Lokalizacja/charakterystyka
Osiedle Zdrój, zachodnia część miasta.Dostępność komunikacyjnaObszar usytuowany w odległości ok. 6 km od węzła autostrady A1.Powierzchnia

Całkowita powierzchnia dostępnego terenu  20,78 ha

Struktura własnościowa

 • Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
 • miasto Jastrzębie-Zdrój

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

 • teren produkcyjno – usługowy

Elementy uzbrojenia terenu

 • elektryczność: TAK
 • gaz: TAK
 • woda: TAK
 • kanalizacja: TAK

Location / characteristics

Housing Zdroj, the western part of the city.

Communication accessibility

The area is located approx. 6 km from the A1 motorway node. 

Area

Total available land area 20,78 ha

The ownership structure

 • Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
 • Jastrzębie-Zdrój city

Puropse according to the spatial development plan

 • the production and service areas

Elements of utility infrastructure

 • electricity: YES
 • gas connection: YES
 • water: YES
 • sewer system: YES

Lage/Charakteristik

Wohnen Zdroj, der westliche Teil der Stadt

Verkehrsverbindung

Das Gelände ist von ca. 6 km von der Autobahn-Knotenunkt A1 entfernt.

Oberfläche

Die Gesamtoberfläche des erhältlichen Geländes 20,78 ha

Eigentumsverhältnisse

 • Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
 • Die Stadt Jastrzębie-Zdrój

Zweck im Raumordnungsplan

 • Produktions-Servicegelände

Einzelteile der Geländeerschließung

 • Strom: JA
 • Gas: JA
 • Wasser: JA
 • Kanalisation: JA

Moszczenica z lotu ptaka
zal