Nazwa Projektu: "Elektroniczny obieg dokumentów w Jastrzębiu-Zdroju"  

Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie Zdrój

Wartość projektu: 5 944 008,39 zł

Wartość dofinansowania UE: 5 000 987,84 zł

Przedmiotem projektu było stworzenie elektronicznego obiegu dokumentów w jednostkach organizacyjnych Miasta Jastrzębie-Zdrój, który umożliwia komunikację elektroniczną pomiędzy Urzędem Miasta Jastrzębie-Zdrój, a jednostkami organizacyjnymi, jak również pomiędzy samymi jednostkami. Celem projektu był wzrost liczby usług świadczonych drogą elektroniczną oraz wspieranie tworzenia platform elektronicznych dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w zakresie usług publicznych. W ramach projektu utworzono Miejski Portal e-Usług Publicznych, który realizuje potrzeby lokalnej społeczności w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną przez Jednostki Podległe.

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby