Szanowni Mieszkańcy,

Zwracam się do Was z apelem o zaangażowanie w tworzenie lepszego wizerunku naszego miasta. Wspólnie z Wami pragnę  budować bezpieczeństwo i porządek, dbać o nasze miasto, środowisko naturalne, poszanowanie norm prawnych.
Zaangażowanie mieszkańców, wsparte profesjonalizmem policji i straży miejskiej, może stawić opór negatywnym zjawiskom – aktom wandalizmu, zanieczyszczeniu środowiska, zaśmiecaniu miasta.
W trosce o estetykę, czystość, porządek i bezpieczeństwo  przypominam o obowiązkach jakie spoczywają  na mieszkańcach, mając nadzieję, że ich sumienne wykonywanie będzie przykładem dla innych i przyczyni się do budowy lepszego wizerunku naszego miasta.

Z wyrazami szacunku
Marian Janecki
Prezydent Miasta Jastrzębie Zdrój


 

w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie nieruchomości

Właściciele nieruchomości obowiązani są do selektywnego zbierania odpadów komunalnych wytworzonych na terenie nieruchomości:

a)     papieru i tektury,

b)    metali,

c)     tworzyw sztucznych,

d)    szkła,

e)     opakowań wielomateriałowych,

f)     przeterminowanych leków i chemikaliów,

g)    zużytych baterii i akumulatorów,

h)     zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

i)      mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

j)      zużytych opon,

k)     odpadów zielonych,

l)      odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

 

1.       Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia z powierzchni nieruchomości pełniących funkcje komunikacyjne, w tym z chodników, podwórzy, przejść, schodów, wjazdów do posesji, bram, itp. właściciele nieruchomości obowiązani są do uporządkowania w sposób niezakłócający ruchu pieszych lub pojazdów. Po stronie właścicieli nieruchomości pozostaje również podjęcie działań polegających na usuwaniu lub co najmniej ograniczeniu śliskości terenu.

2.       Błoto, śnieg, lód z chodników położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości należy gromadzić w pryzmach na skraju chodnika od strony jezdni, pozostawiając wolne przejście dla pieszych.

3.        Nie należy zgarniać błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników na jezdnię.

4.        Uprzątanie chodników położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości, polegające na zamiataniu, winno odbywać się w miarę potrzeb. Zebraną zmiotkę właściciele nieruchomości obowiązani są do usuwania do pojemników będących w ich posiadaniu.

5.       Uprzątanie innych zanieczyszczeń z terenu nieruchomości, w tym zalegających odpadów, jak również inne prace porządkowe, w tym usuwanie chwastów, koszenie trawy, winno być prowadzone przez właścicieli nieruchomości na bieżąco.

6.       Mycie pojazdów mechanicznych poza myjniami dozwolone jest wyłącznie na terenie nieruchomości niesłużącym do użytku publicznego pod warunkiem, że wykonywane jest to na utwardzonej ich części, a powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych.

7.       Naprawa pojazdów mechanicznych związana z ich bieżącą eksploatacją dozwolona jest na terenie nieruchomości pod warunkiem, że nie spowoduje to zanieczyszczenia środowiska oraz uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości a powstałe odpady zostaną zagospodarowane zgodnie z przepisami prawa.

 

Szczegóły dotyczące utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój znaleźć można w UCHWALE NR II/1/2013 RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ z dnia 17 stycznia 2013r. 

 


 

 

w zakresie obowiązku wyposażenia budynku mieszkalnego w numer ewidencyjny

Na właścicielu, administratorze, dozorcy lub użytkowniku nieruchomości spoczywa obowiązek wyposażenia budynku mieszkalnego w numer ewidencyjny oraz utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym.

Niedopełnienie tego obowiązku jest wykroczeniem z art. 64 par. 1 Kodeksu Wykroczeń zagrożonym karą grzywny do 250 zł lub karą nagany. Za to wykroczenie można nałożyć mandat karny w wysokości 100zł.


 

w zakresie spalania odpadów

Spalanie odpadów m.in. plastiku, foli, opon, opakowań zawierających tworzywa sztuczne, zużytych  ubrań i obuwia w piecach c.o. oraz ogniskach jest zabronione prawem, m.in. art. 71 ustawy o odpadach. Wobec osób dopuszczających się takich działań mogą być wyciągnięte sankcje karne: kara grzywny w wysokości do 5000 zł albo kara aresztu.


 

w zakresie sprawowania nadzoru nad psami

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jastrzębie Zdrój nakłada na osoby utrzymujące zwierzęta domowe następujące obowiązki:
– dbania o to, by zwierzęta nie stwarzały uciążliwości lub zagrożenia dla otoczenia,
– wyprowadzania psa na uwięzi, a psa rasy agresywnej lub w inny sposób zagrażającego otoczeniu dodatkowo w nałożonym kagańcu. W miejscach mało uczęszczanych dopuszcza się zwolnienie psa ze smyczy pod warunkiem zachowania przez właściciela lub opiekuna pełnej kontroli nad jego zachowaniem,
– natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych. Nieczystości te, umieszczone w szczelnych torbach, mogą być wrzucane do komunalnych urządzeń do zbierania odpadów lub urządzeń specjalnie do tego przeznaczonych,
– zabezpieczania przed wydostaniem się zwierzęcia poza obręb nieruchomości,
– oznakowania obiektu poprzez umieszczenie w widocznym miejscu informacji o pilnowaniu terenu przez zwierzę (tabliczka informacyjna),
– przewożenia psów środkami komunikacji miejskiej na smyczy i w kagańcu,
– szczepienia psa przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż do 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.

Zabrania się:
– pozostawiania zwierzęcia w miejscu publicznym lub przeznaczonym do wspólnego użytku pod opieką osoby nieletniej lub niezdolnej do panowania nad zwierzęciem,
– wprowadzania psa lub innych zwierząt do budynków użyteczności publicznej i obsługi ludności z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, tj. lecznic. Zakaz ten nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów- przewodników,
– wprowadzania psów i innych zwierząt na tereny piaskownic, wydzielonych placów zabaw dla dzieci, kwietników, fontann, akwenów kąpielowych, na tereny placówek oświatowych, boisk oraz teren cmentarzy,
– pozostawiania psa bez dozoru, jeżeli zwierzę nie jest należycie przywiązane lub znajduje sie w pomieszczeniach zamkniętych lub należycie ogrodzonych.

Niestosowanie się do tych obowiązków stanowi naruszenie przepisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jastrzębie Zdrój i zagrożone jest karą grzywny do 5000 zł. Za wykroczenia te można nałożyć mandat karny w wysokości od 20 do 500 zł. Niezachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia stanowi wykroczenie z art. 77 Kodeksu Wykroczeń, zagrożone karą grzywny do 250 zł lub karą nagany. Można również nałożyć mandat karny w wysokości 200 zł. Zaniechanie obowiązku szczepienia psa stanowi wykroczenie z art. 85 ust. 1 a Ustawy o ochronie zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zagrożone karą grzywny w wysokości do 5000 zł.

 


 

 

w zakresie spożywania alkoholu w miejscach publicznych

UCHWAŁA Nr XII.85.2013

Rady Miasta Jastrzębie–Zdrój

z dnia 27 czerwca 2013 r.

 w sprawie wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie miasta Jastrzębie–Zdrój.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2013 r. poz.594 ) oraz art.14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U. z 2012 r. poz.1356 )

 

Rada Miasta Jastrzębie–Zdrój

uchwala:

§ 1

 

Wprowadza się zakaz spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie miasta Jastrzębie – Zdrój. Wykaz miejsc publicznych, w których obowiązuje zakaz, stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zakaz, o którym mowa w § 1 nie dotyczy spożywania napojów alkoholowych w ogródkach kawiarnianych jak i w czasie organizowanych festynów, gdzie ich podawanie odbywa się na podstawie wymaganego prawem zezwolenia.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4

Traci moc Uchwała Rady Miasta Jastrzębie Zdrój Nr VI/121/2003 z dnia 13 lutego 2003 r. w sprawie wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie miasta Jastrzębie Zdrój.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XII.85.2013
z dnia 27 czerwca 2013r.

 

 

Zakaz spożywania napojów alkoholowych obejmuje następujące miejsca publiczne:

1.Tereny placówek handlowych oraz tereny w odległości do 50 metrów od budynków, w których usytuowane są placówki handlowe, pijalnie piwa, karczmy, bary, gospody, zajazdy czy restauracje.

2.Wszystkie place zabaw dla dzieci na terenie miasta.

3.Jar Południowy począwszy od ul. Wielkopolskiej i zlokalizowanej tam Miejskiej Biblioteki Publicznej  do ul. Małopolskiej.

4.Teren Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego pomiędzy ulicami Cieszyńską, Kazimierza Wielkiego, Kusocińskiego a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym.

5.Wszystkie boiska oraz place obiektów oświatowych i sportowych.

6.Tereny basenów kąpielowych.

7.Budynki mieszkalne wielorodzinne poza lokalami mieszkalnymi i pomieszczeniami przynależnymi.

8.Tereny w odległości do 50 metrów od bloków mieszkalnych.

9.Tereny w odległości 50 metrów od obiektów sakralnych.

10.Targowiska i place targowe.

11.Tereny cmentarzy.