Co najmniej trzy osoby – posiadające obywatelstwo polskie, mające pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych mogą założyć stowarzyszenie zwykłe.

 

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada osobowości prawnej, utrzymuje się ze składek członkowskich, może ubiegać się o dotacje, może korzystać z ofiarności publicznej może otrzymywać darowizny, spadki oraz zapisy.

 

Osoby w liczbie co najmniej trzech, zamierzające założyć stowarzyszenie zwykłe, uchwalają regulamin działalności, określający w szczególności nazwę stowarzyszenia zwykłego, cel lub cele, teren i środki działania, siedzibę, przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd, zasady dokonywania zmian regulaminu działalności, sposób nabycia i utraty członkostwa, a także sposób rozwiązania stowarzyszenia zwykłego.

Stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać zarząd, określa w regulaminie działalności tryb jego wyboru oraz uzupełniania składu, kompetencje, warunki ważności jego uchwał oraz sposób reprezentowania stowarzyszenia zwykłego, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych.

Stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać organ kontroli wewnętrznej, określa w regulaminie działalności tryb jego wyboru, uzupełniania składu oraz jego kompetencje.

Jak założyć stowarzyszenie zwykłe?

Przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie albo zarząd stowarzyszenia musi na piśmie złożyć wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych do organu nadzorującego, właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia tj. Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Jakie dokumenty należy złożyć do urzędu?

 • wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych,
 • regulamin działalności (2 egzemplarze),
 • lista założycieli stowarzyszenia zwykłego, zawierająca imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli;
 • informacja o adresie siedziby stowarzyszenia zwykłego,
 • wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszenia zwykłego,
 • protokół z zebrania założycielskiego wraz z uchwałami:

– uchwała o powołaniu stowarzyszenia zwykłego,

– uchwała o przyjęciu regulaminu działalności stowarzyszenia zwykłego,

– uchwała o wyborze przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie, podając imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL albo członków zarządu, o ile regulamin przewiduje ten organ,

– uchwała o wyborze członków organu kontroli wewnętrznej podając imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ;

 

W przypadku kiedy wniosek i załączone dokumenty spełniły wymagania określone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach, organ nadzoru dokonuje wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych. Organ nadzoru dokonuje wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych w terminie do 7 dni od daty wpłynięcia wniosku jeśli:

 

 

▪ wniosek spełnia warunki określone przepisami prawa. W przypadku gdy wniosek zawiera braki, wzywa się do ich uzupełnienia. Termin na uzupełnienie to 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku o wpis w terminie 14 dni powoduje jego bezskuteczność.

 

▪ nie został złożony wniosek organu nadzorującego lub prokuratora do sądu rejestrowego o zakazaniu założenia stowarzyszenia zwykłego z uwagi, iż nie spełnia warunków określonych w przepisach prawa.

Stowarzyszenia zwykłe nie mogą:

 • powoływać swoich oddziałów terenowych,
 • zrzeszać osób prawnych (np. innych stowarzyszeń, firm itp.),
 • prowadzić działalności gospodarczej,
 • prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Każdy członek odpowiada za zobowiązania stowarzyszenia zwykłego bez ograniczeń całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi członkami oraz ze stowarzyszeniem. Odpowiedzialność ta powstaje z chwilą, gdy egzekucja z majątku stowarzyszenia zwykłego okaże się bezskuteczna.

Księgowość i obowiązki sprawozdawcze

Organizacje powinny prowadzić księgowość w oparciu o odrębne przepisy prawa (Ustawa o rachunkowości).

Zakończenie działalności stowarzyszenia zwykłego (likwidacja, przekształcenie)

Działalność stowarzyszenia zwykłego może zostać: zakończona lub przekształcona.

Proces likwidacji stowarzyszenia zwykłego to zgłoszenie organowi nadzoru decyzji
o zakończeniu działalności wraz z wymaganymi przepisami prawa dokumentami tylko na podstawie poprawnie wypełnionych i kompletnych dokumentów stowarzyszenie zwykłe zostanie wykreślone z wykazu stowarzyszeń zwykłych.

Wymagane dokumenty:

▪ Protokół z Zebrania Członków;

▪ Lista obecności na Zebraniu wraz z własnoręcznymi podpisami członków;

▪ Uchwała o postawieniu stowarzyszenia w stan likwidacji i wyznaczeniu likwidatora bądź likwidatorów;

▪ Podanie do wiadomości publicznej informacji likwidatora/likwidatorów o postawieniu stowarzyszenia w stan likwidacji;

▪ Uchwała o przeznaczeniu majątku zlikwidowanego stowarzyszenia wraz z protokołem przekazania tego majątku (w przypadku kiedy stowarzyszenie taki posiada);

▪ Sprawozdanie finansowe na dzień postawienia stowarzyszenia w stan likwidacji i na dzień zamknięcia likwidacji;

▪ Uchwała o miejscu przechowywania zarchiwizowanej dokumentacji stowarzyszenia;

▪ Sprawozdanie likwidatora z przebiegu likwidacji;

▪ Uchwała likwidatora/likwidatorów o zakończeniu likwidacji;

▪ wniosek o wykreślenie z wykazu bądź ewidencji stowarzyszeń zwykłych.

 

Przekształcenie stowarzyszenia zwykłego w rejestrowe

Stowarzyszenie zwykłe od 1 stycznia 2017 roku będzie mogło po spełnieniu określonych w ustawie wymogów, zostać przekształcone w stowarzyszenie rejestrowe. Kwestię przekształcenia regulować będą artykuły:

„Art. 42a. 1. Stowarzyszenie zwykłe liczące co najmniej siedmiu członków, może przekształcić się w stowarzyszenie.

 1. Przekształcenie stowarzyszenia zwykłego wymaga zgody wszystkich członków stowarzyszenia zwykłego, wyrażonej w drodze uchwały, zawierającej:

1)     nazwę i siedzibę stowarzyszenia,

2)     powołanie władz stowarzyszenia,

3)     przyjęcie statutu stowarzyszenia, który stanowi załącznik do uchwały,

4)     sprawozdanie finansowe stowarzyszenia zwykłego sporządzone na określony dzień w miesiącu poprzedzającym podjęcie uchwały o przekształceniu, które stanowi załącznik do uchwały.

 1. Informację o podjęciu uchwały o przekształceniu przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie zwykłe albo zarząd stowarzyszenia niezwłocznie podaje do publicznej wiadomości oraz zawiadamia o podjęciu tej uchwały wierzycieli stowarzyszenia zwykłego.

Art. 42b. 1. Stowarzyszenie zwykłe zawiadamia członków o zamiarze przekształcenia nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem podjęcia uchwały o przekształceniu.

 1. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć:

1)     projekt statutu stowarzyszenia,

2)     informacje o aktywach i pasywach stowarzyszenia zwykłego.

 

Art. 42c. 1. Przekształcenie stowarzyszenia zwykłego następuje z chwilą wpisu stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego.

 1. Sąd rejestrowy przesyła niezwłocznie właściwemu organowi nadzorującemu odpis postanowienia o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego wraz z zaświadczeniem o wpisie stowarzyszenia. Właściwy organ nadzorujący z urzędu wykreśla stowarzyszenie zwykłe z ewidencji.
 2. Wniosek o wpis stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego składają i podpisują wszyscy członkowie zarządu. Do wniosku dołącza się uchwałę o przekształceniu wraz z zaświadczeniem o wpisie stowarzyszenia zwykłego do ewidencji, wydanym nie wcześniej niż na 3 miesiące przed dniem podjęcia uchwały o przekształceniu.
 3. Stowarzyszenie zwykłe zostaje rozwiązane bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego z chwilą wpisu stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Wzór wniosku o rejestrację stowarzyszenia zwykłego w ewidencji

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Wzór regulaminu stowarzyszenia zwykłego