Typ OpisDataZdjęcieDodatkowe informacje
wykazWykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnejData zamieszczenia:
15.02.2018 r.
ZdjęcieDodatkowe informacje: tutaj
wykazWykaz nieruchomości gruntowych wchodzących w skład zasobu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowejData zamieszczenia:
15.02.2018 r.
tutaj
wykazWykaz nieruchomości gruntowej wchodzącej w skład zasobu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
Data zamieszczenia:
16.01.2018 r.
ZdjęcieDodatkowe informacje można znaleźć tutaj
wykazWykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, przedmiotem zbycia jest przysługujące Miastu Jastrzębie-Zdrój prawo użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa położonej przy ul. Mazowieckiej w Jastrzębiu-Zdroju.
Data zamieszczenia:
09.01.2018 r.
mazowiecka 1

mazowiecka 2
Dodatkowe informacje można znaleźć tutaj
wykazWykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie – Zdrój, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,
położonej przy ul. Klubowej w Jastrzębiu-Zdroju
Data zamieszczenia:
09.01.2018 r.
klubowa2

klubowa 1
Zarządzenie można znaleźć tutaj
wykazWykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój
przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Data zamieszczenia:
23.11.2017 r.
mapka 1

mapka nr 2
Zarządzenie można znaleźć pod adresem: http://bip.jastrzebie.pl/zarzadzenie/52838/zarzadzenie-nr-or-iv-0050-653-2017
dzierżawa nieruchomościPrzetarg ustny nieograniczony - ul. Małopolska
Szczegóły można znaleźć pod adresem http://bip.jastrzebie.pl/estates/content/52522
Data zamieszczenia:
23.10.2017 r.
Zarządzenie można znaleźć pod adresem http://bip.jastrzebie.pl/ordinances/content/52405
wykazWykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Jastrzębie-Zdrój przeznaczonej do zbycia w formie wniesienia aportu położonej przy ul. Krasickiego Data zamieszczenia: 21.09.2017 r.KrasickiegoZarządzenie można znaleźć pod adresem: http://bip.jastrzebie.pl/ordinances/content/52294
wykazWykaz nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju, stanowiącej własność Miasta Jastrzębie–Zdrój, przeznaczonej do wniesienia jako wkład niepieniężny (aport) na rzecz Jastrzębskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Daszek” Sp. z o. o. położonej przy ulicy WitczakaData zamieszczenia: 21.09.2017 r.lokalizacja witczaka

MPZP witczaka
Zarządzenie można znaleźć pod adresem: http://bip.jastrzebie.pl/ordinances/content/52285
sprzedażPrzetarg ustny nieoraniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój przy ulicy PodhalańskiejData zamieszczenia: 14.09.2017 r.lokalizacja

MPZP
Zarządzenie można znaleźć pod adresem: http://bip.jastrzebie.pl/ordinances/content/52229

Informacja o wyniku przetargu
Zgodnie z §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz.1490).

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój informuje, że w dniu 18.10.2017 roku w siedzibie Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój przy Al. Piłsudskiego 60 sala 130 A, przeprowadzony został przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Podhalańskiej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Na godzinę 12:00 wyznaczony został termin przeprowadzenia przetargu na niezabudowane działki: 1110/208 o powierzchni 0.1377 ha księga wieczysta GL1J/00020902/9, 1275/182 o powierzchni 0.0054 ha, księga wieczysta GL1J/00009508/4, 1244/213 o powierzchni 0.0281 ha, 1245/213 o powierzchni 0.0328 ha, księga wieczysta GL1J/00009652/8. Wszystkie działki znajdują się w obrębie Jastrzębie Zdrój k.m. 7.
Cena wywoławcza 110 000,00 zł netto (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych 00/100).
Wadium wynosiło 11 000,00 zł, termin wpłaty wadium ustalono na dzień 12.10.2017 roku.
Sprzedaż nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn.zm.) objęta jest 23 % stawką podatku VAT.

W wyznaczonym terminie na konto depozytowe Urzędu Miasta wpłynęła 1 wpłata wadium, do przetargu dopuszczono jednego oferenta.

Nieruchomość gruntowa została nabyta przez Bielaszka Stanisław – Bielaszka’ P.T.H.U ul. Pszczyńska 8, 44-330 Jastrzębie-Zdrój za cenę netto 111 100,00 zł (słownie: sto jedenaście tysięcy sto złotych 00/100), co stanowi kwotę brutto 136 653,00 zł (słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy złote 00/100).
sprzedaż17.08.2017 roku zostało opublikowane zarządzenie nr Or.IV.0050.482.2017 wraz z wykazem nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej położonej przy ul. Kombatantów z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej.Data zamieszczenia: 17.08.2017 r.lokalizacja

MPZP
Zarządzenie można znaleźć tutaj
wykaz nieruchomościPrzetarg ustny nieograniczony - ul. Podhalańska
Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta
Jastrzębie-Zdrój przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonych przy ul. Podhalańskiej
Data zamieszczenia: 27.07.2017 r.lokalizacja

MPZP
ZARZĄDZENIE
wykaz nieruchomościSprzedaż bezprzetargowa - ul. Niepodległości i Rostków

Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej stanowiącej własność Skarbu Państwapołożonej
pomiędzy ulicami Niepodległości i Rostków z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania
nieruchomości przyległych.
Data zamieszczenia:
27.07.2017 r.
lokalizacja

MPZP
Zarządzenie
wykaz nieruchomościWyciąg z ogłoszenia
PREZYDENTA MIASTA JASTRZĘBIE- ZDRÓJ
o drugim przetargu ustnym nieograniczonym

który odbędzie się w dniu 09 maja 2017 roku w Sali 130 A, I budynku Urzędu Miasta przy Al. Piłsudskiego 60 w Jastrzębiu-Zdroju na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Szotkowickiej, stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, opisanych w ewidencji gruntów i budynków jako działki:

- 2001/50 o pow. 0,0858 ha, cena wywoławcza 35 000,00 zł, wadium 3 500,00 zł, godzina 11:00

- 2006/50 o pow. 0,1062 ha, cena wywoławcza 46 500,00 zł, wadium 4 700,00 zł, godzina 11:30

Obręb Moszczenica, k. m.6, kw GL1J/00007502/8.

Ze sprzedażą każdej z działek budowlanych związana jest sprzedaż udziału wynoszącego 1/7 w działce 1999/50 o pow. 0.1098 ha, obręb Moszczenica, k. m. 6, kw GL1J/00045029/6.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w określonej wyżej wysokości z podaniem numeru działki, których wpłata dotyczy na konto 74 8470 0001 2001 0017 6125 0010 do dnia 28.04.2017 r. (data wpływu na konto). Podane ceny wywoławcze są cenami netto.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego działki znajdują się w strefie 34 MN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Warunki przetargu szczegółowo określa regulamin przetargu wywieszony na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu. Ogłoszenie i Regulamin podlegają publikacji w BIP Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój i na stronie internetowej www.jastrzebie.pl. Dodatkowe informacje na temat procedury przetargowej można uzyskać w Wydziale Mienia pok. 415 budynek B Urzędu Miasta w Jastrzębiu –Zdroju przy Al. Piłsudskiego 60, Tel 32- 47 85 273.
Data zamieszczenia:
29.03.2017 r.

Wydział Mienia - Szotkowicka 2001, 2005 MPZP

Wydział Mienia - szotkowicka 2006 i 20001
Zarządzenie
wykaz nieruchomościSprzedaż bezprzetargowa - ul. Ranoszka

Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój położonej przy ulicy prof. R. Ranoszka z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej
Data zamieszczenia:
12.01.2017 r.
rtet
5rtrt
Zarządzenie
wykaz nieruchomościWykaz nieruchomości - zbycie przysługującego Skarbowi Państwa udziału wynoszącego 1/16 części w prawie własności zabudowanej nieruchomości położonej w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Świerklańskiej na rzecz współwłaściciela, zbycie stanowi zniesienie współwłasnościData zamieszczenia:
5.01.2017 r.
1Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości dotyczącego zbycia przysługującego Skarbowi Państwa udziału wynoszącego 1/16 części w prawie własności zabudowanej nieruchomości położonej w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Świerklańskiej na rzecz współwłaściciela, zbycie stanowi zniesienie współwłasności.
sprzedaż

Przetarg ustny nieograniczony na tereny inwestycyjneWyciąg z ogłoszenia PREZYDENTA MIASTA JASTRZĘBIE- ZDRÓJ o przetargu ustnym nieograniczonym na tereny inwestycyjne który odbędzie się w dniu 20 lutego 2016 roku o godz. 12:00 w Sali 130 A, I budynku Urzędu Miasta przy Al. Piłsudskiego 60 w Jastrzębiu-Zdroju na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych przy ul. Dębina, stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, opisanych w ewidencji gruntów i budynków jako działki 713/13 o pow. 3,6666 ha, obręb Jastrzębie Górne, k. m. 8, wraz z udziałem wynoszącym 1/3 w działce 714/13 o pow. 0,3352 ha, obręb Jastrzębie Górne, k. m. 8 KW GL1J/00012041/6.

Warunki przetargu szczegółowo określa regulamin przetargu wywieszony na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu. Ogłoszenie i Regulamin podlegają publikacji w BIP Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój i na stronie internetowej www.jastrzebie.pl. Dodatkowe informacje na temat procedury przetargowej oraz wgląd w uzgodnienia branżowe z gestorami w sieci można uzyskać w Wydziale Mienia pok. 415 budynek B Urzędu Miasta w Jastrzębiu –Zdroju przy Al. Piłsudskiego 60, Tel 32- 47 85 273. Okazanie nieruchomości po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Data zamieszczenia: 15.12.2016r.Wydział Mienia - Marta Caniboł Wyciąg z ogłoszenia PREZYDENTA MIASTA JASTRZĘBIE- ZDRÓJ o przetargu ustnym nieograniczonym na tereny inwestycyjne
sprzedaż

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - ul. Zdrojowa

Data zamieszczenia: 09.06.2016r.asdasd

asdasdd
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej
wykaz nieruchomości

Przetarg ustny nieograniczony ul. Małopolska

Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej przy ul. Małopolskiej
Data zamieszczenia: 02.06.2016 r.mapa ul. MałopolskaZarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej przy ul. Małopolskiej
wykaz nieruchomości

Sprzedaż bezprzetargowa ul. prof. Ranoszka

Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej przy ul. prof. R. Ranoszka
Data zamieszczenia: 02.06.2016 r.mapa ul. RanoszkaZarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój położonej przy ulicy prof. R. Ranoszka z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej
sprzedaż

Sprzedaż w przetargu ustnym nieograniczonym - ul. 1 Maja

Prezydent Miasta Jastrzębie –Zdrój ogłasza na dzień 05 lipca 2016 roku na godzinę 10:00 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój położonej przy ul. 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju, który odbędzie się w sali 130 A, I piętro w budynku Urzędu Miasta przy Al. Piłsudskiego 60 w Jastrzębiu-Zdroju.
Data zamieszczenia: 19.05.2016 r.mapa 1 majaPrzetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju
sprzedaż w drodze bezprzetargowej

Sprzedaż bezprzetargowa - ul. Dębina

Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego przy ul. Dębina
Data zamieszczenia:
05.05.2016r.
debinaZarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego
sprzedaż

Czwarty przetarg ustny ograniczony - ul. Rozwojowa

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój zaprasza do udziału w organizowanym w dniu 05 lipca 2016 r. o godz. 12:00 w sali 130 A, I piętro w budynku Urzędu Miasta przy Al. Piłsudskiego 60 w Jastrzębiu-Zdroju czwartym ustnym przetargu ograniczonym
Data zamieszczenia:
28.04.2016r.
ul. rozwojowaZarządzenie w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego graniczonego i powołania Komisji Przetargowej
sprzedaż

Sprzedaż bezprzetargowa - ul. Dworcowa

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Jastrzębiu-Zdroju przy Al. J. Piłsudskiego 60- parter bud. A został w dniu 14.04.2016 r. wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój obejmujący działkę 351/57 o pow. 0.0189 ha, obręb Jastrzębie Zdrój, k. m. 2, KW GL1J/00010722/0 położona przy ul. Dworcowej przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) winny złożyć wniosek do 26.05.2016r.
Data zamieszczenia:
14.04.2016r.
dworcowa_mapaZarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój
sprzedaż

Przetarg ustny nieograniczony - ul. Zdrojowa

który odbędzie się w dniu 11 maja 2016 roku o godz. 12:00 w Sali 130 A, I budynku Urzędu Miasta przy Al. Piłsudskiego 60 w Jastrzębiu-Zdroju na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Zdrojowej 2, stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój
Data zamieszczenia: 07.04.2016r.zdrojowa mapaZarządzenie w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego i powołania Komisji Przetargowej

Informacja o unieważnieniu przetargu
sprzedaż

Przetarg ustny nieograniczony - ul. Świerczewskiego


Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój zaprasza do udziału w przetargu ustnym nieograniczonym, który odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2016 roku o godz. 13:00 w Sali 130 A, I budynku Urzędu Miasta przy Al. Piłsudskiego 60 w Jastrzębiu-Zdroju na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych przy ul. Świerczewskiego
Data zamieszczenia: 17.03.2016r.swierczewskiegoZarządzenie w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego i powołania Komisji Przetargowej
Informacja o wyniku przetargu
sprzedaż

Przetarg ustny nieograniczony - ul. KrasickiegoPrezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój ogłasza na dzień 25 kwietnia 2016 roku na godzinę 9.00 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod zabudowę kompleksem garażowym, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Jastrzębie-Zdrój, położonej przy ul. Krasickiego w Jastrzębiu-Zdroju, który odbędzie się w sali Rady Miasta, I piętro w budynku Urzędu Miasta przy Al. Piłsudskiego 60 w Jastrzębiu-Zdroju
Data zamieszczenia: 17.03.2016r.krasickiegoZarządzenie w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego i powołania Komisji Przetargowej
sprzedaż

Przetarg ustny ograniczony - ul. BemaPrezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój zaprasza do udziału w organizowanym w dniu 19 kwietnia 2016 roku na godzinę 10:00 przetargu ustnym ograniczonym, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój położonej przy ul. Bema,
Data zamieszczenia: 17.03.2016r.bemaZarządzenie w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego ograniczonego i powołania Komisji Przetargowej
Informacja o wyniku przetargu
sprzedaż

Przetarg ustny ograniczony - ul. Bema


Prezydent Miasta Jastrzębie -Zdrój zaprasza do udziału w organizowanym w dniu 15 marca 2016 roku na godzinę 13:00 przetargu ustnym ograniczonym, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój położonej przy ul. Bema

Przetarg został odwołany
Data zamieszczenia: 11.02.2016r.bema mapa

bema mpzp
Zarządzenie dotyczące ogłoszenia przetargu
Odwołanie przetargu
sprzedaż

Przetarg ustny nieograniczony - ul. Zdrojowa


Prezydent Miasta Jastrzębie –Zdrój ogłasza na dzień 07 marca 2016 roku na godzinę 12:00 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój położonej przy ul. Zdrojowej w Jastrzębiu-Zdroju, który odbędzie się w sali 130 A, I piętro w budynku Urzędu Miasta przy Al. Piłsudskiego 60 w Jastrzębiu-Zdroju
Data zamieszczenia: 04.02.2016r.mpzp zdrojowa

zdrojowa mapa
Zarządzenie dotyczące ogłoszenia przetargu
sprzedaż

Przetarg ustny nieograniczony - ul. Odpolany


Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój zaprasza do udziału w organizowanym w dniu 14 stycznia 2016 roku o godzinie 12:00 w sali 130 A, I piętro w budynku Urzędu Miasta przy Al. Piłsudskiego 60 w Jastrzębiu-Zdroju ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, położonej przy ul. Odpolany w Jastrzębiu-Zdroju
Data zamieszczenia: 07.12.2015r.

Data przetargu: 14.01.2016r.

Wadium płatne do dnia 08.01.2016 r.
odpolany1

odpolany2
- Zarządzenie

- Regulamin przetargu

- Ogłoszenie o przetargu
sprzedaż

Trzeci przetarg ustny nieograniczony - ul. Rozwojowa


Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój zaprasza do udziału w organizowanym w dniu 11 lutego 2016 roku o godzinie 9:00 w sali 130 A, I piętro w budynku Urzędu Miasta przy Al. Piłsudskiego 60 w Jastrzębiu-Zdroju trzecim ustnym przetargu ograniczonym wyłącznie do podmiotów spełniających kryteria dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w rozumieniu Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych), tj. zatrudnianie mniej niż 250 pracowników, przy rocznym obrót nie przekraczającym 50.000.000 EUR a/lub całkowitym bilansie rocznym nie przekraczającym 43.000.000 EUR, posiadające siedzibę na terenie województwa śląskiego lub prowadzące inwestycje na terenie województwa śląskiego w przypadku projektów polegających na dokapitalizowaniu funduszy pożyczkowych i funduszy poręczeń kredytowych, na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, położonych przy ul. Rozwojowej z przeznaczeniem na cele inwestycyjne.
Data zamieszczenia: 07.12.2015r.

Data przetargu: 11.02.2016r.

Wadium płatne do dnia 04.02.2016 r.
rozwojowaInformacje o rozstrzygnięciu przetargu
sprzedaż

Drugi przetarg ustny nieograniczony - ul. ChabrowaPrezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój zaprasza do udziału w drugim przetargu ustnym nieograniczonym, który odbędzie się 15 stycznia 2016 roku na sprzedaż nieruchomości stanowiące własność Miasta Jastrzębie-Zdrój położone przy ul. Chabrowej:

- godzina 9:00 działka 403/23 o pow.0,1289 ha, cena wywoławcza 56 000,00 zł, wadium 5600,00 zł

- godzina 9:20 działka 404/23 o pow.0,1223 ha, cena wywoławcza 48 000,00 zł, wadium 4800,00 zł

- godzina 9:40 działka 405/23 o pow. 0,1216 ha, cena wywoławcza 53 000,00 zł wadium 5300,00 zł

- godzina 10:00 działka 406/23 o pow. 0,1208 ha, cena wywoławcza 53 00,00 zł, wadium 5300,00 zł

- godzina 10:20 działka 407/23 o pow. 0,1196 ha, cena wywoławcza 52 000,00 zł , wadium 5200,00 zł

Obręb Borynia, k. m. 7 zapisane w księdze wieczystej GL1J/00010258/6, działy III i IV wolne od wpisów. Pierwszy przetarg odbył się 26.10.2015 r zakończony wynikiem negatywnym. Wadium płatne do dnia 11.01.2016 r. z podaniem numeru działki, której wpłata dotyczy na konto 74 8470 0001 2001 0017 6125 0010 (data wpływu na konto). Sprzedaż zgodnie z ustawą z dnia 11.03. 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.) objęta 23% podatkiem VAT.

Kompleks niezabudowanych działek, które w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jastrzębia-Zdroju znajdują się w strefie 5 MNU- tereny zabudowy mieszkaniowo usługowej. Działki leżą w terenie górniczym KWK „Borynia-Zofiówka”.

Pełna treść ogłoszenia oraz warunki przetargu szczegółowo określone w regulaminie przetargu wywieszone są na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu. Ogłoszenie i regulamin podlegają publikacji w BIP Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój i na stronie internetowej. Dodatkowe informacje na temat procedury przetargowej można uzyskać w Wydziale Mienia pok. 417 budynek B Urzędu Miasta w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Piłsudskiego 60, Tel 32 4785 273. Okazanie nieruchomości po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
Data zamieszczenia: 25.11.2015r.

Data przetargu: 15.01.2016r.

Wadium płatne do dnia 11.01.2016 r.
chabrowa_lokalizacja

chabrowa_mapa
- Zarządzenie

- Regulamin przetargu

- Ogłoszenie o przetargu
sprzedaż

Trzeci przetarg ustny nieograniczony - ul. Powstańców ŚląskichPrezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój zaprasza do udziału w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym, który odbędzie się w dniu 14 stycznia 2016 roku w sali 130 A, I budynku Urzędu Miasta przy al. Piłsudskiego 60 w Jastrzębiu-Zdroju na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych przy ul. Powstańców Śląskich, stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, opisanych w ewidencji gruntów i budynków jako działki:

godzina 9:00 niezabudowana działka 342/24 o pow. 0.1296 ha, cena wywoławcza 40 500,00 zł, wadium 4100,00 zł

godzina 9:20 niezabudowana działka 343/24 o pow. 0.1091 ha, cena wywoławcza 37 500,00 zł, wadium 3800,00 zł,

godzina 9:40 niezabudowana działka 344/24 o pow. 0.1091 ha, cena wywoławcza 37 500,00 zł, wadium 3800,00 zł,

godzina 10:00 niezabudowana działka 345/24 o pow. 0,1093 ha, cena wywoławcza 37 500,00 zł, wadium 3800,00 zł,

godzina 10:20 niezabudowanadziałka 347/24 o pow. 0,1109 ha, cena wywoławcza 38 000,00 zł, wadium 3800,00 zł,

godzina 10:40 niezabudowanadziałka 348/24 o pow. 0,1117 ha, cena wywoławcza 38 500,00 zł, wadium 3900,00 zł,

godzina 11:00 niezabudowana działka 349/24 o pow. 0,1138 ha, cena wywoławcza 39 000,00 zł, wadium 3900,00 zł, obręb Borynia, k. m. 14, zapisanych w księdze wieczystej GL1J/00010265/8. Dział III i IV wolne od wpisów. Pierwszy przetarg odbył się 11.08.2015 r., drugi przetarg odbył się 09.11.2015 r. oba zakończyły się wynikiem negatywnym.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą VII/69/2007 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z 2007 r. działki znajdują się w strefie 1 MNR- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej.

Sprzedaż gruntów niezabudowanych objęta jest 23% stawką podatku VAT. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w określonej wyżej wysokości z podaniem numeru działki, której wpłata dotyczy na konto 74 8470 0001 2001 0017 6125 0010 do dnia 08.01.2016 roku (data wpływu na konto).

Warunki przetargu szczegółowo określa regulamin przetargu wywieszony na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Ogłoszenie i Regulamin podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój i na stronie internetowej www.jastrzebie.pl. Dodatkowe informacje na temat procedury przetargowej można uzyskać w Wydziale Mienia pok. 417 budynek B Urzędu Miasta w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Piłsudskiego 60, Tel 32 47 85 273. Okazanie nieruchomości po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
Data zamieszczenia: 26.11.2015r.

Data przetargu: 14.01.2016r.

Wadium płatne do dnia 14.01.2016 r.
powstancow_lokalizacja

powstancow_mapa
- Zarządzenie

- Regulamin przetargu

- Ogłoszenie o przetargu

Wykaz nieruchomości

Data zamieszczenia: 03.03.2016r.asdasd

asdasdd
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY (zakończony)

 

który odbędzie się w dniu 26 maja 2015 roku na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych przy ul. Szotkowickiej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, opisanych w ewidencji gruntów i budynków jako działki:

2001/50 o pow. 0.0858 ha godzina   9:00, cena wywoławcza 31 000,00 zł, wadium 3100,00 zł

2003/50 o pow. 0.0856 ha godzina   9:20, cena wywoławcza 31 000,00 zł, wadium 3100,00 zł

2005/50 o pow. 0.0937 ha godzina   9:40, cena wywoławcza 28 500,00 zł, wadium 2900,00 zł

2006/50 o pow. 0.1062 ha godzina 10:00, cena wywoławcza 48 000,00 zł, wadium 4800,00 zł

obręb Moszczenica, k. m. 6, zapisane w księdze wieczystej GL1J/00007502/8 wraz z udziałem wynoszącym odpowiednio 1/7 w działce 1999/50 o powierzchni 0.1098 ha, obręb Moszczenica, k. m. 6, zapisanej w księdze wieczystej GL1J/00045029/6 która stanowi drogę wewnętrzną komunikującą działki o przeznaczeniu budowlanym. Termin wpłaty wadium do dnia 20.05.2015 roku.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU z dnia 26.05.2015r.


PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY (zakończony)

 

który odbędzie się w dniu 14 maja 2015 roku w Sali 130 A, I p. budynku Urzędu Miasta przy Al. Piłsudskiego 60 w Jastrzębiu-Zdroju na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych przy ul. Wiejskiej, stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, opisanych w ewidencji gruntów i budynków jako działki:

– godzina przetargu 9:00 działka 2982/73 o pow. 0.1467 ha, cena wywoławcza 86 400,00 zł, wadium 8 700,00 zł

– godzina przetargu 9:20 działka 3115/73 o pow. 0.1463 ha, cena wywoławcza 79 800,00 zł, wadium 8 000,00 zł

– godzina przetargu 9:40 działka 3117/73 o pow. 0.1536 ha, cena wywoławcza 83 800,00 zł, wadium 8 400,00 zł

obręb Moszczenica, k. m. 2 zapisanych w księdze wieczystej GL1J/00019857/8. Dział III i IV wolne od wpisów. Termin wpłaty wadium 08.05.2015 r. W miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego działki znajdują się w strefie  8MN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

WIĘCEJ INFORMACJI

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU


PIĄTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY (zakończony)

który odbędzie się w dniu 14 maja 2015 roku o godzinie 11:00 w Sali 130 A, I p. budynku A Urzędu Miasta przy Al. Piłsudskiego 60 w Jastrzębiu-Zdroju na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej przy ul. Kondziołowiec, stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 319/57 o pow. 0,1174 ha, obręb Jastrzębie Miasto zapisanej w księdze wieczystej GL1J/00009996/1.

Cena wywoławcza 61600,00 zł, wadium 6500,00 zł, termin wpłaty wadium 08.05.2015 r. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój działka znajduje się w strefie 5 MNN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

WIĘCEJ INFORMACJI

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU


TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY (zakończony)

który odbędzie się w dniu 14 maja 2015 roku o godzinie 10:30 w Sali 130 A, I p. budynku A Urzędu Miasta przy Al. Piłsudskiego 60 w Jastrzębiu-Zdroju na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w  rejonie ulicy Wiejskiej w terenach leśnych, stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 1533/309 o pow. 0.3055 ha, obręb Moszczenica k.m.1 GL1J/00004320/74.

Cena wywoławcza 18 100,00 zł, wadium 1 810,00 zł termin wpłaty do 08.05.2015 r. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego działka 1533/309 znajduje się w strefie 2ZL tereny leśne.

WIĘCEJ INFORMACJI

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU