Organem rejestrującym kluby sportowe nieprowadzące działalności gospodarczej działające w formie stowarzyszenia, które prowadzą działalność statutową w mieście Jastrzębie-Zdrój jest:Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój
Al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek
  2. Załączniki (oryginały):

– statut stowarzyszenia ( 2 egzemplarze),

– lista założycieli zawierającą: imiona i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, adresy zamieszkania          oraz własnoręczne podpisy,

– informacje o adresie siedziby,

– protokół z zebrania założycielskiego wraz z uchwałami:

  1. a) o powołaniu stowarzyszenia,
  2. b) o wyborze zarządu,
  3. c) o wyborze komisji rewizyjnej,
  4. d) o przyjęciu statutu,

– oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej.

  1. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Kancelaria Urzędu Miasta, pok. 020, budynek A.

 

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Kultury, Sportu i Turystyki – Referat Organizacji Pozarządowych; budynek A; pokój 210;

tel. 32/47-85-135

Opłaty

Opłata skarbowa – 10 zł

na rachunek bankowy Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój:

Bank Spółdzielczy Jastrzębie  96 8470 0001 2001 0017 6125 0002

 

Termin i sposób załatwienia

Do 7 dni w przypadku braku błędów formalno-prawnych w dokumentacji złożonej przez wnioskodawcę.

Zmiany w ewidencji:

Klub sportowy wpisany do ewidencji, w terminie 14 dni od dnia zmiany danych składa wniosek do Prezydenta Miasta o dokonanie zmian w ewidencji dołączając stosowne dokumenty potwierdzające zmiany.

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Wzór wniosku o rejestrację klubu sportowego w ewidencji