logo1-1024x110rpo

Opis Projektu:
Przedmiotem niniejszego projektu była budowa sieci teleinformatycznej z wykorzystaniem włókien światłowodowych, jako medium transmisyjnego do budowy sieci szerokopasmowej NGN na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój. Realizacja projektu obejmowała budowę pasywnej infrastruktury w oparciu o technologię światłowodową, modernizację pomieszczeń dla potrzeb lokalizacji węzłów sieci oraz centrum zarządzania siecią szkieletową oraz ich wyposażenie.

Zakres rzeczowy inwestycji:
– Budowa sieci kanalizacji teletechnicznej – 24.533 km.
– Budowa kabla światłowodowego (JST) – 31.657 km.
– Budowa kabla światłowodowego (operatorzy) – 19.674 km
– Budowa węzłów sieci szkieletowej – 10 szt.
– Budowa centrum zarządzania siecią – 1sz.

Większa część sieci przeznaczona jest na potrzeby Miasta Jastrzębie-Zdrój i jego jednostek (świadczenie e-usług publicznych, systemy obiegu dokumentów, GIS, monitoring miejski itp.). Poza kanalizacją teletechniczną, na potrzeby własne Miasta służyć będzie infrastruktura aktywna i cześć sieci światłowodowej. Wykonano również położenie dodatkowego światłowodu przeznaczonego na potrzeby operatorów.

 

Cele Projektu:
Na terenie Miasta istnieje problem braku powszechnego dostępu do usług szerokopasmowych nowej generacji. Rozwój infrastruktury stwarzającej możliwość świadczenia usług NGN, wpłynie na podwyższenie jakości życia mieszkańców, zmniejszenie kosztów funkcjonowania administracji publicznej oraz zwiększenie jej efektywności, podniesienie stopnia dostępu do edukacji, przełamanie barier dotyczących „wykluczenia cyfrowego”, łatwiejszy dostęp do informacji dla ludności i przedsiębiorców, jak również na zwiększenie atrakcyjności lokalizowania różnego typu działalności gospodarczych.
Celem ogólnym inwestycji jest rozwój społeczeństwa informacyjnego w Mieście Jastrzębie Zdrój. Natomiast celem bezpośrednim niniejszego projektu jest poprawa dostępu do szerokopasmowego Internetu nowej generacji na terenie Miasta Jastrzębie Zdrój poprzez rozbudowę lokalnej infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby Miasta oraz operatorów, wyrównywanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania Internetu oraz innych usług szerokopasmowych.

Cele pośrednie, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji Proejktu to m.in.:
– stworzenie warunków technicznych do wdrożenia nowoczesnych systemów zarządzania w jednostkach publicznych (obieg dokumentów, GIS) czy systemów służących do monitoringu,
– zwiększenie stopnia wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych przez mieszkańców miasta,
– zwiększenie szans rozwojowych dzieci i młodzieży na terenach objętych dotychczas wykluczeniem cyfrowym,
-zwiększenie oferty usług świadczonych drogą elektroniczną przez jednostki samorządów terytorialnych i instytucje im podległe.

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Nazwa Projektu: „Szerokopasmowy dostęp do Internetu dla Miasta Jastrzębie Zdrój”
Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie-Zdrój

Wartość projektu: 16 202 168,01 zł
Wartość dofinansowania: 10 803 083,25 zł

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl