Lokalizacja/charakterystyka

Teren położony wzdłuż ul. Świerczewskiego.

Dostępność komunikacyjna

Obszar o bardzo dobrej dostępności komunikacyjnej, w pobliżu drogi nr 933. Obszar usytuowany w odległości ok. 6 km od węzła autostrady A1.

Powierzchnia

3,88 ha.

Struktura własnościowa

 • Skarb Państwa – Agencja Nieruchomości Rolnych

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

 • tereny produkcyjno – usługowe
 • infrastruktura techniczna
 • drogi publiczne i wewnętrzne

Elementy uzbrojenia terenu

 • elektryczność: 2 stacje transformatorowe
 • gaz: przyłącze w odległości ok. 100 m
 • woda: TAK
 • kanalizacja: TAK

Location / characteristics

The area is located along Swierczewskiego street.

Communication accessibility

The area with very good communication accessibility, near the road No. 933. The area is located approx. 6 km from the A1 motorway node.

Area

3,88 ha

The ownership structure

 • The State Treasury – Agricultural Property Agency

Puropse according to the spatial development plan

 • the production and service areas
 • technical infrastructure
 • public and internal road

Elements of utility infrastructure

 • electricity: 2 transformer stations
 • gas connection, in the distance of approximately 100m
 • water: YES
 • sewer system: YES

Lage/Charakteristik

Das Gelände ist entlang der Straße Świerczewskiego gelegen.

Verkehrsverbindung

Das Gelände hat eine gute Verkehrsverbindung, ist nah der Straße Nr. 933 gelegen. Das Gelände ist von ca. 6 km von der Autobahn-Knotenunkt A1 entfernt.

Oberfläche

3,88 ha

Eigentumsverhältnisse

 • Die Staatskasse – Agencja Nieruchomości Rolnych

Zweck im Raumordnungsplan

 • Produktions-Servicegelände
 • Technische Infrastruktur
 • Öffentliche und interne Straßen

Einzelteile der Geländeerschließung

 • Strom: 2 Trafostationen
 • Gas: Rohransatzstück ca. 100 m entfernt
 • Wasser: JA
 • Kanalisation: JA

Bzie z lotu ptaka
Plan Bzie