Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umożliwia ubieganie się przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert. Jest to procedura tzw. „małych grantów”, której podstawę prawną stanowi art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Aby możliwe było ubieganie się o publiczne środki finansowe w ramach tej procedury spełnione muszą być następujące warunki:

  • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł;
  • zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni;
  • łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 w trybie art. 19a ustawy nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł w danym roku kalendarzowym.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój zleca realizację zadania. Warunkiem koniecznym dla rozpatrzenia propozycji realizacji zadania publicznego jest złożenie oferty realizacji zadania publicznego w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 roku w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego. Ofertę należy złożyć wraz z ewentualnym załącznikiem wymienionym w formularzu ofertowym. W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym – potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji.

W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni: w Biuletynie Informacji Publicznej; w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń; na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego. Każdy w terminie 7 dni od upublicznienia oferty w wyżej wskazany sposób, może zgłosić uwagi dotyczące oferty pisemnie do Wydziału Obywatelskiego – Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie – Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, pok. 020 A bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl. Po rozpatrzeniu ewentualnych uwag organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego.

 

Formularz uwag

Wzór formularza

Wzór sprawozdania z małego granta


2018


 

Dotacje w trybie „małego granta”

Można ubiegać się o dotacje w trybie „małego granta” w dziedzinie: organizowania działań z zakresu turystyki, w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz seniorów w tym realizowanie działań wzmacniających tożsamość lokalną, regionalną.

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój informuje, że w budżecie miasta pozostały niewykorzystane środki finansowe w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  oraz turystyki w 2018 r. Zgodnie z zapisami Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018, niewykorzystana część środków finansowych zostaje przekazana na realizację zadań w trybie art. 19 a Ustawy o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie tzw. „małe granty”.

Organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o realizację zadań publicznych w dziedzinie: organizowania działań z zakresu turystyki, w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz seniorów w tym realizowanie działań wzmacniających tożsamość lokalną, regionalną – kwota do realizacji: 10 000,00 zł.

Aby możliwe było ubieganie się o publiczne środki finansowe w ramach tej procedury spełnione muszą być następujące warunki:

  • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł;
  • zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni;
  • łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 w trybie art. 19a ustawy nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł w danym roku kalendarzowym.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Kultury, Sportu i Turystyki, nr tel. 32 4785335.

Wzór formularza mały grant


Oferta na zadanie „Kampania Akcja Reakcja…”

Do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój05.04.2018 r. wpłynęła oferta na realizację zadań publicznych pod nazwą „Kampania Akcja Reakcja-uwrażliwienie społeczeństwa na krzywdę zwierząt”. Ofertę zostało złożyło Stowarzyszenie PSYjaciele w Jastrzębiu-Zdroju z siedzibą  ul. Wielkopolska 7/10.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty tj. do 17.04.2018 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki – Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.

Oferta Kampania Akcja Reakcja

formularz_uwagi_male_granty

Protokół


 

Oferta na zadanie „Zwierzęta – nasi milusińscy”

Do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 05.04.2018 r. wpłynęła oferta na realizację zadań publicznych pod nazwą „Zwierzęta – nasi milusińscy”. Ofertę złożyło Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i ich Rodziców Tęcza w Jastrzębiu-Zdroju z siedzibą ul. 11 Listopada 4.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty tj. do  17.04.2018 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki – Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój,  Al. Piłsudskiego 60, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.

Oferta Zwierzęta nasi

formularz_uwagi_male_granty

Protokół


 

Oferta na zadanie” Pszczoła miodna elementem zdrowego ekosystemu Jastrzębia-Zdroju”

Do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 29.03.2018 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą „Pszczoła miodna elementem zdrowego ekosystemu Jastrzębia-Zdroju”, złożona przez Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach, ul. Warszawska 6/209, 40 – 006 Katowice.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty tj. od 4.04.2018 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki – Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.

OFERTA

formularz_uwagi_male_granty

Protokół


 

Oferta na zadanie „Poprawa zdrowia przez rozwijanie różnorodnych aktywności”

Do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój26.02.2018 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: Poprawa zdrowia przez rozwijanie różnorodnych aktywności. Ofertę złożyło Towarzystwo „SPRAWNI INACZEJ” 44-335 Jastrzębie-Zdrój ul. 11 Listopada 2.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty tj. do 09.03.2018 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki – Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.

Oferta – Poprawa zdrowia

Formularz uwag – małe granty

Protokół_Poprawa zdrowia przez…


 

Oferta na zadanie „Ruch do sprawności”

Do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 28.02.2018 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: Ruch do sprawności. Oferta została złożona przez Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z zespołem Downa „Bury Miś” ul. Tadeusza Rejtana 44-337 Jastrzębie-Zdrój.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty tj. do 09.03.2018 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki – Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.

Oferta – Ruch do sprawności

Formularz uwag – małe granty

Protokół Ruch do sprawności


 

Oferta na zadanie „Marsz oraz Festyn dla Życia i Rodziny”

Do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 28.02.2018 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: Marsz oraz Festyn dla Życia i Rodziny. Oferta została złożona przez Fundację IMPULS Fabryka Kreatywności  ul. Jasna 40/8,  44-335 Jastrzębie-Zdrój.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty tj. do 09.03.2018 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki – Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój,  Al. Piłsudskiego 60, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.

Oferta – Marsz oraz Festyn dla Życia i Rodziny

Formularz uwag – małe granty

protokół Marsz oraz Festyn dla Życia i Rodziny


 

Oferta na  zadanie „Oprawa chóralna”

Do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój27.02.2018 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: Oprawa chóralna obchodów Narodowego Święta 3 Maja. Oferta została złożona przez Chór Miejski ul. Ks. J. Popiełuszki 1A, 44-335 Jastrzębie-Zdrój.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty tj. do 09.03.2018 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki – Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.

Oferta – Oprawa chóralna

Formularz uwag – małe granty

Protokół Oprawa chóralna


 

Oferta na zadanie „Z tańcem w plecaku”

Do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój27.02.2018 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: Z tańcem w plecaku. Oferta została złożona przez Stowarzyszenie Drabina  ul. Śląska 6, 44-335 Jastrzębie-Zdrój.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty tj. do 09.03.2018 r. może zgłaszać uwagi na formularzu dostępnym na stronie internetowej Miasta www.jastrzebie.pl (w zakładce organizacje pozarządowe – małe granty) do Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki – Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.

Oferta – Z tańcem w plecaku

Formularz uwag – małe granty

Protokół z tańcem w plecaku


 

Oferta na zadanie „Śpiew chóralny”

Do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 27.02.2018 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: Śpiew chóralny podczas obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Oferta została złożona przez Chór Miejski ul. Ks. J. Popiełuszki 1A, 44-335 Jastrzębie-Zdrój.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty tj. do 09.03.2018 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki – Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.

Oferta – Śpiew chóralny

Formularz uwag – małe granty

Protokół śpiew chóralny


 

Oferta na zadanie Opowiadania z cyklu „Zakichana”

Do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 26.02.2018 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: Opowiadania z cyklu „Zakichana”. Oferta została złożona przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Jastrzębskiej w Jastrzębiu-Zdroju, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Witczaka 5.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty tj. do 08.03.2018 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki – Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.

Oferta – Zakichana

Formularz uwag – małe granty

Protokół – Zakichana


 

Oferta na zadanie „Kawa z nutą Flamenco”

Do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 22.02.2018 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: Kawa z nutą Flamenco. Oferta została złożona przez Stowarzyszenie Działań Kulturalnych Edukacyjnych i Ekologicznych „WZRASTAJ” 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Śląska 95/9.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty tj. do 05.03.2018 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki – Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.

Oferta – kawa z nutą flamenco

Formularz uwag – małe granty

Protokół – KAWA Z NUTĄ FLAMENCO


 

Oferta na zadanie „Kawa z nutą Poezji”

Do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 22.02.2018 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: Kawa z nutą Poezji. Oferta została złożona przez Stowarzyszenie Działań Kulturalnych Edukacyjnych i Ekologicznych „WZRASTAJ” 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Śląska 95/9.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty tj. do 05.03.2018 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki – Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.

Oferta – Kawa z nuta poezji

Formularz uwag – małe granty

Protokół – KAWA Z NUTĄ POEZJI


 

Oferta na zadanie „Dzień Dziecka z polskimi legendami”

Do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 22.02.2018 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: Dzień Dziecka z polskimi legendami. Oferta została złożona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Wielkopolska 1A.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty tj. do 05.03.2018 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki – Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.

Oferta – Dzień Dziecka

Formularz uwag – małe granty

Protokół – DZIEŃ DZIECKA


 

Oferta na zadanie „Fantazje uliczne – pokaz sztuki kuglarskiej”

Do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 22.02.2018 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: Fantazje uliczne – pokaz sztuki kuglarskiej. Oferta została złożona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Wielkopolska 1A.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty tj. do 05.03.2018 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki – Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.

Oferta – fantazje uliczne

Formularz uwag – małe granty

Protokół -FANTAZJE ULICZNE


 

Oferta na zadanie „Dobre myśli o moim Mieście”

Do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 26.02.2018 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: Dobre myśli o moim Mieście – konkurs i Koncert z okazji 55-lecia nadania Praw Miejskich. Oferta została złożona przez Parafię Ewangelicko Augsburską 44-337 Jastrzębie-Zdrój, ul. Cieszyńska 23.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty tj. do 05.03.2018 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki – Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.

Oferta w dziedzinie kultury

Formularz uwag – małe granty

Protokół – KONCERT


 

Oferta na zadanie „Ochronić przed szponami uzależnień”

Do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 20 lutego 2018 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: Ochronić przed szponami uzależnień.

Ofertę złożyła Fundacja FENIX – Powstań do Życia ul. Pawła Pośpiecha 1A, 44-300 Wodzisław Śląski.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty tj. do 5 marca 2018 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki – Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl

oferta

Formularz uwag – małe granty

Protokół – Ochronić przed szponami uzależnień


 

Można ubiegać się o dotacje w trybie „małego granta” w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój informuje, iż w budżecie miasta pozostały niewykorzystane środki finansowe w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia. Zgodnie z zapisami Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na rok 2018, niewykorzystana część środków finansowych zostaje przekazana na realizację zadań w trybie art. 19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
tzw. „małe granty”.

Organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o realizację zadań publicznych
w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia – kwota do realizacji: 12 045,00 zł.

Aby możliwe było ubieganie się o publiczne środki finansowe w ramach tej procedury spełnione muszą być następujące warunki:

  • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł;
  • zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni;
  • łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 w trybie art. 19a ustawy nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł w danym roku kalendarzowym.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Polityki Społecznej i Mieszkaniowej
nr tel. 32 478538.

Wzór oferty na, którym należy składać wnioski

 

Złóż ofertę w dziedzinie kultury

Zapraszamy organizacje pozarządowe do składania ofert na wspieranie zadań publicznych Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie kultury w roku 2018 zgodnie  z art. 19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2016.1817 z późn. zm.) w formie tzw. „małego grantu”.

Kwota przeznaczona na powyższe zadania wynosi 82 085,00 zł.


 

Oferta na realizację zadań publicznych pod nazwą: „Pomoc dla miejskich kotów”.

Oferta

Upublicznienie oferty

Formularz uwag – małe granty

Protokół


 

Art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817 t.j.) umożliwia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy ubieganie się o dotację na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym  lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert.

W oparciu o wyżej wskazaną procedurę do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 11.01.2018 r. wpłynęły oferty na realizację zadań publicznych pod nazwą:

Program Wczesnej Profilaktyki CUKIERKI,

▪ Szansa dla każdego warsztaty i prelekcje.

Oferty złożyło Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział w Katowicach z siedzibą przy ul. Warszawska 19, 40-009 Katowice.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia ofert tj. do 23.01.2018 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki – Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.

Załączniki: