nowe logo

Opis Projektu:

Przedmiotem projektu jest modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej stanowiącego siedzibę zespołu szkół nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju.

Koszty kwalifikowane projektu obejmują prace związane z:

  1. Kompleksową termomodernizację budynku.
  2. Wymianą wraz z rozbudową i przebudową wewnętrznych instalacji: oświetleniowej, wentylacyjnej, gazowej, c.o. wraz z wymianą indywidualnego źródła ciepła, ciepłej wody użytkowej, odgromowej.
  3. Montażem instalacji OZE – panele fotowoltaiczne.
  4. Budową przyłącza gazowego.

W projekcie występują również zadania stanowiące jego koszty niekwalifikowane są to roboty konstrukcyjne i ogólnobudowlane, roboty instalacji wewnętrznych – częściowo elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych, roboty zewnętrznych przyłączy wodno-kanalizacyjnych.

Beneficjentem projektu jest Miasto Jastrzębie-Zdrój. Projekt wpłynie na zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej.

 

Cele Projektu:

Celem głównym projektu jest:

Zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej stanowiącego siedzibę ZS nr 8.

Cel główny projektu realizuje założenia Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna RPO WSL 2014-2020 i wpisuje się bezpośrednio w realizację Działania 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, którego celem jest zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym.

Projekt wpisuje się w Poddziałanie 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT, co oznacza, że jest zgodny z założeniami Strategii RIT Subregionu Zachodniego Woj. Śl. jej cel strategiczny CS2. Zdrowe środowisko życia w Subregionie Zachodnim dzięki zmniejszonej antropopresji, Priorytet strategiczny, P2.1.Ochrona powietrza i efektywność energetyczna, D2.1.2 Zapobieganie niskiej emisji nieruchomościach publicznych i budynkach mieszkalnych. C2.1.2.2. Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym.

 

Nazwa Projektu: „Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju”

Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie-Zdrój

Wartość projektu:  12 000 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 6 799 160,00 zł

 

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl