1

horizontal-946001_960_720

  1. Prowadzenie czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia w celu ustalenia, czy istnieją podstawy do wystąpienia z wnioskiem o ukaranie do Sądu oraz zbieranie niezbędnych danych do sporządzenia wniosku o ukaranie:

–  przyjmowanie zawiadomień o popełnionych wykroczeniach

–   przeprowadzanie  postępowania dowodowego w sprawach o wykroczenia,

–  wykrywanie sprawców wykroczeń,

–  przesłuchania świadków oraz osób podejrzanych o popełnienie wykroczenia.

 

  1. Sporządzanie dokumentacji procesowej oraz wniosków o ukaranie do sądu.
  2. Reprezentowanie straży w charakterze oskarżyciela publicznego przed sądami wszystkich instancji.
  3. Sporzązdenie i wnoszenie do sądu środków odwoławczych w sprawach o wykroczenia (zażalenia, apelacje, kasacje).
  4. Sporządzanie odstąpień od skierowania wniosku o ukaranie po przeprowadzeniu czynności wyjaśniających.
  5. Monitorowanie zmian w przepisach prawnych  i aktualizowanie informacji dot. przepisów prawnych z zakresu działania straży miejskich.

powrót do poprzedniej strony