Eko-Patrol tworzą pracownicy Straży Miejskiej, dla których zadaniami priorytetowymi są zadania z zakresu szeroko rozumianego utrzymania czystości i porządku.

Wsparciem dla tej grupy, zwłaszcza merytorycznym, są pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Wydziału Ochrony Środowiska tut. Urzędu Miasta. Mocną strona patrolu jest jego „ciągła” obecność w terenie, co w przypadku pracowników w/w wydziałów jest niemożliwe z uwagi na szeroki wachlarz powierzonych zadań.

CELE:

Kontrola nieruchomości, kontrola właścicieli nieruchomości w aspekcie obowiązków nałożonych zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym kontrola:

  • wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych,
  • utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
  • zbierania odpadów komunalnych w sposób zgodny z przyjętymi zasadami,
  • pozbywania się odpadów w sposób zgodny z przepisami prawa,
  • przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej,
  • wyposażenia nieruchomości w zbiorniki bezodpływowe i opróżnianie tych zbiorników zgodnie z prawem lokalnym,
  • podmiotów świadczących usługi komunalne,
  • uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości prywatnych.

 

ekopatrol