Jak założyć stowarzyszenie

1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Stowarzyszenie zakładane jest przez co najmniej 15 osób.

2. Pierwszym krokiem prowadzącym do zarejestrowania stowarzyszenia jest zwołanie zebrania założycielskiego. Należy ustalić termin, miejsce, w którym ma się odbyć. W zebraniu musi uczestniczyć co najmniej piętnaście osób – tym samym staną się one członkami założycielami stowarzyszenia. Lepiej jest zaprosić na zebranie kilka osób więcej niż wspomniane piętnaście, gdyby okazało się, że ktoś nie dotrze na zebranie. Osoby zebrane spośród siebie wybierają przewodniczącego zebrania, który poprowadzi spotkanie oraz sekretarza lub protokolanta.

3. Na zebraniu założycielskim członkowie podejmują uchwały (w dwóch egzemplarzach):

– o powołaniu stowarzyszenia

– o wyborze komitetu założycielskiego,

– o przyjęciu statutu ( wstępny projekt statutu dobrze jest przygotować wcześniej przed zwołaniem zebrania założycielskiego i dostarczyć go do wglądu wszystkim członkom przyszłego stowarzyszenia),

– o wyborze zarządu i komisji rewizyjnej (ze względów praktycznych na zebraniu założycielskim można podjąć uchwałę o wyborze zarządu oraz uchwałę o wyborze organu kontroli wewnętrznej – komisji rewizyjnej. To rozwiązanie jest bardzo praktyczne, gdyż po zarejestrowaniu stowarzyszenia nie będzie trzeba ponownie zwoływać Walnego Zebrania aby wybrać te organy).

Uchwały podpisują przewodniczący zebrania i sekretarz lub protokolant.


Wzory uchwał:

– Uchwała nr ………..o powołaniu stowarzyszenia z dnia………. (wzór)

 Zebrani w dniu ……………………… postanawiają założyć stowarzyszenie, którego pełna nazwa będzie brzmieć:………………………………………………………..z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przy ulicy…………………… Uchwała została przyjęta przez zebranych jednogłośnie za uchwałą głosowało ………………………… osób.

 

        Przewodniczący                                                       Sekretarz/Protokolant

 

 

– Uchwała nr ……….o wyborze Komitetu Założycielskiego z dnia……… (wzór)

Zebrani zgłosili następujące kandydatury na członków Komitetu Założycielskiego:

1. …………………………

2. …………………………

3. ………………………… itd.

W wyniku głosowania jawnego kandydaci do Komitetu Założycielskiego otrzymali

następujące ilości głosów:

1. ………………………… ; 2. ……………………. ; 3. …………………….. itd.

 

Wobec tego członkami Komitetu Założycielskiego wybrani zostali:

1. …………………………

2. …………………………

3. …………………………

 

Założyciele Stowarzyszenia ………………………, z siedzibą w ………………………… przy ulicy …………………………, upoważniają członków Komitetu Założycielskiego do zarejestrowania Stowarzyszenia w………………….. (Sądzie Rejonowym X Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego – wskazując nazwę właściwego rejestru/Ewidencji Klubów Sportowych nieprowadzącychdziałalnościgospodarczejdziałających w formie stowarzyszenia).

 

 

       Przewodniczący                                               Sekretarz/Protokolant

 

                                                                                  

– Uchwała nr ……. o przyjęciu statutu z dnia……….. (wzór)

Uczestnicy zebrania założycielskiego na spotkaniu w dniu…………….. postanawiają zaakceptować i  przyjąć statut…………………………………….(nazwa stowarzyszenia)(przyjęty statut ma brzmienie zgodne z załącznikiem do uchwały).

Załącznik do uchwały – statut…………………………………….(nazwa stowarzyszenia) przyjęty w dniu………………..

 

            

             Przewodniczący                                                  Sekretarz/Protokolant

 

–  Uchwała nr ……o wyborze Zarządu z dnia ……….(wzór)

Zebrani na spotkaniu…………………w dniu……………………zgłosili następujące kandydatury do Zarządu:

1. …………………………

2. …………………………

3. ………………………… itd.

 

W wyniku głosowania jawnego kandydaci do Zarządu otrzymali następujące ilości głosów:

1. ………………………… ; 2. ……………………. ; 3. …………………….. itd.

 

Wobec tego do Zarządu wybrani zostali:

1. …………………………(funkcja w Zarządzie)

2. …………………………(funkcja w Zarządzie

3. …………………………(funkcja w Zarządzie) itd.

 

 Przewodniczący                                                     Sekretarz/Protokolant

 

– Uchwała nr ………o wyborze Komisji Rewizyjnej z dnia……… (wzór)

Zebrani na spotkaniu ………………………w dniu……………………zgłosili następujące kandydatury do Komisji Rewizyjnej:

1. …………………………

2. …………………………

3. ………………………… itd.

 

W wyniku głosowania jawnego kandydaci do Komisji Rewizyjnej otrzymali następujące ilości głosów:

1. ………………………… ; 2. ……………………. ; 3. …………………….. itd.

 

Wobec tego do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali:

1. …………………………(funkcja)

2. …………………………(funkcja)

3. …………………………(funkcja) itd.

 

Przewodniczący                                                     Sekretarz/Protokolant

4. Z Zebrania Założycielskiego należy sporządzić protokół, który podpisuje przewodniczący oraz  sekretarz/protokolant.

5. Uczestnicy spotkania podpisują listę członków założycieli zawierającą dane: (imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, własnoręczny podpis)- (wpisy należy dokonywać czytelnie).

6. Na tym kończy się zebranie założycielskie. Komitet Założycielski, bierze na siebie formalności związane  z rejestracją, musi wypełnić właściwe formularze oraz skompletować wymagane dokumenty i załączniki niezbędne do rejestracji.

 

Przykładowy przebieg zebrania założycielskiego:

· Przedstawienie celu zebrania oraz jego uczestników.

· Ustalenie sposobu głosowania i podejmowania uchwał.

· Wybór przewodniczącego (osoba prowadząca spotkanie) i sekretarza lub protokolanta (sporządza protokół z zebrania).

· Dyskusja nad statutem, zgłoszenie i ewentualne zatwierdzenie poprawek oraz uwag.

· Przyjęcie uchwał (o powołaniu stowarzyszenia, o wyborze komitetu założycielskiego, o przyjęciu statutu, o wyborze zarządu i komisji rewizyjnej).

· Zgłoszenie wolnych uwag lub wniosków.

· Zakończenie spotkania.


 

Jak założyć stowarzyszenie zwykłe

Trzy osoby – pełnoletnie, posiadające obywatelstwo polskie i niepozbawione praw publicznych mogą założyć stowarzyszenie zwykłe. Osoby prawne nie mogą być założycielami stowarzyszenia zwykłego, nie mogą być również członkami takiej organizacji, ponieważ w stowarzyszeniu zwykłym mogą zrzeszać się jedynie osoby fizyczne.

 

Stowarzyszenie zwykłe nie ma osobowości prawnej, musi utrzymywać się tylko ze składek członkowskich oraz nie może ubiegać się o dotacje. Osoby zakładające stowarzyszenie zwykłe decydują o jego nazwie i celu działalności, określają siedzibę stowarzyszenia i teren jego działania. Wybierają także swojego przedstawiciela, który będzie uprawniony do reprezentowania założycieli wobec urzędu, mogą też upoważnić go do zaciągania zobowiązań w imieniu organizacji (np. robienia zakupów na rzecz stowarzyszenia, podpisywania umów partnerskich z innymi organizacjami itp.). Wszystkie te zasady należy określić w regulaminie działalności stowarzyszenia zwykłego, który stanowi najważniejszy dokument stowarzyszenia zwykłego i pełni taką rolę, jak statut w stowarzyszeniu zarejestrowanym.

 

Jak założyć stowarzyszenie zwykłe?

Założyciele muszą na piśmie zgłosić utworzenie stowarzyszenia do organu nadzorującego, właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia tj. Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

Jakie dokumenty należy złożyć do urzędu?

·         wniosek o utworzeniu stowarzyszenia zwykłego zawierający datę jego sporządzenia, nazwę urzędu, do którego jest kierowany, adres siedziby stowarzyszenia, numer telefonu kontaktowego do przedstawiciela, podpis założycieli;

·         regulamin działalności stowarzyszenia zwykłego;

·         protokół z zebrania założycielskiego podpisany przez przewodniczącego zebrania
i protokolanta wraz z załącznikami: uchwałą o założeniu stowarzyszenia zwykłego, uchwałą o przyjęciu regulaminu działalności, uchwałą o wyborze przedstawiciela reprezentującego Stowarzyszenie;

·         lista obecności na zebraniu założycielskim zawierająca imiona i nazwiska oraz własnoręczne podpisy.

 

 

REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO

(przykład)

  1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę ……………………. W dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem.
  2. Terenem działania Stowarzyszenia jest (gmina …… / powiat …… / województwo ……./ cała Polska.
  3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość …………………………….
  4. Stowarzyszenie reprezentuje na zewnątrz Przedstawiciel Stowarzyszenia wybierany przez Zebranie Członków.
  5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisów.
  6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków.
  7. Stowarzyszenie środki na swoją działalność uzyskuje ze składek członkowskich.
  8. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  9. Cele Stowarzyszenia to:
   1. ……………………………………………
   2. …………………………………………..
   3. ……………………………………………
   4. ……………………………………………..
   5. ……………………………………………..
  10. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
   1. ………………………………………………
   2. ………………………………………………
   3. ………………………………………………
   4. ………………………………………………
   5. ………………………………………………

12. Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.

13. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zebranie Członków uchwałą podjętą w ciągu ….…………. dni od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków.

14. Członek ma prawo:

1.   …………………………………….

2.   ……………………………………

3.   …………………………………..

 

15. Członek obowiązany jest do:

1. ……………………………………

2. …………………………………….

3. …………………………………….

16. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1. ……………………………………..

2. ……………………………………..

3. ……………………………………..

17. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Zebrania Członków w terminie ………………. dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna.

18. Władzami Stowarzyszenia są:

1.     Zebranie Członków,

2.     Przedstawiciel.

 

19. Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą …………………………… większością głosów przy obecności ………… osób.

20. Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile regulamin nie stanowi inaczej.

21. Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący Zebrania.

22. Zebranie Członków zwołuje przedstawiciel lub ……………….. członków Stowarzyszenia.

23. Kadencja Przedstawiciela trwa …………….. Przedstawiciel może zostać odwołany przez Zebranie Członków, jeśli działa na szkodę stowarzyszenia bądź rażąco narusza jego interesy, większością ………….. głosów, przy obecności co najmniej ………. członków.

24. Do zakresu działania Przedstawiciela należy:

1.        …………………………………………..

2.        …………………………………………..

3.        ……………………………………………

25. Zebranie Członków większością ……… głosów przy obecności ………………… osób może podjąć uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków określa przeznaczenie pozostałych środków finansowych Stowarzyszenia.

26. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.


W przypadku kiedy wniosek i załączone dokumenty spełniły wymagania określone
w ustawie Prawo o stowarzyszeniach, stowarzyszenie zwykłe zostaje wpisane do wykazu stowarzyszeń zwykłych. Jeżeli w ciągu 30 dni od momentu złożenia dokumentów w urzędzie nie zostanie wydany zakaz działalności stowarzyszenia, oznacza to, że może ono rozpocząć działalność.

W przypadku zastrzeżeń co do złożonych dokumentów Prezydent Miasta ma prawo wezwać założycieli do uzupełnienia braków formalnych w dokumentach, a zwłaszcza usunięcia błędów prawnych w regulaminie. Powinien wyszczególnić te błędy oraz pozostawić założycielom stowarzyszenia określony czas na ich poprawienie. We wskazanym terminie założyciele muszą uzupełnić braki lub przekonać urząd, że ich wniosek nie jest wadliwy.
W innym przypadku  starosta może wystąpić do sądu lub do prokuratury o zakaz założenia stowarzyszenia zwykłego.

 

Stowarzyszenia zwykłe nie mogą:

   • powoływać swoich oddziałów terenowych,
   • łączyć się w związki stowarzyszeń,
   • zrzeszać osób prawnych (np. innych stowarzyszeń, firm itp.),
   • prowadzić działalności gospodarczej,
   • przyjmować darowizn, spadków, zapisów, otrzymywać dotacji, korzystać z ofiarności publicznej.

Chociaż stowarzyszenie zwykłe nie posiada osobowości prawnej, to na mocy art. 64 kodeksu postępowania cywilnego ma zdolność sądową. Może występować przed sądem jako strona w sprawach administracyjnych i sądowo-administracyjnych związanych z celami zapisanymi w swoim regulaminie, może wytaczać powództwa na rzecz obywateli. Należy jednak pamiętać, że stowarzyszenie zwykłe ma zdolność sądową tyko i wyłącznie
w sprawach, które są ściśle związane z celami, dla których organizacja powstało i ma je zapisane w swoim regulaminie. W sprawach, które nie wynikają z regulaminu stowarzyszenia zwykłego organizacja  nie może być stroną w postępowaniu sądowym.

W stowarzyszeniu zwykłym zobowiązania majątkowe mogą zaciągać wszyscy członkowie organizacji osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika na zasadach i w sposób określony w przepisach Kodeksu cywilnego o pełnomocnictwie. Wobec tego odpowiedzialność członków za zaciągnięte zobowiązania zależy od tego, kto się ich podjął. Może okazać się, że odpowiedzialność ponoszą wszyscy członkowie stowarzyszenia lub jedna osoba wyznaczona do reprezentowania organizacji. Za zaciągnięte zobowiązania osoby te odpowiadają całym swoim majątkiem zgodnie z zasadami zapisanymi w Kodeksie cywilnym.

Zatrudnianie pracowników w stowarzyszeniu zwykłym?

Stowarzyszenie zwykłe nie może zatrudniać pracowników, ponieważ nie ma osobowości prawnej i w związku z tym nie może zawierać długotrwałych umów prawnie skutecznych. Może jedynie zlecić komuś krótkotrwałe prace okresowe związane z bieżącą działalnością.
W praktyce często zdarza się, że stowarzyszenia zwykłe zlecają coś firmom zewnętrznym.

Czy stowarzyszenie zwykłe może posługiwać się statutem, a nie regulaminem?

Zgodnie z ustawą Prawo o stowarzyszeniach działalność stowarzyszenia zwykłego reguluje regulamin. Stowarzyszenie zwykłe nie jest osobą prawną, nie może więc mieć statutu, ponieważ statut jako dokument o charakterze aktu prawnego ma charakter wspólnego oświadczenia woli podmiotów tworzących i powołujących osobę prawną. Nazwa „statut” zarezerwowana jest dla stowarzyszeń rejestrowych.

Obowiązki stowarzyszenia zwykłego

Z faktu, że stowarzyszenie zwykłe stanowi prostszą formę stowarzyszenia, która nie wymaga rejestracji w KRS i nie ma osobowości prawnej, nie wynika, iż jest zwolnione z innych obowiązków, którym podlegają pozostałe stowarzyszenia. W odrębnych przepisach prawnych obowiązujących wszystkie organizacje nie istnieje wyłączenie dla stowarzyszeń zwykłych. Stowarzyszenie zwykłe, podobnie jak organizacja zarejestrowana w KRS, musi uzyskać numery REGON i NIP.

Konto bankowe

Przepisy nie regulują kwestii, czy stowarzyszenie zwykłe ma obowiązek posiadać konto bankowe. Większość urzędów nie wymaga podania numeru konta od stowarzyszenia zwykłego. Trzeba jednak pamiętać, iż rachunek w banku może okazać się niekiedy niezbędny w celu opłacenia faktur za usługi wynajętych firm, a tym bardziej przekazania zaliczek na poczet podatku dochodowego i ewentualnych składek ZUS od wynagrodzeń osób wynajętych do prac okresowych. Członkowie stowarzyszenia muszą więc sami zadecydować, czy konto jest im niezbędne do prowadzenia działalności. Taka decyzja wiąże się na ogół z kosztami.

Księgowość i obowiązki sprawozdawcze

Z ustawy o rachunkowości wynika, że organizacje niemające osobowości prawnej także podlegają zasadom rachunkowości.

Zakończenie działalności stowarzyszenia zwykłego (likwidacja, przekształcenie)

Działalność stowarzyszenia zwykłego może zostać jedynie zakończona, nigdy – przekształcona.

Proces likwidacji stowarzyszenia zwykłego to zgłoszenie organowi nadzoru decyzji
o zakończeniu działalności wraz z wymaganymi przepisami prawa dokumentami tylko na podstawie poprawnie wypełnionych i kompletnych dokumentów stowarzyszenie zwykłe zostanie wykreślone z wykazu stowarzyszeń zwykłych.

Wymagane dokumenty:

▪ Protokół z Zebrania Członków;

▪ Lista obecności na Zebraniu wraz z własnoręcznymi podpisami członków;

▪ Uchwała o postawieniu stowarzyszenia w stan likwidacji i wyznaczeniu likwidatora bądź likwidatorów;

▪ Podanie do wiadomości publicznej informacji likwidatora/likwidatorów o postawieniu stowarzyszenia w stan likwidacji;

▪ Uchwała o przeznaczeniu majątku zlikwidowanego stowarzyszenia wraz z protokołem przekazania tego majątku (w przypadku kiedy stowarzyszenie taki posiada);

▪ Sprawozdanie finansowe na dzień postawienia stowarzyszenia w stan likwidacji i na dzień zamknięcia likwidacji;

▪ Uchwała o miejscu przechowywania zarchiwizowanej dokumentacji stowarzyszenia;

▪ Sprawozdanie likwidatora z przebiegu likwidacji;

▪ Uchwała likwidatora/likwidatorów o zakończeniu likwidacji;

▪ wniosek o wykreślenie z wykazu stowarzyszeń zwykłych.


Rejestracja klubu sportowego w ewidencji prezydenta

Rejestracja Klubu Sportowego
w Ewidencji Klubów Sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej działających w formie stowarzyszenia

Organem rejestrującym kluby sportowe nieprowadzące działalności gospodarczej działające w formie stowarzyszenia, które prowadzą działalność statutową w mieście Jastrzębie-Zdrój jest:

 

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój
Al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Podstawa prawna

Art. 4 ust. 7 Ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r.(Dz.U. 2014.715 j.t.), oraz Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. (Dz. U. z 2011, Nr 243, poz. 1449) w sprawie ewidencji klubów sportowych.

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wpis do ewidencji klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej działających w formie stowarzyszenia – (do pobrania poniżej).

2. Załączniki (oryginały):

· statut stowarzyszenia (2 egzemplarze),

· lista założycieli zawierającą: imiona i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, adresy zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli,

· informacje o adresie siedziby,

· protokół z zebrania założycielskiego wraz z uchwałami:

a) o powołaniu stowarzyszenia,

b) o wyborze komitetu założycielskiego,

c) o wyborze zarządu,

d) o wyborze komisji rewizyjnej,

e) o przyjęciu statutu,

· oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej,

· dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji w wysokości 10 zł.

Miejsce złożenia dokumentów

Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, pok. 020, budynek A.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Kultury, Sportu i Turystyki – Referat Organizacji Pozarządowych; budynek A; pokój 210;  tel. 32 47-85-135, 32 47-85-151.

Opłata skarbowa

Opłatę skarbową za wydanie decyzji w wysokości 10 zł należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój: Bank Spółdzielczy Jastrzębie 96 8470 0001 2001 0017 6125 0002.

Opłaty można dokonać w kasie banku mieszczącej się w Urzędzie Miasta, budynek B, pok. 001 (parter).