Lokalizacja/charakterystyka
Teren położony wzdłuż Drogi Głównej Południowej

Dostępność komunikacyjna

Obszar usytuowany w odległości ok. 7 km od węzła autostrady A1.

Powierzchnia

Całkowita powierzchnia dostępnego terenu 23,09 ha

Struktura własnościowa

Skarb Państwa – Agencja Nieruchomości Rolnych

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

 • teren produkcyjno – usługowy

Elementy uzbrojenia terenu

 • elektryczność: linia wysokiego napięcia
 • gaz: TAK
 • woda: TAK
 • kanalizacja: BRAK

Location / characteristics

The area is located along Main South Road.

Communication accessibility

The area is located approx. 7 km from the A1 motorway node.

Area

Total available land area 23,09 ha

The ownership structure

 • The State Treasury – Agricultural Property Agency

Puropse according to the spatial development plan

 • the production and service areas

Elements of utility infrastructure

 • electricity: high-voltage line
 • gas connection: YES
 • water: YES
 • sewer system: NO
Lage/Charakteristik

Das Gelände ist entlang der Straße Droga Główna Południowa gelegen.

Verkehrsverbindung

Das Gelände ist von ca. 7 km von der Autobahn-Knotenunkt A1 entfernt.

Oberfläche

Die Gesamtoberfläche des erhältlichen Geländes 23,09 ha

Eigentumsverhältnisse

 • Die Staatskasse – Agencja Nieruchomości Rolnych

Zweck im Raumordnungsplan

 • Produktions-Servicegelände

Einzelteile der Geländeerschließung

 • Strom: Hochspannungsleitung
 • Gas: JA
 • Wasser: JA
 • Kanalisation: KEIN


Dębina z lotu ptaka
Plan Dębiny