czpl

Miasto Jastrzębie-Zdrój w marcu 2014 r. rozpoczęło realizację projektu pn. „Dostępna granica”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013. W miesiącu październiku 2014 r. została podpisana umowa o dofinansowanie przedmiotowego projektu, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013.

 

Realizowany projekt, polegający na przebudowie i rozbudowie ul. Komuny Paryskiej w Jastrzębiu-Zdroju – Etap I-III w dzielnicy Moszczenica oraz modernizacja ul. Bożkowej w Karwinie w dzielnicy Raj, zdecydowanie wpłynął na poprawę i zwiększenie dostępności komunikacyjnej polsko-czeskiego pogranicza.

 

Projekt nawiązuje do tworzonego od lat zintegrowanego systemu połączeń komunikacyjnych w obszarze Euroregionu Śląsk Cieszyński. Zrealizowane inwestycje zdecydowanie zwiększyły bezpieczeństwo użytkowników tych dróg oraz umożliwiły, a także ułatwiły współpracę transgraniczną instytucjom zlokalizowanym w tych dzielnicach. Realizacja projektu poprawiła dostępność granicy dla turystów, a przede wszystkim ulepszała dojazd do pracy po drugiej stronie granicy.

 

Zakres projektu obejmował:

 

 1. Modernizacja ul. Komuny Paryskiej w Jastrzębiu-Zdroju:
 • przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej ul. Komuny Paryskiej, na odcinku około 836 mb,
 • budowie nowych i przebudowie istniejących chodników,
 • budowie dwóch zatok autobusowych przy ul. Komuny Paryskiej oraz przebudowie istniejących zatok i chodnika wraz ze zjazdami przy ul. Ranoszka,
 • przebudowie zjazdów do posesji oraz włączeń do istniejącego układu komunikacyjnego,
 • odwodnienie pasa drogowego na całej długości przebudowywanej drogi,
 • przebudowie sieci oświetlenia ulicznego,
 • przebudowie skrzyżowania z ul. Ranoszka i Wyszyńskiego,
 • roboty teletechniczne, roboty elektryczne związane z przebudową sieci napowietrzną nn oraz przebudową linii kablowej nn,
 • organizacja konferencji prasowej w Mieście Jastrzębie-Zdrój – prezentującej projekt z udziałem partnera projektu – przedstawicielami miasta Karwina.

 

 1. Modernizacja ul. Božkovej w Karwinie:
 • rekonstrukcja drogi i miejsc parkingowych przy ul. Božkovej w Karwinie Raju,
 • modernizacja miejsc parkingowych przy ul. Březovej w Karwinie Raju – wydatek ten został  we

wniosku o dofinansowanie ujęty jako wydatek niekwalifikowalny.

 

 1. Promocja przedsięwzięcia
 2. Organizacja konferencji prasowej prezentującej projekt.

 

Nazwa Projektu: „Dostępna granica”

Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie-Zdrój (Lider Projektu), Miasto Karwina (Partner Projektu)

Wartość projektu w Mieście Jastrzębie-Zdrój: 4.473.156,96 zł

Wartość dofinansowania dla Miasta Jastrzębie-Zdrój: 2.688.770,14 zł

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013

 

Fotografie zrealizowanego Projektu w Mieście Jastrzębie-Zdrój

 JZ (1)

JZ (3)

JZ (4)

JZ (6)

Fotografie zrealizowanego Projektu w Mieście Karwina

 Karwina (1)Karwina (3)

Karwina (4)

Karwina (5)