rzecznik konsumentow

Ewelina Stelmach
Miejski Rzecznik Konsumentów

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
Al. Józefa Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój
IV piętro bud.B, pokój 406

tel. 32 4785 351
e-mail: prk@um.jastrzebie.pl

Godziny urzędowania:

– poniedziałek, wtorek, środa: 7.30 – 15.30
– czwartek 7.30 – 17.00
– piątek – biuro nie przyjmuje stron

 


komunikatTelefonia Polska Razem – ostrzeżenie konsumenckie

Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpłynęło blisko 200 skarg konsumentów dotyczących praktyk spółki PGT w Warszawie, działającej pod marką Telefonia Polska Razem. Przedsiębiorca oferuje usługi telekomunikacyjne przez telefon oraz w domach klientów. Skargi konsumentów, głównie osób starszych i ich rodzin, dotyczą wprowadzania w błąd co do tożsamości operatora, z którym zawiera się umowę oraz nieprzekazywania podpisanych dokumentów.

W związku z napływającymi sygnałami, Prezes UOKiK w połowie lutego 2016 roku wszczął postępowanie przeciwko PGT oraz zdecydował o ostrzeżeniu konsumentów, ponieważ praktyki spółki mogą powodować znaczne straty finansowe i niekorzystne skutki dla szerokiego kręgu konsumentów. To kolejne ostrzeżenie konsumenckie UOKiK.

Zwracamy uwagę na to, że PGT – oferująca usługi pod marką Telefonia Polska Razem:

1. Wprowadza w błąd, podając się za operatora, z którym konsument ma aktualnie zawartą umowę. Przedstawiciele PGT twierdzą ponadto, że podpisanie dokumentów to jedynie zmiana dotychczasowych warunków. W rzeczywistości – klient pod wpływem błędnych informacji, zmienia operatora i zawiera nową umowę.

2. Nie przekazuje konsumentom podpisanych umów – wszystkie dokumenty zabiera przedstawiciel PGT. W związku z tym klienci o zmianie operatora dowiadują się po otrzymaniu pierwszej faktury. W efekcie – większość skarżących do UOKIK konsumentów nie miała świadomości z kim, kiedy i na jakich warunkach zawarli umowę. Mogło to uniemożliwiać odstąpienie od niej. Ponadto, osoby, które chciały odstąpić od umowy, były obciążane opłatami w wysokości od 500 do 1500 zł. W takiej sytuacji wielu klientów mogło zdecydować się na kontynuowanie umowy z PGT.

Zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów, ostrzeżenia są wykorzystywane w przypadku stwierdzenia przez Urząd szczególnie uzasadnionego podejrzenia stosowania przez przedsiębiorcę nielegalnej praktyki, która może narazić szeroki krąg konsumentów na znaczne straty finansowe lub niekorzystne skutki. Ostrzeżenia są zamieszczane na stronie internetowej Urzędu.

Jednocześnie informujemy, że również Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej analizuje praktyki PGT pod kątem zgodności z przepisami prawa telekomunikacyjnego. Usługi PGT są świadczone w oparciu o hurtowy dostęp do sieci telekomunikacyjnej (tzw. WLR). Działania UKE dotyczą m.in. pobierania przez PGT opłaty wyrównawczej, która ma rekompensować otrzymane ulgi, gdy abonent (w tym konsument) rozwiązuje umowę przed rozpoczęciem świadczenia usług abonamentowych (świadczenia tzw. usługi WLR). Prezes UKE sprawdza również, czy PGT wykonuje połączenia telefoniczne do użytkowników końcowych (w tym konsumentów), którzy nie wyrazili na to wcześniejszej zgody, co może naruszać art. 172 prawa telekomunikacyjnego.


 

komunikatUważajmy na to, co podpisujemy!

Do Miejskiego Rzecznika Konsumentów zgłaszają się mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju, do których zapukali przedstawiciele firm, oferując im zakup piecyka gazowego (junkersa) lub kuchni gazowej. Według oświadczeń mieszkańców często przedstawiciele tych firm podszywają się pod pracowników gazowni. Twierdzą, że posiadane do tej pory urządzenie jest „przestarzałe i grozi wybuchem” oraz „przecieka”.

Konsumenci, często są to starsze osoby, w obawie o swoje bezpieczeństwo, podpisują niekorzystne dla nich warunki umowy. Po podpisaniu umowy okazuje się, że urządzenie (niekoniecznie tej samej marki), można zakupić w cenie o wiele tańszej, w pobliskim sklepie.

Kolejnymi przypadkami są sytuacje, w których mieszkańcy podpisują „jakieś dokumenty”. Przedstawiciele twierdzą, że reprezentują obecnego dostawcę energii elektrycznej, gazu. Konsumenci nie czytają dokumentów, zostawiają na nich podpisy nie otrzymując ich kopii. Najczęściej po około dwóch, trzech miesiącach otrzymują od swojego dotychczasowego sprzedawcy energii elektrycznej (gazu) informację o tym, że trwa proces zmiany dostawcy usług. Rozwiązanie takiej umowy po upływie 14 dni od daty jej podpisania, najczęściej wiąże się z koniecznością zapłaty kary umownej, której wysokość bardzo często przekracza kwotę 500 zł.

Po raz kolejny Rzecznik Konsumentów prosi mieszkańców, aby podpisując tego rodzaju umowy pamiętali o kilku istotnych sprawach:

– Sprawdźmy, czy osoba podająca się za pracownika danej firmy, rzeczywiście nim jest. Każda taka osoba powinna mieć identyfikator.

– Poinformujmy osobę proponującą nam zawarcie umowy, że podjęcie ostatecznej decyzji będzie możliwe po konsultacji tej sprawy z rodziną, bądź Rzecznikiem Konsumentów.

– Jeżeli podpisaliśmy taką umowę poza lokalem przedsiębiorstwa (czyli w naszym mieszkaniu, na pokazie), możemy od niej odstąpić bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej podpisania. Takie oświadczenie składamy na piśmie, wysyłając je listem poleconym na adres firmy.

– Istotnym jest, aby każdy podpisany przez nas dokument posiadał kopię, która zostanie pozostawiona przez przedstawiciela firmy do naszej dyspozycji. Nie podpisujmy dokumentów, które nie są wypełnione (in blanco).

– Nie podejmujmy decyzji o zawarciu jakiejkolwiek umowy pochopnie, dajmy sobie kilka dni na zastanowienie. Poprośmy o pozostawienie druku umowy, celem zapoznania się z jej warunkami przed jej podpisaniem. Uczciwy przedstawiciel handlowy nie odmówi nam tego prawa i umówi się na kolejne spotkanie.

– Przekazujmy powyższe informacje naszym bliskim, sąsiadom, szczególnie w podeszłym wieku, gdyż najczęściej to oni padają ofiarą pochopnie podjętych decyzji.