Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Właściciele nieruchomości, na których powstają odpady komunalne, zobowiązani są ponosić na rzecz gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Stawki opłat:

 

tabela opłat nieruchomości zamieszkałe

 

 

Stawki pojemniki niezamieszkałe 1

 

Stawki pojemniki niezamieszkałe z wyposażeniem

 

Stawki domki

Podstawa prawna:

Uchwała nr XIX.180.2015 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. U. Woj. Śląskiego z 2015 r., poz. 7782)

 

Pliki do pobrania: w formacie pdf

  1. Stawki opłat od 1 lutego 2016 r.
  2. Stawki opłat od 1 kwietnia 2014 r. do 31 stycznia 2016 r.
  3. Stawki opłat od 1 lipca 2013 r. do 31 marca 2014 r.

 

TERMINY

Zgodnie z przyjętą uchwałą Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłaty należy uiszczać w systemie kwartalnym, tj. w terminie 15 dni następujących po kwartale.

a) za I kwartał do 15 kwietnia danego roku,

b) za II kwartał do 15 lipca danego roku,

c) za III kwartał do 15 października danego roku,

d) za IV kwartał do 15 stycznia następnego roku.

 

Pierwszy termin wniesienia należnej opłaty upłynął 15 października 2013 r. i obejmował miesiące: lipiec, sierpień i wrzesień (3 kwartał 2013 r.).

Dopuszcza się możliwość wnoszenia opłaty w ratach miesięcznych, przy czym okresem rozliczeniowym jest kwartał.

Przypomina się, iż wysokość opłaty miesięcznej została określona przez właściciela nieruchomości w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonej do tut. Urzędu Miasta.

 

INDYWIDUALNY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

Właściciel nieruchomości dokonuje płatności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na indywidualny numer rachunku bankowego.

 

FORMY PŁATNOŚCI

a) płatne gotówką – bez dodatkowych opłat, w kasach Banku Spółdzielczego mieszącego się w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój (parter budynku A) lub w pozostałych placówkach banku mieszczących się na terenie Jastrzębia-Zdroju.

b) przelew na indywidualny rachunek właściciela nieruchomości

 

Uwaga! Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój nie wystawia faktur czy rachunków, podstawą do uiszczenia opłaty jest deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

NIE UREGULOWANIE OPŁAT W TERMINIE

W przypadku, gdy opłata nie jest uiszczana przez właściciela nieruchomości terminowo lub gdy wnoszona jest w niepełnej wysokości, gmina zobowiązana jest wszcząć postępowanie windykacyjne. Należy przez to rozumieć, iż na adres właściciela nieruchomości trafi upomnienie z informacją o zalegającej opłacie. Czas przysługujący takiej osobie na dokonanie zaległej opłaty to 7 dni. Jeśli osoba po tym terminie w dalszym ciągu nie ureguluje należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne.