Gminny Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych (GPZON)

Prowadzący: Jastrzębski Zakład Komunalny

  1. Dworcowa 17d

44-330 Jastrzębie-Zdrój

tel. (32) 475-14-95 wew. 29 lub 37

 

Godziny otwarcia (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy)

poniedziałek-piątek 7.30-17.00

soboty 8.00-12.00

 

Lokalizacja: ul. Dworcowa 17d w Jastrzębiu-Zdroju (Dzielnica Zdrój)

Lokalizacja GPZON


Do GPZON przyjmowane są odpady komunalne powstające na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój na nieruchomościach zamieszkałych (gospodarstwach domowych) i niezamieszkałych, dostarczane do GPZON przez właściciela nieruchomości lub osoby działającej w jego imieniu (na pisemne jego upoważnienie).

 

Od przekazującego odpady wymagane jest złożenie stosownego pisemnego oświadczenia, a także, przedłożenie do wglądu pracownika GPZON dokumentu potwierdzającego tożsamość dostarczającego odpady.

 

W GPZON przyjmuje się następujące rodzaje odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych:

a) świetlówki, termometry oraz ciśnieniomierze rtęciowe,

b) zużyte baterie i akumulatory,

c) tonery,

d) sprzęt elektryczny i elektroniczny,

e) sprzęt RTV i AGD,

f) przeterminowane leki,

g) oleje i paliwa,

h) opakowania po aerozolach,

i) środki ochrony roślin I i II klasy, herbicydy i środki do zwalczania szkodników oraz opakowania po nich,

j) farby, lakiery, rozpuszczalniki i opakowania po nich,

k) zużyte opony,

l) nośniki magnetyczne,

m) odpady wielkogabarytowe,

n) opakowania z papieru i tektury,

o) opakowania ze szkła,

p) opakowania z tworzyw sztucznych,

q) opakowania z metali,

r) odpady zielone (typu trawa, liście, drobne gałęzie) w ilościach nie przekraczających 480 litrów (np.4 worki o pojemności 120 l ) na nieruchomość w ciągu jednego dnia.

 

 

W GPZON przyjmuje się następujące rodzaje odpadów komunalnych z nieruchomości

niezamieszkałych:

a) sprzęt elektryczny i elektroniczny,

b) odpady wielkogabarytowe,

c) opakowania z papieru i tektury,

d) opakowania ze szkła,

e) opakowania z tworzyw sztucznych,

f) opakowania z metali.


 

WAŻNE!

Odpady dostarczone do GPZON muszą być posegregowane a w razie wątpliwości co do ich składu lub rodzaju, także opisane. Odpady nie mogą być zmieszane lub zanieczyszczone innymi odpadami. Odpady zielone ulegające biodegradacji winny być umieszczone w worku.

 

Regulamin korzystania z Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych w Jastrzębiu-Zdroju

Wzory oświadczeń – zał. nr 1 i 2 do zrządzenia

http://bip.jastrzebie.pl/ordinances/content/51529