logo

Opis Projektu:

Przedmiotem projektu były działania rewitalizacyjne, zrealizowane w latach 2008-2013 w Parku Zdrojowym w Jastrzębiu-Zdroju, w zakresie remontu i modernizacji schodów terenowych, ścieżek, oświetlenia, murów oporowych, koryt odwadniających oraz małej architektury.

Zrealizowane działania, miały na celu przywrócenie pierwotnego stanu zagospodarowania Parku Zdrojowego oraz zanikających funkcji rekreacyjnych, społecznych, kulturalnych, gospodarczych, edukacyjnych i turystycznych tego obszaru, dla ożywienia przestrzeni miejskiej atrakcyjnej dla wszystkich grup mieszkańców.

Etap 2008-2009: Schody terenowe wraz z oświetleniem – wykonane prace:

– remont schodów terenowych, chodnika i ciągu pieszo-jezdnego od strony Domu Zdrojowego  do baseny przy ulicy Witczaka,

– przebudowa oświetlenia.

Etap 2011-2013: remont i rewitalizacja Kwartału pierwszego – wykonane prace:

– wprowadzenie jednolitego rodzaju materiału wykończeniowego ścieżek, dróg, chodników, placów w ramach danego typu oraz uzupełnienie systemu odwodnienia,

– remont zniszczonych obiektów inżynieryjnych i małej architektury wg wspólnych, jednolitych i konsekwentnie egzekwowanych wytycznych. Zwłaszcza w odniesieniu do murów oporowych wraz ze schodami kamiennymi, dla których bezwzględnie wymagane jest zachowanie jednorodności w sposobie i materiałach wykonania,

– wykonanie nowych elementów takich jak schody i mury oporowe, wg wspólnych jednolitych wytycznych zgodnych z zaleceniami dla obiektów istniejących, ze szczególnym uwzględnieniem zachowania jednorodności w sposobie i materiałach wykonania,

– ustawienie nowych ławek i koszy na śmieci,

– naprawa nawierzchni istniejących ścieżek wraz z naprawą i uzupełnieniem systemu drenażu,

– uzupełnienie i modernizacja oświetlenia.

 

Cele Projektu:

Realizacja projektu miała na celu:

– uzyskanie znaczącej poprawy stanu zachowania zabytku,

– przywrócenie pierwotnego stanu zagospodarowania Parku Zdrojowego oraz zanikających funkcji rekreacyjnych, społecznych, kulturalnych i turystycznych tego obszaru,

– ochronę obszaru cennego przyrodniczo,

– poprawę estetyki obszaru Parku Zdrojowego,

– wzrost bezpieczeństwa użytkowania obszaru, przyczyniający się bezpośrednio do wzrostu liczby użytkowników,

– dostosowanie obiektu rekreacyjno-przyrodniczego do oczekiwań mieszkańców miasta,

– wzrost atrakcyjności turystycznej Miasta,

– stworzenie bezpiecznego miejsca rekreacji i wypoczynku dla całych rodzin i osób w różnym wieku,

Cele projektu wpisują się w Priorytet VI RPO WSL – Zrównoważony rozwój miast, którego celem głównym jest wzrost konkurencyjności przestrzeni miejskiej województwa śląskiego. Projekt jest zgodny z Działaniem 6.2. Uszczegółowienia RPO WSL Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – Poddziałanie 6.2.1. Rewitalizacja  – „duże miasta”, którego celem jest wielofunkcyjne wykorzystanie obszarów zdegradowanych, Typ projektu II Zagospodarowywanie przestrzeni miejskich, w tym budowa, przebudowa i remont obiektów na cele gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne i kulturalne wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na obszarze rewitalizowanym.

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

 

Nazwa Projektu: „Rewitalizacja terenów parkowych w dzielnicy Zdrój w Jastrzębiu-Zdroju”

Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie-Zdrój

Wartość projektu:  1 493 724,29 zł

Wartość dofinansowania: 1 240 244.42 zł

 

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

na lata 2007-2013 znajdują się na stronie rpo.2007-2013.slaskie.pl

fotka (1) fotka (2) fotka (3) fotka (4) fotka (5)