Przydatne adresy internetowe

UNIA EUROPEJSKA
Parlament Europejski  www.europarl.europa.eu/news/pl
Rada Unii Europejskiej www.consilium.europa.eu
Biuro informacji Rady Europy www.coe.org.pl
Komisja Europejska www.ec.europa.eu
Komisja Europejska – reprezentacja w Polsce www.ec.europa.eu/polska/index_pl  
Komitet Społeczno Ekonomiczny UE www.eesc.europa.eu/index_pl.asp
Komitet Regionów UE www.cor.europa.eu
Europejski Trybunał Sprawiedliwości www.curia.eu.int
Rzecznik Praw Obywatelskich UE www.ombudsman.europa.eu/pl
Urząd Statystyczny UE www.ec.europa.eu/eurostat
Europejski Bank Centralny www.ecb.int/ecb
Eurokonstytucja www.eurokonstytucja.pl

POLSKA Urzędy i Instytucje Państwowe
Serwis internetowy Prezydenta RP www.prezydent.pl
Serwis internetowy Prezesa Rady Ministrów www.kprm.gov.pl
Serwis internetowy Sejmu RP www.sejm.gov.pl
Serwis internetowy Senatu RP www.senat.gov.pl
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji www.mac.gov.pl
Ministerstwo Edukacji Narodowej www.men.gov.pl
Ministerstwo Finansów www.mf.gov.pl
Ministerstwo Gospodarki www.mg.gov.pl
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego www.mkidn.gov.pl
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego www.mnisw.gov.pl
Ministerstwo Obrony Narodowej www.mon.gov.pl
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl
Ministerstwo Skarbu Państwa www.msp.gov.pl
Ministerstwo Sportu i Turystyki www.msport.gov.pl
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych www.msw.gov.pl
Ministerstwo Spraw Zagranicznych www.msz.gov.pl
Ministerstwo Sprawiedliwości www.ms.gov.pl
Ministerstwo Środowiska www.mos.gov.pl
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej www.transport.gov.pl
Ministerstwo Zdrowia www.mz.gov.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego www.mrr.gov.pl
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego www.abw.gov.pl
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl
Agencja Rynku Rolnego www.arr.gov.pl
Agencja Techniki i Technologii www.wigry.win.pl/att.htm
Agencja Nieruchomości Rolnych www.anr.gov.pl
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego www.bbn.gov.pl
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych www.giodo.gov.pl
Główny Urząd Miar www.gum.gov.pl
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego www.gunb.gov.pl
Główny Urząd Statystyczny www.stat.gov.pl
Pańswowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa  www.piorin.gov.pl
Instytut Pamięci Narodowej www.ipn.gov.pl
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej www.kgpsp.gov.pl
Komenda Główna Policji www.kgp.gov.pl
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji www.krrit.gov.pl
Narodowy Bank Polski www.nbp.pl
Narodowy Fundusz Zdrowia www.nfz.gov.pl
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  www.nfosigw.gov.pl
Najwyższa Izba Kontroli www.nik.gov.pl
Państwowa Agencja Atomistyki www.paa.gov.pl
Państwowa Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych www.paiz.gov.pl
Państwowa Inspekcja Pracy www.pip.gov.pl
Lasy Państwowe www.lasy.gov.pl
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. www.parp.gov.pl
Polska Akademia Nauk www.pan.pl
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych www.pism.pl
Rzecznik Praw Obywatelskich www.brpo.gov.pl
Sąd Najwyższy RP www.sn.pl
Straż Graniczna RP www.strazgraniczna.pl
System Urzędów Pracy www.psz.praca.gov.pl
Trybunał Konstytucyjny RP www.trybunal.gov.pl
Urząd Lotnictwa Cywilnego www.ulc.gov.pl/
Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych www.udskior.gov.pl
Urząd Dozoru Technicznego www.udt.gov.pl
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl
Urząd Patentowy www.uprp.pl
Urząd Służby Cywilnej  www.dsc.kprm.gov.pl/
Urząd Zamówień Publicznych www.uzp.gov.pl
Zakład Ubezpieczeń Społecznych  www.zus.pl
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
Oficjalna strona Województwa Śląskiego / Urząd Marszałkowski  www.slaskie.pl
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach www.katowice.uw.gov.pl
Główny Urząd Statystyczny w Katowicach www.stat.gov.pl/urzedy/katow/index.htm
Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach NFZ  www.nfz-katowice.pl
Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli www.brws.silesia-region.pl
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach www.wup-katowice.pl
Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.garr.pl
Fundusz Górnośląski S.A. www.fundusz-silesia.pl
Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. www.gapp.pl
Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach  www.rig.katowice.pl
Regionalne Centrum Integracji Europejskiej  www.rcie.katowice.pl
Śląski serwis organizacji pozarządowych  www.slaskie.ngo.pl  

INNE   
Centrum Informacji Europejskiej www.cie.gov.pl
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS w Rybniku www.cris.org.pl
Edukacja i Kariera Polskiej Młodzieży w krajach UE www.dlaczego.com.pl
Fundacja Fundusz Współpracy www.cofund.org.pl
Fundusze europejskie www.funduszeonline.pl
Fundusze strukturalne www.fundusze-strukturalne.pl
Fundusze strukturalne dla firm www.dotacjeue.org.pl
Małe i średnie przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym www.e-msp.pl
Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy EOG www.eog.gov.pl
Portal Informacyjny Funduszy Strukturalnych www.funduszestrukturalne.gov.pl
Program Młodzież  www.mlodziez.org.pl
Program Równać szanse www.rownacszanse.pl
Regionalny Ośrodek Szkoleniowy EFS www.roszefs.bcp.org.pl
Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości www.bcp.org.pl
Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” www.olza.pl