nowe logo

Opis Projektu:

Projekt obejmuje montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Jastrzębiu-Zdroju.

Rzeczowy zakres inwestycji obejmuje:

  1. Montaż paneli fotowoltaicznych w technologii krzemowej na dachu budynku.
  2. Montaż inwerterów fotowoltaicznych.
  3. Montaż osprzętu w postaci rozdzielnic DC oraz AC wraz z zabezpieczeniami.
  4. Instalacje: odgromową i uziemieniową.
  5. Montaż układu zabezpieczającego przed wypływem energii do sieci elektroenergetycznej – całość energii wykorzystana na potrzeby własne budynku.

Właścicielem powstałej w ramach projektu infrastruktury będzie beneficjent tj. Miasto na prawach powiatu Jastrzębie-Zdrój.

Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii finalnej obiektu, co spowoduje ograniczenie emisji substancji szkodliwych m.in. CO2,PM10 jak i przyczyni się do zmniejszenia kosztów utrzymania obiektu.

 

Cele Projektu:

Celem głównym projektu jest: Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych dla potrzeb funkcjonowania Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Jastrzębiu-Zdroju.

Cel główny projektu realizuje założenia Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna RPO WSL 2014-2020 i wpisuje się bezpośrednio w realizację Działania 4.1. Odnawialne źródła energii, którego celem jest zwiększony poziom produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Projekt wpisuje się w Poddziałanie 4.1.2 Odnawialne Źródła energii – RIT, co oznacza, że jest zgodny z założeniami Strategii RIT Subregionu Zachodniego Woj. Śl. jej cel strategiczny CS2. Zdrowe środowisko życia dzięki zmniejszonej antropopresji w Subregionie Zachodnim, Priorytet strategiczny, P2.1.Ochrona powietrza i efektywność energetyczna, D 2.1.2 Zapobieganie niskiej emisji w nieruchomościach publicznych i budynkach mieszkalnych. C2.1.2.1 Zwiększony poziom produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

 

Nazwa Projektu: „Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla Zespołu Szkół nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju”

Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie-Zdrój

Wartość projektu:  289 303,37 zł

Wartość dofinansowania: 245 461,83 zł

 

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

panele foto na ZS5 (2)

panele foto na ZS5 (1)