Nabór wniosków do budżetu obywatelskiego na rok 2019


 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

 1. Administratorem pozyskanych danych osobowych jest Gmina Jastrzębie-Zdrój reprezentowana przez Prezydenta Miasta Jastrzębia-Zdrój, z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, al. Piłsudskiego 60.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój jest Naczelnik Biura ds. Zarządzania Jakością, tel.: 32 4785 174.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu spełnienia obowiązku wynikającego z działalności statutowej Zarządów Osiedli i Sołectw (przeprowadzenie zebrań otwartych z mieszkańcami celem przeprowadzenia procedury realizacji budżetu obywatelskiego).
 4. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą przez upoważnionych pracowników administratora danych osobowych.
 5. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody.
 6. Właścicielowi pozyskanych danych przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo poprawy treści swoich danych osobowych.
 7. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) wieczyście (kategoria archiwalna A).
 8. Właścicielowi pozyskanych danych przysługuje prawo wniesienia skargi do PUODO (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) z siedzibą w Warszawie, w przypadku przetwarzania jego danych osobowych z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych.
 9. Pozyskane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Lista propozycji zadań zweryfikowanych pozytywnie w ramach budżetu obywatelskiego na 2019 rok.

Wnioski zweryfikowane pozytywnie


 

Jastrzębianie zdecydują w jaki sposób rozdysponować 1,5 mln złotych w ramach budżetu obywatelskiego na 2019 rok. Propozycje można składać od 1 marca do 15 kwietnia.

Propozycję zadania może zgłosić każdy mieszkaniec osiedla lub sołectwa, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 16 lat. Wersję elektroniczną formularza, na jakim trzeba ją wpisać, można znaleźć na stronie internetowej www.jastrzebie.pl, a wersja papierowa dostępna jest na sali obsługi interesanta Urzędu Miasta oraz w siedzibach zarządów osiedli i sołtysów. Propozycje można składać od 1 marca do 15 kwietnia.

Propozycja zadania musi być poparta pisemnie przez co najmniej 15 mieszkańców osiedla lub sołectwa, którzy w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej 16 lat. Propozycję tę można złożyć:

– listownie na adres: Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój al. Józefa Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój z dopiskiem „Budżet Obywatelski”,

– osobiście w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta, pokój 020A oraz w siedzibach zarządów osiedli i sołtysów,

– elektronicznie na adres: budzetobywatelski@um.jastrzebie.pl, w formie zeskanowanego formularza.

Lista propozycji zadań zweryfikowanych pozytywnie zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń urzędu oraz przekazana zarządom osiedli i sołtysom do 22 maja. W przypadku przekroczenia kwoty będącej do dyspozycji jednostki, na zebraniu otwartym z mieszkańcami osiedla lub zebraniu wiejskim odbędzie się głosowanie. W przypadku, gdy łączna wartość szacunkowa wszystkich zgłoszonych z danej jednostki pomocniczej propozycji zadań nie przekroczy przyznanej kwoty, głosowania mieszkańców nie przeprowadza się.

 

Pieniądze zostały podzielone na 21 jednostek pomocniczych w ten sposób, że 40% kwoty bazowej otrzymała każda z nich w takiej samej wysokości, 30% proporcjonalnie do jej obszaru i kolejne 30% proporcjonalnie do liczby jej mieszkańców.

budżet obywatelski 2019

terminy dyżurów


 

Budżet obywatelski na 2018 rok

Mieszkańcy zdecydowali na co wydać pieniądze z budżetu obywatelskiego w 2018 roku

Wnioski do realizacji w 2018 roku

 


 

Lista zadań do budżetu obywatelskiego na rok 2018, które zostały zweryfikowane pozytywnie

 


 

Nabór wniosków do budżetu obywatelskiego na rok 2018

Jastrzębianie zdecydują w jaki sposób rozdysponować 1,5 mln złotych w ramach budżetu obywatelskiego na 2018 rok. Propozycje można składać od 1 marca do 15 kwietnia.

Propozycję zadania może zgłosić każdy mieszkaniec osiedla lub sołectwa, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 16 lat. Wersję elektroniczną formularza, na jakim trzeba ją wpisać, można znaleźć na stronie internetowej www.jastrzebie.pl, a wersja papierowa dostępna jest na sali obsługi interesanta Urzędu Miasta oraz w siedzibach zarządów osiedli i sołtysów. Propozycje można składać od 1 marca do 15 kwietnia.

Propozycja zadania musi być poparta pisemnie przez co najmniej 15 mieszkańców osiedla lub sołectwa, którzy w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej 16 lat. Propozycję tę można złożyć:

– listownie na adres: Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój al. Józefa Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój z dopiskiem „Budżet Obywatelski”,

– osobiście w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta, pokój 020A oraz w siedzibach zarządów osiedli i sołtysów,

– elektronicznie na adres: budzetobywatelski@um.jastrzebie.pl, w formie zeskanowanego formularza.

Lista propozycji zadań zweryfikowanych pozytywnie zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń urzędu oraz przekazana zarządom osiedli i sołtysom do 22 maja. W przypadku przekroczenia kwoty będącej do dyspozycji jednostki, na zebraniu otwartym z mieszkańcami osiedla lub zebraniu wiejskim odbędzie się głosowanie. W przypadku, gdy łączna wartość szacunkowa wszystkich zgłoszonych z danej jednostki pomocniczej propozycji zadań nie przekroczy przyznanej kwoty, głosowania mieszkańców nie przeprowadza się.

terminy dyżurów sołtysów i zarządów osiedli

Formularz zgłoszenia

Karta do głosowania

Protokół głosowania

Zgoda opiekuna prawnego

 

Podział budżetu obywatelskiego na 2018 rok

Zarządzeniem prezydenta miasta ustalono podział kwot do budżetu obywatelskiego na 2018 rok. Mieszkańcy do rozdysponowania będą mieli 1,5 mln złotych. Pieniądze te zostały podzielone na 21 jednostek pomocniczych w ten sposób, że 40% kwoty bazowej otrzymała każda z nich w takiej samej wysokości, 30% proporcjonalnie do jej obszaru i kolejne 30% proporcjonalnie do liczby jej mieszkańców. Mieszkańcy poszczególnych osiedli i sołectw otrzymają do wykorzystania w budżecie obywatelskim następujące kwoty:

– osiedle Barbary – 78 156 zł
– osiedle Bogoczowiec – 37 749 zł
– osiedle Arki Bożka – 61 240 zł
– osiedle Chrobrego – 55 556 zł
– osiedle Gwarków – 68 365 zł
– osiedle Morcinka – 51 101 zł
– osiedle Pionierów – 85 269 zł
– osiedle Przyjaźń – 66 209 zł
– osiedle Górne i Dolne – 99 011 zł
– osiedle Staszica – 60 550 zł
– osiedle Tuwima – 33 475 zł
– osiedle Zdrój – 89 987 zł
– osiedle Złote Łany – 34 372 zł
– osiedle Zofiówka – 49 736 zł
– osiedle 1000-lecia – 43 429 zł
– sołectwo Borynia – 82 245 zł
– sołectwo Bzie – 140 420 zł
– sołectwo Moszczenica – 87 634 zł
– sołectwo Ruptawa i Cisówka – 129 762 zł
– sołectwo Skrzeczkowice – 49 501 zł
– sołectwo Szeroka – 96 232 zł.

 

Mieszkańcy zdecydowali na co wydać pieniądze w 2017 roku

 

Jastrzębianie wybrali zadania zakwalifikowane do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2017.

 

 • Osiedle Staszica – remont parkingu przy ul. Wrocławskiej – 35 000 zł, wykonanie oświetlenia parkingu ul. Wrocławska – 7 000 zł
 • Osiedle Barbary – zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw przy PP 19 – 78 199 zł
 • Osiedle Bogoczowiec – remont chodnika ul. Bogoczowiec od nr 4G do nr 40P – 37 845 zł
 • Osiedle Morcinka – Morcinkowa strefa gier i zabaw – 51 175 zł
 • Osiedle Arki Bożka – remont chodnika przy ul. Wrzosowej – 57 773,25 zł
 • Osiedle Gwarków – ogródek rekreacyjny w Jarze Południowym – 33 000 zł, modernizacja placu zabaw wraz z projektem przy PP 8 – 34 824,74 zł
 • Osiedle Pionierów – wykonanie placu zabaw przy PP 4 – 51 129 zł
 • Osiedle Złote Łany – modernizacja placu zabaw wraz z projektem PP 26 – 34 401 zł
 • Osiedle Zdrój – budowa oświetlenia ulicy Podmiejskiej – 89 938 zł
 • Osiedle Zofiówka – remont chodnika przy ul. R. Oporu od numeru 58 do 64 – 11 562,41, likwidacja chodnika i wykonanie terenu pod parking – 32 055,46 zł
 • Osiedle Jastrzębie Górne i Dolne – projekt i budowa oświetlenia ul. Pochwacie – 98 429 zł
 • Osiedle Chrobrego – trzeci etap modernizacji chodnika wraz z budową siłowni, modernizacją oświetlenia, ławki krzewy – 55 659 zł
 • Osiedle Przyjaźń – projekt i wykonanie kreatywnej strefy gier – 66 114 zł
 • Osiedle 1000-lecia Szeroka – plac zabaw na ternie PP 24 – 43 647 zł
 • Osiedle Tuwima – remont chodnika przy ul. Cieszyńskiej – 33 458 zł
 • Sołectwo Bzie – budowa oświetlenia ul. Stawowej – 140 000 zł
 • Sołectwo Ruptawa-Cisówka – zakup i montaż szafek na ubrania specjalne strażaków – 5 200 zł, gablota informacyjna przy ul. Majowej – 1 500 zł, wykonanie utwardzenia drogi ul. Grottgera – 122 400 zł
 • Sołectwo Skrzeczkowice – budowa oświetlenia ul. Zamkowej – 49 362 zł
 • Sołectwo Borynia – budowa oświetlenia ul. Osadników i ul. Zamkowej – 82 160 zł
 • Sołectwo Szeroka – remont oraz modernizacja pomieszczeń OSP Szeroka – 41 000 zł

W czerwcu odbędą się zebrania ogólne z mieszkańcami zwołane w celu wyboru zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w 2017 roku.

Harmonogram zebrań przedstawia się następująco:

 • os. Jastrzębie Górne i Dolne – 2 czerwca, godzina 17.00, Szkoła Podstawowa nr 1,
 • sołectwo Bzie – 6 czerwca, godzina 17.00, OSP,
 • os. Barbary – 9 czerwca, godzina 17.00, Szkoła Podstawowa nr 12,
 • os. Pionierów – 13 czerwca, godzina 17.00, Szkoła Podstawowa nr 6,
 • sołectwo Ruptawa-Cisówka – 20 czerwca, godzina 17.00, Szkoła Podstawowa nr 17,
 • os. Arki Bożka – 21 czerwca, godzina 17.00, Szkoła Podstawowa nr 10,
 • os. Chrobrego – 22 czerwca, godzina 17.00, Zespół Szkół nr 11.

 

O ile w wyznaczonym terminie nie uzyska się obecności wymaganej liczby mieszkańców, nowy termin wyborów wyznacza się na ten sam dzień na godzinę 17.15.

 

Głosowanie odbywać się będzie za pomocą kart do głosowania, na których należy podać numer PESEL. Brak podania wymaganych danych spowoduje nieważność głosu.

 

Propozycje zadań do budżetu obywatelskiego


 

Od 23 lutego zacznie obowiązywać nowa uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Jastrzębia-Zdroju na temat budżetu obywatelskiego. Do dyspozycji jastrzębian na 2017 rok jest 1,5 mln zł.

Pieniądze te zostały podzielone na 21 jednostek pomocniczych w ten sposób, że 40% kwoty bazowej otrzymała każda z nich w takiej samej wysokości, 30% proporcjonalnie do jej obszaru i kolejne 30% proporcjonalnie do liczby jej mieszkańców.

 

miasto z lotu ptaka

fot. R. Sitek

Propozycję zadania może zgłosić każdy mieszkaniec osiedla lub sołectwa, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 16 lat. Wersję elektroniczną formularza, na jakim trzeba ją wpisać, można znaleźć na stronie internetowej www.jastrzebie.pl, a wersja papierowa dostępna jest na sali obsługi interesanta Urzędu Miasta oraz w siedzibach zarządów osiedli i sołtysów. Propozycje można składać od 1 marca do 15 kwietnia.

Propozycja zadania musi być poparta pisemnie przez co najmniej 15 mieszkańców osiedla lub sołectwa, którzy w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej16 lat. Propozycję tę można złożyć:

– listownie na adres: Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój al. Józefa Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój z dopiskiem „Budżet Obywatelski”,

– osobiście w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta, pokój 020A oraz w siedzibach zarządów osiedli i sołtysów,

– elektronicznie na adres: budzetobywatelski@um.jastrzebie.pl, w formie zeskanowanego formularza.

 

Głosowanie na propozycje zadań odbędzie się podczas zebrań otwartych z mieszkańcami osiedla lub zebrań wiejskich.

Mieszkańcy poszczególnych osiedli i sołectw otrzymają do wykorzystania w budżecie obywatelskim:

Osiedle Barbary – 78 199 zł

Osiedle Bogoczowiec – 37 845 zł

Osiedle Arki Bożka – 61 520 zł

Osiedle Chrobrego – 55 659 zł

Osiedle Gwarków – 68 943 zł

Osiedle Morcinka – 51 175 zł

Osiedle Pionierów – 85 646 zł

Osiedle Przyjaźń – 66 114 zł

Osiedle Górne i Dolne – 98 429 zł

Osiedle Staszica – 60 745 zł

Osiedle Tuwima – 33 458 zł

Osiedle Zdrój – 89 938 zł

Osiedle Złote Łany – 34 401 zł

Osiedle Zofiówka – 50 033 zł

Osiedle 1000-lecia – 43 647 zł

Sołectwo Borynia – 82 160 zł

Sołectwo Bzie – 140 115 zł

Sołectwo Moszczenica – 87 296 zł

Sołectwo Ruptawa i Cisówka – 129 164 zł

Sołectwo Skrzeczkowice – 49 362 zł

Sołectwo Szeroka 96 151 zł

 

Uchwałę można znaleźć pod adresem:

http://bip.jastrzebie.pl/resolutions/content/45964