Opis Projektu:
Przedmiotem Projektu była przebudowa boiska sportowego przy ul. Kościelnej w Jastrzębiu Zdroju – prace budowlane prowadzono w 2010 roku.
Realizacja Projektu obejmowała kompleksowy remont nawierzchni boiska wraz z wykonaniem odwodnienia oraz budową nowego oświetlenia. W ramach działań modernizacyjnych wykonano boisko do piłki nożnej o wymiarach 66,00 x 100,00 m, w tym pole gry o wymiarach 60,00 x 90,00 m.  Istniejąca wcześniej nawierzchnia szutrowa została zdemontowana i obecnie, boisko posiada nawierzchnię z trawy sztucznej.
Dookoła boiska znajduje się pas ochronny wzdłuż linii bocznych szerokości 3,00 m, a wzdłuż linii bramkowych szerokości 5,00 m, natomiast boisko wyznaczono liniami w kolorze białym. Za polami do gry zostały zamontowane piłkochwyty o wysokości 6 m. Boisko wyposażono w bramki do piłki nożnej oraz dwie kabiny dla zawodników rezerwowych.

Cele Projektu:
Realizacja Projektu rozwiązuje zidentyfikowane problemy na płaszczyźnie rozwoju kultury fizycznej mieszańców, a zarazem realizacji celu bezpośredniego w postaci poprawy warunków aktywnego spędzania czasu wolnego przez mieszkańców Miasta Jastrzębie-Zdrój. Realizacja przedsięwzięcia i osiągnięcie celu bezpośredniego spowoduje oddziaływanie projektu w dłuższej perspektywie czasowej w postaci następujących celów ogólnych:
– ułatwienie dostępu do infrastruktury sportowej dla mieszkańców Jastrzębia Zdroju,
– promocja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców,
– wzrost aktywności ruchowej osób korzystających ze zmodernizowanej infrastruktury  sportowej,
– poprawa warunków przeprowadzania rozgrywek piłkarskich, 
– zwiększenie ilości imprez sportowych organizowanych na terenie Miasta.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Nazwa Projektu: "Przebudowa boiska sportowego przy ul. Kościelnej w Jastrzębiu-Zdroju"
Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie-Zdrój

Wartość projektu: 2 202 606,73 zł

Wartość dofinansowania: 1 544 408,49 zł

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl