1

_MG_6420

Straż Miejska działa w oparciu o ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, która nakłada na tę formację podstawowy katalog zadań. Jednym z nich jest „inicjowanie i uczestnictwo  w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym”. W odniesieniu do dzieci i młodzieży Straż Miejska w Jastrzębiu-Zdroju realizuje to zadanie poprzez:

1) działalność profilaktyczną, na którą składają się działania informacyjno-edukacyjne skierowane do uczniów w placówkach oświatowych oraz organizowanie działań alternatywnych (gry, zabawy, konkursy, festyny). Działania profilaktyczne skierowane są głównie do dzieci i młodzieży ale obejmują także stałe kontakty z pedagogami i nauczycielami. W każdym roku szkolnym funkcjonariusze Straży Miejskiej realizują działania informacyjno-edukacyjne praktycznie we wszystkich placówkach oświatowych. Dodatkowo funkcjonariusze uczestniczyli i inicjowali wiele imprez plenerowych. Podczas nich w przyjaznej formie (gry, zabawy, konkursy), prowadzona jest edukacja na temat bezpiecznych zachowań w sytuacjach zagrożenia, szczególnie w zakresie ruchu drogowego.

Co roku Straż Miejska organizuje również ogólnomiejskie konkursy profilaktyczne dla wszystkich grup wiekowych, które są również podsumowaniem całorocznej współpracy.

2) działania prewencyjne patroli na terenach szkól i w ich otoczeniu. Działania te realizowane są poprzez patrole funkcjonariuszy Straży Miejskiej, ukierunkowane na eliminowanie zagrożeń w obrębie placówek oświatowych oraz w ich pobliżu, a także przeciwdziałanie zjawiskom takim jak: alkoholizm, narkomania, wagarowanie, kradzieże. Są to patrole działające na terenie całego Miasta.

Wszystkie zajęcia będą realizowane po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania z Aleksandrem Kaszak, nr  tel.: 32 47 85 187.

Po uzgodnieniu możliwe jest również dostosowanie danego tematu do potrzeb danej placówki.

Straż Miejska w Jastrzębiu-Zdroju informuje, iż w roku szkolnym 2016/2017,  w ramach działań profilaktycznych, jest możliwość realizacji programów profilaktyczno-edukacyjnych i prelekcji na poniższe tematy:

 

PRZEDSZKOLA

Zajęcia w przedszkolu to zwykle pierwszy kontakt z umundurowanym funkcjonariuszem. Dlatego na początku każdych zajęć uczestnicy poznają charakterystyczne elementy munduru, mogą dotykać, przymierzać, oglądać.

W przedszkolach prowadzone są zajęcia związane z bezpieczeństwem na podwórku, w miejscu nieznanym, w trakcie zabaw z psem. W organizowanych przez przedszkola festynach rodzinnych możliwe jest wykorzystanie zestawu edukacyjnego „Autochodzik” wspomagającego naukę prawidłowych zachowań na drodze oraz popularnej wśród najmłodszych maskotki „SMokuś”.

Podsumowaniem całorocznej współpracy, jest organizowany w kwietniu w Kinie Centrum MIEJSKI KONKURS PROFILAKTYCZNY DLA PRZEDSZKOLI „Jestem bezpieczny i dbam o swoje zdrowie”.

LP TEMAT SPOTKANIA TERMIN REALIZACJI
1  „BLUE DOG”– bezpieczne zabawy z psem (IV-V latki)  cały rok
2  Baw się bezpiecznie w wakacje czerwiec
3  Bezpieczna zima grudzień-styczeń
4  Wiem jak zachować się w kontakcie z osobą nieznajomą cały rok

 

SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY I-III              

W pierwszych latach edukacji, w trakcie których młody człowiek nabywa cechy prowadzące do samodzielności, funkcjonariusze SM wyjaśniają dzieciom w jaki sposób zadbać o swoje bezpieczeństwo, zwłaszcza w sytuacji, gdy obok nie będzie rodzica czy opiekuna.

LP TEMAT SPOTKANIA TERMIN REALIZACJI
1 Bezpieczna droga do szkoły wrzesień-październik
2 Baw się bezpiecznie w wakacje czerwiec
3 Bezpieczna zima styczeń-luty
4 Uwaga obcy! cały rok
5 Strażnik Miejski moim przyjacielem cały rok

 

SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY IV-VI

W klasach starszych strażnicy wprowadzają młodych ludzi w świat obowiązujących przepisów dotyczących młodzieży szkolnej. Zgodnie z zasadą „nieznajomość prawa szkodzi”,  jeszcze przed osiągnięciem progu odpowiedzialności prawnej uczniowie informowani są o zagrożeniach płynących z beztroskiego używania internetu, poznają też konsekwencje popełniania czynów świadczących o demoralizacji.

Podsumowaniem całorocznych spotkań, jest organizowany w maju MIEJSKI KONKURS PROFILAKTYCZNY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH”.

LP TEMAT SPOTKANIA TERMIN REALIZACJI
1 Bezpieczeństwo a Internet/cyberprzmoc cały rok
2 Rola, zadania i uprawnienia Straży Miejskiej cały rok

 

SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY VI

LP TEMAT SPOTKANIA TERMIN REALIZACJI
 1 Odpowiedzialność prawna nieletnich cały rok

 

GIMNAZJUM

W szkołach gimnazjalnych strażnicy wyjaśniają młodzieży podstawowe zagadnienia prawne. Najczęściej są to pojęcia zawarte w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich, takie jak: nieletni, czyny karalne, czyny świadczące o demoralizacji. W zajęcia dotyczące odpowiedzialności prawnej nieletnich wplatane są informacje dotyczące zagrożeń płynących z eksperymentowania z używkami/substancjami psychoaktywnymi.

LP TEMAT SPOTKANIA TERMIN REALIZACJI
1 Odpowiedzialność prawna nieletnich cały rok
2 Bezpieczeństwo a Internet/cyberprzemoc cały rok

 

powrót do poprzedniej strony