1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Stowarzyszenie zakładane jest przez co najmniej 7 osób.
 2. Pierwszym krokiem prowadzącym do zarejestrowania stowarzyszenia jest zwołanie zebrania założycielskiego. Należy ustalić termin, miejsce, w którym ma się odbyć. W zebraniu musi uczestniczyć co najmniej siedem osób – tym samym staną się one członkami założycielami stowarzyszenia. Lepiej jest zaprosić na zebranie kilka osób więcej niż wspomniane siedem, gdyby okazało się, że ktoś nie dotrze na zebranie. Osoby zebrane spośród siebie wybierają przewodniczącego zebrania, który poprowadzi spotkanie oraz sekretarza lub protokolanta, który sporządzi protokół z zebrania założycielskiego.
 3. Na zebraniu założycielskim członkowie podejmują uchwały:

o powołaniu stowarzyszenia,

– o przyjęciu statutu (wstępny projekt statutu dobrze jest przygotować wcześniej przed zwołaniem  zebrania założycielskiego i dostarczyć go do wglądu wszystkim członkom przyszłego stowarzyszenia)

– o wyborze zarządu,

o wyborze komisji rewizyjnej,

o przyjęciu adresu siedziby stowarzyszenia.

Zarząd stowarzyszenia jest odpowiedzialny za zarejestrowanie nowopowstałego stowarzyszenia we właściwym rejestrze (Krajowym Rejestrze Sądowym) bądź ewidencji. Wniosek o rejestrację podpisują wszyscy członkowie zarządu.

 

 

Wzory uchwał:

– Uchwała nr ………..o powołaniu stowarzyszenia z dnia………. (wzór)

 

Zebrani w dniu ……………………… postanawiają założyć stowarzyszenie, którego pełna nazwa będzie brzmieć:………………………………………………………..z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przy ulicy…………………… Uchwała została przyjęta przez zebranych jednogłośnie za uchwałą głosowało ………………………… osób.

 

            Przewodniczący                                                                       Sekretarz/Protokolant

 

Uchwała nr ……. o przyjęciu statutu z dnia……….. (wzór)

 

Uczestnicy zebrania założycielskiego na spotkaniu w dniu…………….. postanawiają zaakceptować i  przyjąć statut…………………………………….(nazwa stowarzyszenia).

 

Załącznik do uchwały – statut…………………………………….(nazwa stowarzyszenia) przyjęty w dniu………………..

 

             Przewodniczący                                                                                  Sekretarz/Protokolant

 

Statut stowarzyszenia określa w szczególności:

1) nazwę stowarzyszenia, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji;

2) teren działania i siedzibę stowarzyszenia;

3) cele i sposoby ich realizacji;

4) sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków;

5) władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje;

6) możliwość otrzymywania przez członków zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją;

7) sposób reprezentowania stowarzyszenia, w szczególności sposób zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności uchwał władz stowarzyszenia;

8) sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich,

9) zasady dokonywania zmian statutu;

10) sposób rozwiązania się stowarzyszenia.

 

–  Uchwała nr ……o wyborze Zarządu z dnia ……….(wzór)

 

 Zebrani na spotkaniu…………………w dniu……………………zgłosili następujące kandydatury do Zarządu:

 1. …………………………
 2. …………………………
 3. ………………………… itd.

 

W wyniku głosowania jawnego kandydaci do Zarządu otrzymali następujące ilości głosów:

 1. ………………………… ; 2. ……………………. ; 3. …………………….. itd.

 

Wobec tego do Zarządu wybrani zostali:

 1. …………………………(funkcja w Zarządzie)
 2. …………………………(funkcja w Zarządzie
 3. …………………………(funkcja w Zarządzie) itd.

 

 Przewodniczący                                                                                  Sekretarz/Protokolant

                                                                             

– Uchwała nr ………o wyborze Komisji Rewizyjnej z dnia……… (wzór)

 

Zebrani na spotkaniu ………………………w dniu……………………zgłosili następujące kandydatury do Komisji Rewizyjnej:

 1. …………………………
 2. …………………………
 3. ………………………… itd.

 

W wyniku głosowania jawnego kandydaci do Komisji Rewizyjnej otrzymali następujące ilości głosów:

 1. ………………………… ; 2. ……………………. ; 3. …………………….. itd.

 

Wobec tego do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali:

 1. …………………………(funkcja)
 2. …………………………(funkcja)
 3. …………………………(funkcja) itd.

 

 Przewodniczący                                                                                  Sekretarz/Protokolant

 

 

 1. Z Zebrania Założycielskiego należy sporządzić protokół, który podpisuje przewodniczący oraz sekretarz/protokolant.

 

 1. Uczestnicy spotkania podpisują listę członków założycieli zawierającą dane: (imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, własnoręczny podpis)- (wpisy należy dokonywać czytelnie).

 

 1. Na tym kończy się zebranie założycielskie. Na tym etapie Zarząd, bierze na siebie formalności oraz odpowiedzialność za zarejestrowanie stowarzyszenia, musi wypełnić właściwe formularze oraz skompletować wymagane dokumenty i załączniki niezbędne do rejestracji.

 

Przykładowy przebieg zebrania założycielskiego:

 • Przedstawienie celu zebrania oraz jego uczestników.
 • Ustalenie sposobu głosowania i podejmowania uchwał.
 • Wybór przewodniczącego (osoba prowadząca spotkanie) i sekretarza lub protokolanta (sporządza protokół  z zebrania).
 • Dyskusja nad statutem, zgłoszenie i ewentualne zatwierdzenie poprawek oraz uwag.
 • Przyjęcie uchwał (o powołaniu stowarzyszenia, o wyborze zarządu i komisji rewizyjnej, o przyjęciu statutu, o przyjęciu siedziby stowarzyszenia).
 • Zgłoszenie wolnych uwag lub wniosków.
 • Zakończenie spotkania.

 

Stowarzyszenia rejestrują się w:

 • Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Powstańców 23, 44-101 Gliwice

Właściwe formularze do zarejestrowania znajdują się na stronie: formularze

 • Ewidencji klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej działających w formie stowarzyszenia, prowadzonej przez

 

Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój
Al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój