nowe logo

Opis Projektu:

Projekt obejmuje montaż instalacji fotowoltaicznej na dachach budynków, stanowiących zaplecza Zespołu Szkół nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, tj.: na dachu pływalni krytej Laguna oraz na dachu sali gimnastycznej (budynek sąsiadujący z budynkiem basenu).

Rzeczowy zakres inwestycji obejmuje:

  1. Montażu paneli fotowoltaicznych – łącznie 126 paneli po 63 moduły ogniw PV na każdym z dachów. Moc nominalna ogniwa fotowoltaicznego 315 Wp.
  2. Montaż konstrukcji do zamocowania paneli fotowoltaicznych.
  3. Układ transformacji energii.
  4. Instalację elektroenergetyczną.
  5. Instalację teletechniczną.
  6. Instalację odgromową.

Właścicielem powstałej w ramach projektu infrastruktury będzie beneficjent tj. Miasto na prawach powiatu Jastrzębie-Zdrój.

Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii finalnej obiektu, co spowoduje ograniczenie emisji substancji szkodliwych m.in. CO2, PM10 jak i przyczyni się do zmniejszenia kosztów utrzymania obiektu.

 

Cele Projektu:

Celem głównym projektu jest:

Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych dla potrzeb funkcjonowania pływalni krytej Laguna.

Cel główny projektu realizuje założenia Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna RPO WSL 2014-2020 i wpisuje się bezpośrednio w realizację Działania 4.1. Odnawialne źródła energii, którego celem jest zwiększony poziom produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Projekt wpisuje się w Poddziałanie 4.1.2 Odnawialne Źródła Energii – RIT, co oznacza, że jest zgodny z założeniami Strategii RIT Subregionu Zachodniego Woj. Śl. jej cel strategiczny CS2. Zdrowe środowisko życia dzięki zmniejszonej antropopresji w Subregionie Zachodnim, Priorytet strategiczny, P2.1.Ochrona powietrza i efektywność energetyczna, D 2.1.2 Zapobieganie niskiej emisji w nieruchomościach publicznych i budynkach mieszkalnych. C2.1.2.1 Zwiększony poziom produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

 

Nazwa Projektu: „Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla krytej pływalni Laguna w Jastrzębiu-Zdroju ”

Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie-Zdrój

Wartość projektu:  395 668,62 zł

Wartość dofinansowania: 273 429,53 zł

 

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

panele foto na basenie Laguna (1)

panele foto na basenie Laguna (2)

panele foto na basenie Laguna (3)