Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku realizuje projekt pod nazwą "Ku nowoczesnej administracji samorządowej w jednostkach samorządu terytorialnego z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego".

Celem głównym projektu jest udoskonalenie procedur i standardów zarządzania w 12 jednostkach samorządu terytorialnego: w Jastrzębiu-Zdroju, Gaszowicach, Godowie, Gorzycach, Kuźni Raciborskiej, Lubomi, Marklowicach, Mszanie, Świerklanach, Wodzisławiu Śląskim, a także w Starostwach Powiatowych w Rybniku i Wodzisławiu Śl.

W ramach projektu zaplanowano przeszkolenie 644 urzędników. Wśród bogatej gamy tematycznej szkoleń nie zabraknie tych z zakresu stosowania prawa (w tym prawa unijnego), zarządzania JST, profesjonalnej administracji, kompetentnej obsługi klienta, informatyzacji i komputeryzacji urzędów. Jednym z etapów projektu jest również stworzenie biura obsługi klienta (UG Świerklany) i jego pełne wyposażenie.

Zamierzonymi efektami projektu jest usprawnienie procesu stanowienia i stosowania prawa w JST, lepsza informatyzacja społeczeństwa poprzez zwiększenie ilości informacji zamieszczanych w biuletynach informacji publicznej i zwiększenie satysfakcji klientów. Jednym z ciekawych rozwiązań jest pomysł przeprowadzenia monitoringu satysfakcji z jakości oferowanych usług publicznych, aby każdy mieszkaniec mógł przekonać się czy projekt przynosi wyraźne rezultaty, a jakość obsługi w urzędach jest coraz lepsza.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. Projekt trwać będzie 16 miesięcy, a jego całkowita wartość wynosi 3 576 624,00  zł.