Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%]

 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

 

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, które gminy muszą osiągnąć w kolejnych latach wyglądają następująco:

rok 2016 – 18 %

rok 2017 – 20 %

rok 2018 – 30 %

rok 2019 – 40 %

rok 2020 – 50 %

Za nieosiągnięcie wymaganych poziomów na gminy będą nakładane kary pieniężne – dlatego selektywna zbiórka odpadów jest naszą wspólną sprawą.