PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Prowadzący: Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe „TRANSGÓR” S.A.

ul. Jankowicka 9, 44-200 Rybnik

ODDZIAŁ SZEROKA

ul. Norwida 34

44-268 Jastrzębie-Zdrój

tel. (32) 474-07-52

Godziny otwarcia (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy):

– w okresie letnim (od 1 kwietnia do 30 listopada)

poniedziałek, czwartek                                        od 7.00 do 17.00

wtorek, środa, piątek                                            od 7.00 do 15.00

sobota                                                                         od 8.00 do 12.00

 

w okresie zimowym (od 1 grudnia do 31 marca)

poniedziałek                                                             od 10.00 do 17.00

wtorek, środa, piątek                                            od 7.00 do 13.00

czwartek                                                                     od 7.00 do 15.00

 

Lokalizacja: ul. Norwida 34 w Jastrzębiu- Zdroju (Sołectwo – Szeroka, w pobliżu Schroniska dla zwierząt i Zakładu Karnego)

Mapka PSZOK

 

ZASADY ODBIORU ODPADÓW W PUNKCIE SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

 • Rodzaj odpadów:
 • Odpady ulegające biodegradacji o kodzie 20 02 01 tj. liście, trawa, drobne gałęzie powstałe w wyniku pielęgnacji ogrodów i terenów zielonych z nieruchomości zamieszkałych oraz z rodzinnych ogrodów działkowych usytuowanych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój w ilości nielimitowanej,
 • Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpad komunalny powstałe w wyniku prac remontowo-budowlanych prowadzonych samodzielnie przez właściciela nieruchomości zamieszkałej usytuowanej na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój o kodach
  w ilości limitowanej:
 • 17 01 01 Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,
 • 17 01 02 Gruz ceglany,
 • 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,
 • 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06,
 • 17 01 80 Usunięte tynki, tapety i okleiny itp.,
 • 17 03 80 Odpadowa papa,
 • 17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01, 17 06 03,
 • 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów, demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03.

 

Limit odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpad komunalny wynosi:

 • 0,5 Mg/ nieruchomość / rok w przypadku zabudowy jednorodzinnej
 • 5 Mg / nieruchomość / rok i 0,5 Mg / każdy lokal mieszkalny / rok w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi

 

 • Odpady zielone mogą dostarczać:
 • osoby fizyczne posiadające nieruchomość zamieszkałą na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój,
 • podmioty transportujące odpady na zlecenie właściciela nieruchomości.

 

 • Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpad komunalny mogą dostarczać:
 • osoby fizyczne posiadające nieruchomość zamieszkałą na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój,
 • podmioty transportujące odpady na zlecenie właściciela nieruchomości.

 

 • Dostarczane odpady zielone, budowlane i rozbiórkowe nie mogą być zanieczyszczone innymi odpadami szkłem, metalami, tworzywami sztucznymi. W przypadku dostarczenia zanieczyszczonych odpadów prowadzący PSZOK ma prawo odmówić ich przyjęcia oraz ma obowiązek wykonać dokumentację fotograficzną.

 

 • Warunkiem przyjęcia odpadów do PSZOK jest:
 • okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość właściciela nieruchomości lub osoby działającej w jego imieniu,
 • sporządzenie stosownego oświadczenia o pochodzeniu odpadów,
 • bieżące uiszczanie opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Jeżeli oświadczenie nie zostanie wypełnione, pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów.

 

 • Przy odbiorze wyselekcjonowanych odpadów zielonych, budowlanych
  i rozbiórkowych pracownik PSZOK:
 • waży przyjęte odpady i odnotowuje je w ewidencji wraz ze wskazaniem adresu nieruchomości, z której one pochodzą,
 • potwierdza przyjęcie odpadów na oświadczeniu,
 • weryfikuje zgodność przywiezionych odpadów z rodzajami odpadów odbieranych w PSZOK,
 • służy pomocą przy rozładunku odpadów.

 

 • Przyjęcie ponad limitowej ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpad komunalny pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych jest możliwe:
 • na pisemne polecenie Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój, po zgłoszeniu zapotrzebowania przez właściciela nieruchomości,
 • na wniosek właściciela nieruchomości, po wypełnieniu stosownego formularza
  w punkcie.

Uwaga: właściciel nieruchomości ma obowiązek uiścić opłatę za ponad limitową ilość odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpad komunalny.

 


Do pobrania:

Oświadczenie pochodzenia odpadów dostarczonych do PSZOK