– Ministerstwo Sportu i Turystyki
www.msport.gov.pl

– Portal dla Organizacji Pozarządowych,
www.ngo.pl
Portal informacyjny dla organizacji pozarządowych.
– Polsko Amerykańska Fundacja Wolności
www.pafw.pl

Fundacja  realizuje programy  w czterech obszarach:
– inicjatywy w zakresie edukacji,
– rozwój społeczności lokalnych,
– obywatel w demokratycznym państwie prawa,
– upowszechnianie polskich doświadczeń związanych z transformacją.

Informacje o aktualnych konkursach znajdują się na stronie internetowej.
– Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga
www.kronenberg.org.pl

Fundacja udziela wsparcia instytucjom non profit na przedsięwzięcia mieszczące się w ramach dwóch głównych obszarów programowych:

Edukacja
– Innowacje w edukacji
– Edukacja ekonomiczna
– Dziedzictwo kulturowe i tradycje
– Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży
Rozwój Lokalny
– Priorytety opieki zdrowotnej
– Polityka społeczna
– Nauka przedsiębiorczości
Fundacja  NIE PRZYZNAJE DOTACJI na wspieranie:
– osób fizycznych,
– podmiotów prawa handlowego,
– przedsięwzięć realizowanych dla osiągnięcia zysku,
– kosztów bieżącej działalności organizacji,
– projektów inwestycyjnych (w tym remontów),
– projektów realizowanych za granicą,
– celów religijnych i politycznych,
– konferencji, sympozjów, seminariów,
– zakupów wyposażenia pracowni komputerowych,
– imprez okolicznościowych (festiwali, koncertów, przedstawień teatralnych, jubileuszy, wystaw etc.),
– obozów, kolonii, rajdów, zawodów sportowych,
– kapitałów żelaznych.
– Fundacja im. Stefana Batorego
www.batory.org.pl

Fundacja przyjmuje wnioski w ramach następujących programów:
– Program Społeczeństwa Obywatelskiego
– Program Równych Szans
– Program dla Tolerancji:
– Program Edukacji Prawnej
– Program Partnerstwo Inicjatyw Społecznych
– Program Inicjatyw Obywatelskich w Europie Wschodniej
– Program Wschód-Wschód
Fundacja administruje również powierzonymi jej funduszami firm i osób prywatnych.
Fundusz Commercial Union dotacje na projekty społeczne, szczególnie projekty wyrównujące szanse niepełnosprawnych dzieci i młodzieży finansowane z corocznej darowizny firmy Commercial Union Polska.
Fundusz K dotacje na stypendia dla młodzieży w Programie Równych Szans finansowane ze środków w wysokości 51 232 GBP przekazanych na ten cel przez darczyńcę z Wielkiej Brytanii.
Fundusz M dotacje na wyrównywanie szans edukacyjnych i ochronę zdrowia oraz pomoc dla osób upośledzonych finansowane z dochodów z inwestowania funduszu wieczystego o wartości 855 991,76 zł utworzonego z darowizny prywatnego darczyńcy z Polski.
Fundusz Maxwellów dotacje na komputeryzację szkół w rejonie siedleckim finansowane z corocznej darowizny w wysokości 27 500 USD państwa Helen i Petera Maxwellów z USA przekazywanej za pośrednictwem Friends of Stefan Batory Foundation.
Fundusz Beaty Pawlak doroczna nagroda dla autora artykułu lub cyklu artykułów na temat innych kultur, religii i cywilizacji, finansowana ze środków zapisanych w testamencie przez dziennikarkę i pisarkę Beatę Pawlak.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej.
– Stowarzyszenie Forum Inicjatyw Pozarządowych
www.fip.ngo.pl

Realizuje następujące programy:

1) Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Organizacji Pozarządowych
W Warszawie organizowane są cyklicznie, co trzy lata, dwudniowe spotkania organizacji pozarządowych z Polski i zagranicy pod nazwą Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych. W dotychczasowych trzech forach ogólnopolskich, które odbyły się w roku 1996, 1999 oraz 2002 wzięło udział prawie 3 tysiące organizacji. Celem spotkań jest omówienie najważniejszych problemów i wyzwań, przed którymi stoją organizacje, wymiana doświadczeń oraz nawiązywanie współpracy z przedstawicielami administracji publicznej, sektora gospodarczego oraz mediów. Przedstawiciele organizacji pozarządowych biorą udział w licznych konferencjach i warsztatach. Mogą również uzyskać informacje i fachowe porady na temat prowadzenia działalności.

2) Program Europejski
Zmierza do zwiększenia i ułatwienia organizacjom pozarządowym wykorzystania Funduszy Strukturalnych zarówno w obecnym, jak i przyszłym okresie programowania, w ramach Programu utworzono Sekretariat ds. konsultacji programów operacyjnych, który wspiera organizacje pozarządowe w konsultacjach dokumentów programowych służących wydatkowaniu środków z Funduszy Strukturalnych w latach 2007-2013, monitoruje wykorzystanie środków z Funduszy Strukturalnych przez organizacje pozarządowe, wymienia się  informacjami i doświadczeniami z zakresu funduszy unijnych, ich dostępności dla organizacji pozarządowych, dostarcza organizacjom pozarządowym informacje o funduszach unijnych prowadząc stronę internetową www.ue.ngo.pl.
– Urząd Marszałkowski
www.silesia-region.pl
Urząd Marszałkowski ogłasza konkursy w następujących sferach zadań publicznych:
– profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych,
– polityka społeczna, w tym prowadzenie działań na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców województwa,
– działania wspierające szkoleniowo, doradczo i informacyjnie organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy w realizacji zadań na rzecz  przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego wśród mieszkańców województwa z przyczyn bezrobocia i zagrożenia utratą pracy,
– kultura i ochrony dziedzictwa kulturowego,
– edukacja publiczna, w tym w zakresie wspomagania rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży, organizacji sesji i sympozjów naukowych,
– krajoznawstwo, w tym upowszechniania turystyki,
– ochrona i promocji zdrowia,
– działalność wspomagająca rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
– kultura fizyczna i sport dzieci i młodzieży oraz bezpieczeństwo publiczne,
– działania wspierająca technicznie, szkoleniowo lub informacyjnie podmioty programu.
– Fundacja J&S Pro Bono Poloniae
www.jsprobono.pl

Fundacja realizuje następujące programy:
– program dla dzieci i młodzieży motywujący młodych ludzi do działania na rzecz osiągania sukcesów w zdobywaniu wiedzy, rozwoju talentu,
– program stypendialny umożliwiający młodym pracownikom akademickim i uczniom szkól średnich spełnienie artystycznych, naukowych aspiracji,
– program dla kultury.

Fundacja J&S PRO BONO POLONIAE – nie przyznaje indywidualnych stypendiów.
– Polsko Amerykański Fundusz Pożyczkowy Inicjatyw Obywatelskich
www.pafpio.pl

To fundusz pożyczkowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw nie nastawionych na zysk finansowy.
Wśród pożyczkobiorców  większość stanowią stowarzyszenia i fundacje, ale są także spółki prawa handlowego, które cały dochód przeznaczają na realizację swojej podstawowej działalności.
Fundusz nie udziela środków na działalność polityczną ani religijną.
– Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
www.filantropia.org.pl

Akademia zajmuje się rozwojem społeczeństwa obywatelskiego korzystającego z dóbr demokracji (wolności słowa, tolerancji, wpływu na sposób rządzenia, możliwości samodzielnego działania), zdolnego do współdziałania w grupie, wspólnocie, do wydobywania możliwości tkwiących w samych społecznościach, podejmowania inicjatyw ważnych społecznie, jak również do dialogu z własnymi sąsiadami, a także z mieszkańcami innych krajów.
– Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
www.frdl.org.pl
Fundacja prowadzi regularne działania wspierające rozwój demokracji i samorządności lokalnej, kierując swoje działania do pracowników samorządowych i radnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, dziennikarzy, nauczycieli, młodzieży, pracowników i kadry Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz ludzi bezrobotnych lub zagrożonych bezrobociem.
– Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
www.frso.pl

Fundacja działa na rzecz wzmocnienia i podniesienia skuteczności różnorodnych form działania społecznego w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Udziela wsparcia oferuje szkolenia, konsultacje oraz szeroko rozumiane poradnictwo.
– Fundacja Fundusz Współpracy
www.cofund.org.pl
Celem Fundacji jest stymulowanie i wspieranie demokratycznych przekształceń i rozwoju polskiej gospodarki poprzez wspieranie działalności rządowych instytucji koordynujących pomoc zagraniczną, w szczególności poprzez przyjmowanie i dystrybucję środków pieniężnych i rzeczowych pochodzących z Unii Europejskiej, innych instytucji międzynarodowych oraz zagranicznych instytucji rządowych i prywatnych.
– Śląskie Forum Organizacji Socjalnych
www.kafos.free.ngo.pl

Śląskie Forum Organizacji Socjalnych KaFOS jest związkiem stowarzyszeń i innych osób prawnych, działających w sferze socjalnej w województwie śląskim. Zajmuje się tworzeniem płaszczyzn współpracy pozarządowych organizacji socjalnych, promowaniem współpracy pozarządowych organizacji socjalnych z organami administracji rządowej, samorządowej oraz kościołami i związkami wyznaniowymi, wspieraniem rozwoju organizacji socjalnych w regionie śląskim, udzielaniem wszechstronnej pomocy organizacjom członkowskim w wypełnianiu ich zadań statutowych, świadczeniem pomocy charytatywnej potrzebującym bezpośrednio i poprzez organizacje członkowskie.
– Ministerstwo Polityki Społecznej
www.mps.gov.pl
– Fundusze Strukturalne
www.funduszestrukturalne.gov.pl

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej mamy możliwość ubiegania się o środki z  funduszy strukturalnych, społecznych. Środki są rozdysponowane zgodnie z Sektorowym Programem Operacyjnym.
Organizacje pozarządowe mają możliwość ubiegania się o środki finansowe w ramach następujących programów:
– SPO RZL Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich, zajmuje się budową otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy. Można ubiegać się o dotacje z następujących zadań:
1) Aktywna polityka rynku pracy oraz integracja zawodowa i społeczna
Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy
Perspektywy dla młodzieży
Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia
Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka
Integracja i reintegracja zawodowa kobiet
2) Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy
Podnoszenie jakości nauczania do potrzeb rynku pracy,
Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki

– Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL – głównym celem jest promocja innowacyjnych rozwiązań zmierzających do zwalczania dyskryminacji i nierówności na rynku pracy w ramach współpracy ponadnarodowej.
– Stowarzyszenie Klon – Jawor
www.klon.org.pl
Stowarzyszenie Klon/Jawor jest organizacją niezależną, apolityczną i nie nastawioną na zysk, której głównym celem jest rozwój tolerancyjnego, aktywnego, twórczego, samoorganizującego się społeczeństwa. Zajmuje się wspieraniem i promowaniem działalności organizacji pozarządowych, prowadzi bazy danych o organizacjach pozarządowych działających w kraju, prowadzi badania organizacji pozarządowych, opracowuje analizy i raporty dotyczące sektora pozarządowego w Polsce, wspiera organizacje pozarządowe w procesie integracji europejskiej oraz współpracy międzynarodowej, dostarcza, upowszechnia i promuje nowoczesne media oraz technologie w pracy organizacji pozarządowych, opracowuje i wydaje materiały informacyjno-prawne dla osób indywidualnych, wspiera społeczną aktywności obywateli, w tym zwłaszcza takich grup społecznych jak: osoby niepełnosprawne, seniorzy, bezdomni, bezrobotni, dzieci, kobiety oraz inne grupy wymagające wsparcia.
– Śląski Urząd Wojewódzki
   www.katowice.uw.gov.pl

Ogłasza otwarte konkursy ofert w zakresie pomocy społecznej na działania:
–  Wspieranie działań na rzecz usamodzielnienia rodziny w rozwiązywaniu jej problemów.
–  Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego osób skrajnie ubogich i zagrożonych
bezdomnością.
– Wspieranie organizacji pozarządowych wykonujących działania informacyjne oraz doradczo konsultacyjne na
rzecz innych organizacji.

Śląski Urząd Wojewódzki realizuje program Inicjatyw Wspólnotowej INTERREG finansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF) jest wspieranie współpracy przygranicznej, międzynarodowej i międzyregionalnej zarówno na zewnętrznych, jak i wewnętrznych granicach Unii.
– Departament Pożytku Publicznego
www.pozytek.gov.pl

Dotacje udzielane są w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na zadania:
– wspieranie projektów innowacyjnych w zakresie realizacji zadań publicznych, określonych w  art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
– wspieranie współpracy i partnerstwa międzysektorowego,
– wspieranie współpracy między organizacjami pozarządowymi,
– wspieranie upowszechniania projektów modelowych, w szczególności powstałych w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
– Centrum Wolontariatu
www.wolontariat.org.pl

Centrum Wolontariatu w Polsce prowadzi Biura Pośrednictwa Pracy dla Wolontariuszy realizuje autorskie programy wprowadzając wolontariuszy w miejsca, w których do tej pory ich jeszcze nie było. Organizuje szkolenia, które przygotowują wolontariuszy do pracy, a z drugiej strony ułatwiają organizacjom i instytucjom współpracę z wolontariuszami.
– Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka
www.barka.org.pl
– Fundacja Komunikacji Społecznej
   www.fks.dobrestrony.pl

Misją Fundacji Komunikacji Społecznej jest budowa społeczeństwa obywatelskiego, w którym zdrowa, otwarta komunikacja jest środkiem zmiany na lepsze. Fundacja Komunikacji Społecznej działa poprzez udostępnianie użytecznym inicjatywom dla dobra publicznego narzędzi komunikacji marketingowej w celu zwiększenia ich realnej skuteczności społecznej.  Fundacja Komunikacji Społecznej to idea komunikowania dla wspólnego dobra

Fundacja Komunikacji Społeczne prowadzi projekty w trzech obszarach:
DIAGNOZA SPOŁECZNA – poprzez różnego rodzaju badania Fundacja Komunikacji Społecznej wskazuje na przyczyny i powody problemów społecznych w Polsce i krajach partnerskich, a także określa najbardziej efektywne sposoby komunikowania o wybranych zagadnieniach społecznych i mierzy ich rezultaty.

TWORZENIE STANDARDÓW POPRZEZ DZIAŁANIE – Fundacja Komunikacji Społecznej łączy doświadczenia ekspertów z różnorodnych środowisk – komunikacji marketingowej, organizacji pozarządowych i biznesu tworząc forum wymiany wiedzy i umiejętności i staje się ośrodkiem inicjowania wspólnych przedsięwzięć z dziedziny marketingu społecznego, dostarczając organizacjom społecznym nowego i znaczącego narzędzia do realizacji ich zadań statutowych.

EDUKACJA – poprzez pracę na przykładach z niepowtarzalnej kolekcji kampanii społecznych z całego świata, a także wykorzystując doświadczenia własne Fundacja Komunikacji Społecznej  umożliwia przedstawicielom różnorodnych środowisk doskonalenie wiedzy i umiejętności w dziedzinie marketingu społecznego, pomagając w tworzeniu skuteczniejszych kampanii społecznych.
– Fundacja PZU
www.pzu.pl
– Fundusze Strukturalne dla Sektora Edukacji w Polsce
www.fundusze-ue.menis.gov.pl

Organizacje pozarządowe mogą starać się o środki z następujących działań:
Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem
Rozwój systemu kształcenia ustawicznego, w tym kształcenia na odległość
Zwiększenie jakości kształcenia poprzez akredytację instytucji oświatowych oraz budowę systemu zbierania i analizy edukacyjnych danych
statystycznych.
– Portal dla Osób Niepełnosprawnych
www.niepelnosprawni.info

Portal stworzony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji jest największym serwisem informacyjnym w Polsce poruszającym tematykę niepełnosprawności.
– Fundusze Strukturalne, Unijne mechanizmy finansowe EOG
www.funduszeonline.pl
Portal poświecony funduszom, które można pozyskać z Unii Europejskiej. Publikowane są rozmowy ze specjalistami od pozyskiwania funduszy. Na bieżąco aktualizowane są nowe ogłoszenia  konkursów ich terminy, warunki, zasady korzystania z dotacji. Można zapoznać się z przykładami udanych projektów.
– Instytut Spraw Publicznych
www.isp.org.pl
INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH (ISP) jest pozarządową i niezależną placówką badawczą.
Zadaniem ISP jest: realizacja projektów przydatnych dla praktyki życia publicznego,
inicjowanie debat publicznych, sygnalizowanie zagrożeń mogących wystąpić w przyszłości,
przedstawianie nowych idei przyczyniających się do rozwiązywania obecnych i przyszłych problemów,
budowanie pomostu pomiędzy nauką a praktyką oraz środowiskami naukowców, polityków, dziennikarzy i działaczy społecznych.
Instytut prowadzi badania, przygotowuje ekspertyzy i rekomendacje dotyczące podstawowych kwestii życia publicznego. Z Instytutem współpracuje wielu badaczy z ośrodków naukowych w całej Polsce oraz działaczy politycznych i społecznych
– Ministerstwo Sprawiedliwości
www.ms.gov.pl
– Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
www.pcyf.org.pl
Celem działań jest wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży. Fundacja pomaga w formowaniu pokolenia odpowiedzialnych, twórczych ludzi, aktywnie kształtujących własne życie i środowisko lokalne. Zajmuje się wyrównywaniem szans dzieci i młodzieży, które pochodzą z terenów i środowisk gdzie jest trudna sytuacja dzieci i młodzieży. Wspiera rozwój intelektualny, społeczny oraz fizyczny dzieci i młodzieży, aby zwiększyć ich szanse na sukces edukacyjny i życiowy.
Fundacja przyznaje dotacje finansowe, organizuje szkolenia dla przedstawicieli władz samorządowych , liderów organizacji pozarządowych i liderów nieformalnych grup młodzieżowych. Prowadzi programy szkoleniowe dla wychowawców prezentujące nowe metody pracy z młodymi ludźmi.
– Polska Fundacja Im. Roberta Schumana
www.schuman.org.pl

Fundacja zajmuje się promowaniem Unii Europejskiej, skupia się na dwóch podstawowych celach:

Kształcenie (edukacja europejska do odpowiedzialności)
– Pobudzanie do aktywności obywatelskiej i europejskiej
– Przekonywanie jak najszerszych kręgów społeczeństwa do idei integracji
– Szukanie i wypełnianie luk w kampanii informacyjnej
– Ułatwianie dostępu do informacji na temat Unii Europejskiej
– Wychodzenie naprzeciw argumentom eurosceptyków
Aktywizacja środowisk proeuropejskich
– Pomoc dla organizacji proeuropejskich działających w środowiskach lokalnych
– Ułatwianie przepływu informacji pomiędzy mniejszymi NGO
– Integracja środowisk proeuropejskich
– Forum dyskusji o integracji
– Portal Funduszy Strukturalnych Europejski Fundusz Społeczny
www.efs.gov.pl
Portal informacyjny o możliwościach pozyskiwania środków. Informacje na temat ogłaszanych konkursów, terminów na realizację projektów o różnej tematyce.
– Program Młodzież
www.youth.org.pl

Program skierowany jest do ludzi młodych, zamieszkujących w krajach członkowskich Unii Europejskiej bądź z krajów które uczestniczą w Programie. Podejmuje działania wspierające poprzez podnoszenie kwalifikacji, umiejętności, zajmuje się wymianą młodzieży, finansuje różne przedsięwzięcia realizowane przez młodzież tworzącą grupy formalne jak i nieformalne.
– Stowarzyszenie „Most”
www.republika.pl/stow_most/
Celem Stowarzyszenia jest tworzenie sprzyjających warunków dla powstawania lokalnych organizacji pozarządowych i grup samopomocowych oraz wspieranie ich udziału w przedsięwzięciach lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Stowarzyszenie realizuje projekty poświęcone rozwojowi potencjału organizacji pozarządowych oraz buduje partnerstwa na rzecz rozwiązywania problemów społeczności lokalnej.
– Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych
www.boris.org.pl
BORIS jest niezależną organizacją pozarządową, która wspiera wszelką aktywność obywatelską – w tym organizacje pozarządowe oraz inicjatywy społeczne – w ich działaniach na rzecz dobra publicznego. Głównym celem działania jest zwiększenie efektywności rozwiązywania problemów społecznych dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu możliwości i sił tkwiących w społeczeństwie.
– Śląskie Centrum Równych Szans
www.rownoscszans.org.pl

Najważniejsze działania to: szkolenia, wydawanie publikacji, prowadzenie punktów informacji dla kobiet.
– Fundacja Współpracy Polsko Niemieckiej
www.fwpn.org.pl
Celem Fundacji jest udzielanie finansowego wsparcia przedsięwzięciom, stanowiącym przedmiot obopólnego zainteresowania Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec.
– Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych
   www.splot.ngo.pl
Misją organizacji jest rozwijanie społeczeństwa obywatelskiego, którego integralnym elementem są organizacje pozarządowe i inne inicjatywy obywatelskie. Główny cel to zwiększenie umiejętności zarządzania i długofalowego działania organizacji pozarządowych, rozwój współpracy pomiędzy instytucjami państwowymi, samorządowymi i pozarządowymi, propagowanie wiedzy o organizacji pozarządowych. Organizacja udziela wsparcia poprzez edukację, tworzenie systemowych rozwiązań i inicjowanie zmian społecznych.

– Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
www.mkidn.gov.pl