POSTĘPOWANIE REJESTROWE W SĄDZIE

Sądem właściwym dla rejestracji stowarzyszeń, organizacji chcących uzyskać status organizacji pożytku publicznego oraz fundacji jest:
SĄD REJONOWY w Gliwicach
Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
ul. Powstańców Warszawy 23
44-101 Gliwice

 

Złożenie wniosku w sądzie 

Wniosek o zarejestrowanie stowarzyszenia musi być złożony na specjalnym formularzu wraz z załącznikami:

KRS W20 – jest to formularz podstawowy, służący do zgłoszenia stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym. Od 2012 roku formularz zmieniono poprzez  dodanie pola: adres strony internetowej oraz adres poczty elektronicznej. W przypadku kiedy rejestrujące się stowarzyszenie nie posiada tych danych pola te przekreślamy.

 

Do formularza podstawowego należy dołączyć:

KRS WK – formularz służy do zgłoszenia osób wchodzących w skład zarządu i komisji rewizyjnej, podając ich funkcję. Za pomocą tego formularza zgłaszamy również informację o sposobie reprezentacji stowarzyszenia – informację tą podajemy ze statutu. Na jednym formularzu KRS-WK można zgłosić dwie osoby, jeśli jest ich więcej należy wypełnić kolejny formularz KRS-WK.

KRS WF – służy do zgłoszenia osób wchodzących w skład komitetu założycielskiego.

 

KRS WM – Przedmiot działalności (składamy go tylko wtedy, gdy zgłaszamy jednocześnie wpis działalności gospodarczej do rejestru przedsiębiorców).

 

Dokumentyktóre załączamy do wniosku:

· statut stowarzyszenia (podpisany przez komitet założycielski lub zarząd jeśli jest wybrany),

· protokół z zebrania założycielskiego (podpisany przez przewodniczącego i sekretarza lub protokolanta),

· lista członków założycieli – zawierającą dane: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli,

· uchwały:

– o powołaniu stowarzyszenia,

– o wyborze zarządu i organu kontroli wewnętrznej (Komisji Rewizyjnej) – jeśli takie uchwały podjęto,

– o przyjęciu statutu,

· informację o adresie siedziby stowarzyszenia lub tymczasowej siedziby.

 

Stowarzyszenia zarejestrowane winny pamiętać, iż każde zmiany we władzach stowarzyszenia, w statucie, adresie siedziby należy zgłosić do organu rejestrowego na odpowiednich formularzach tj.:

Formularze do zgłoszenia zmian w  Krajowym Rejestrze Sądowym

KRS Z20– formularz podstawowy, służący do identyfikacji organizacji. W formularzu wpisuje się informacje o dokonanych zmianach adresu, statutu.

KRS ZK – zgłoszenia zmian w zarządzie lub komisji rewizyjnej oraz sposobu reprezentacji organizacji (załącznik do KRS-Z20).