nowe logo

Opis Projektu:

Przedmiotem Projektu, jest budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40 kW dla obiektu Kąpielisko Zdrój w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Witczaka, która obejmuje:

  • elementy generatora solarnego: paneli fotowoltaicznych, przewodów wysokonapięciowych DC, rozdzielnic DC, inwerterów, rozdzielnic AC wraz z przynależnymi konstrukcjami montażowymi,
  • instalację elektryczną umożliwiającą wprowadzenie energii elektrycznej do instalacji/sieci obiektu (ON-GRID),
  • niezbędną rozbudowę i przebudowę instalacji uziemiających i przeciwprzepięciowych,
  • modernizację układu do przygotowania ciepłej wody dla potrzeb basenu.

Właścicielem powstałej w ramach projektu infrastruktury będzie Miasto Jastrzębie-Zdrój.

Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii finalnej obiektu, co spowoduje ograniczenie emisji substancji szkodliwych m.in. CO2,PM10 jak i przyczyni się do zmniejszenia kosztów utrzymania obiektu.

 

Cele Projektu:

Celem głównym projektu jest: Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych dla potrzeb funkcjonowania Kąpieliska Zdrój.

 

Cel główny projektu realizuje założenia Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna RPO WSL 2014-2020 i wpisuje się bezpośrednio w realizację Działania 4.1. Odnawialne źródła energii, którego celem jest zwiększony poziom produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Projekt wpisuje się w Poddziałanie 4.1.2 Odnawialne Źródła Energii – RIT, co oznacza, że jest zgodny z założeniami Strategii RIT Subregionu Zachodniego Woj. Śl. jej cel strategiczny CS2. Zdrowe środowisko życia dzięki zmniejszonej antropopresji w Subregionie Zachodnim, Priorytet strategiczny, P2.1. Ochrona powietrza i efektywność energetyczna, D 2.1.2 Zapobieganie niskiej emisji w nieruchomościach publicznych i budynkach mieszkalnych. C2.1.2.1 Zwiększony poziom produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

 

Nazwa Projektu: „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na Kąpielisku Zdrój w Jastrzębiu-Zdroju”

Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie-Zdrój

Wartość projektu:  545 190,81 zł

Wartość dofinansowania: 376 587,87 zł

 

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl