Wakacyjne podróże z psemPlanując wakacyjny odpoczynek właściciele zwierząt domowych muszą podjąć decyzję: zabieramy naszego domownika ze sobą czy zostawiamy u zaufanego sąsiada? O ile koty najczęściej nie lubią podróży samochodem i lepiej rzeczywiście zostawić go pod opieką znanej mu osoby, to psy zwykle garną się do wakacyjnych wojaży. Pies w samochodzie na dłuższą trasę to trudny temat, dlatego należy poświęcić trochę czasu na przygotowanie mu odpowiednich warunków, tak aby podróż nie stanowiła męczarni i dla nas i dla zwierzaka. Przed wyjazdem warto odwiedzić lekarza weterynarii i zaopatrzyć się w środki na chorobę lokomocyjną oraz sprawdzić aktualność szczepień w książeczce, którą oczywiście zabieramy ze sobą. Przed podróżą zadbajmy o posiłek, tym razem ograniczając karmę aby nie doprowadzić do przejedzenia zwierzęcia.

Jak dobrze wiedzą wszyscy właściciele psów, jego naturalna ciekawość nakazuje mu zwiedzić całą kabinę, zajrzeć we wszystkie zakamarki samochodu a przy okazji wskoczyć nam na kolana. Nawet gdy się położy albo będzie wystawiać łeb przez szybę najpewniej szybko mu się to znudzi. Oczywiście taka swoboda ze względu na jego i nasze bezpieczeństwo jest niewskazana, dlatego już wcześniej pomyślmy o odpowiednim zabezpieczeniu na czas podróży.

- Przestrzeń bagażowa w samochodach typu combi - jeśli mamy do dyspozycji tego typu bagażnik bo udało nam się umieścić walizki np. w bagażniku dachowym, będzie to najlepsze rozwiązanie dla psa, zwłaszcza dużego, któremu będzie tam na pewno bardziej wygodnie niż na tylnej kanapie. Wówczas wystarczy wyłożyć podłogę kocem i najlepiej specjalną matą antypoślizgową.

- Jako miejsce transportu można wykorzystać także miejsca "z tyłu", pod warunkiem wykorzystania specjalnych szelek dostosowanych do rozmiarów naszego pupila. Tego typu rozwiązanie nie unieruchomi psa całkowicie ale nie pozwoli mu też na swobodne przemieszczanie się po samochodzie. Najczęściej stosowane są u psów dużych i średnich.

- Dla najmniejszych psiaków polecamy specjalne kontenerki przypinane pasami na tylnym siedzeniu, gwarantujące bezpieczeństwo na czas całego przejazdu.

Pamiętajmy że w czasie podróży co najmniej co dwie godziny powinniśmy urządzić postój, potrzebny zwierzęciu do poruszania się, załatwienia potrzeb fizjologicznych i spokojnego napicia się.

Podróż przedświąteczna
Straż Miejska radzi kierowcom pojazdów udających się w dłuższą podróż przedświąteczną, sylwestrową wyposażyć się w:
- Łopatę
- Koc
- Termos z ciepłym napojem
- Telefon komórkowy z wykazem telefonów do najważniejszych służb ochrony prawnej i zdrowotnej: 999 - Pogotowie Ratunkowe, 998 - Straż Pożarna, 997 - Policja, 986 - Straż Miejska, 112 - z którego będzie powiadomiony każdy podmiot, który może pomóc w trudnej sytuacji kryzysowej
- Inne ważne wyposażenie będące obowiązkowym lub świadczące o wyobraźni podróżujących: kompletna apteczka, gaśnica, kamizelka odblaskowa, trójkąt ostrzegawczy, zamienny komplet żarówek.
Zakaz palenia Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany w Ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych wprowadzone w życie z dniem 15.11.2010r.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:
2) "wyroby tytoniowe" - wszelkie wyprodukowane z tytoniu wyroby, takie jak papierosy, cygara, cygaretki, tytoń fajkowy, machorka i inne, zawierające tytoń lub jego składniki, z wyłączeniem środków farmaceutycznych zawierających nikotynę,
5) "reklama wyrobów tytoniowych" - publiczne rozpowszechnianie wizerunków marek wyrobów tytoniowych lub symboli graficznych z nimi związanych, a także nazw i symboli graficznych firm produkujących wyroby tytoniowe, nie różniących się od nazw i symboli graficznych wyrobów tytoniowych, służących popularyzowaniu marek wyrobów tytoniowych; za reklamę nie uważa się informacji używanych do celów handlowych pomiędzy firmami zajmującymi się produkcją, dystrybucją i handlem wyrobami tytoniowymi,
9) "palarnia" - wyodrębnione konstrukcyjnie od innych pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych pomieszczenie, odpowiednio oznaczone, służące wyłącznie do palenia wyrobów tytoniowych zaopatrzone w wywiewną wentylację mechaniczną lub system filtracyjny w taki sposób, aby dym tytoniowy nie przenikał do innych pomieszczeń.

Warto zauważyć, że wspomniana definicja wyrażenia "palarnia" określa ogólne kryteria dotyczące tego pomieszczenia, szczegółowe warunki techniczne nie ulegają zmianie w stosunku do dotychczasowych przepisów i są one ustalone w rozp. MPiPS z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.). Jak wynika z zapisów zawartych w rozdz. 7 załącznika nr 3 do powołanego rozp., palenie tytoniu w zakładach pracy jest dozwolone wyłącznie w odpowiednio przystosowanych pomieszczeniach (palarniach) wyposażonych w dostateczną ilość popielniczek. Powyższe przepisy obejmują ponadto następujące dyspozycje:
" palarnie powinny być usytuowane w sposób nienarażający osób niepalących na wdychanie dymu tytoniowego,
" w palarni powinno przypadać co najmniej 0,1 m2 powierzchni podłogi na każdego pracownika najliczniejszej zmiany korzystającego z tego pomieszczenia, z tym jednak, że powierzchnia poszczególnych pomieszczeń przeznaczonych na palarnie nie powinna być mniejsza niż 4 m2,
" w palarni należy zapewnić przynajmniej dziesięciokrotną wymianę powietrza w ciągu godziny.
Nowelizacja zaostrzyła przepisy ustawy antynikotynowej w zakresie zakazu palenia papierosów i innych wyrobów tytoniowych na terenie zakładów pracy i niektórych jednostek organizacyjnych

Art. 5. 1. Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych, z zastrzeżeniem art. 5a:
1) na terenie zakładów opieki zdrowotnej i w pomieszczeniach innych obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne,
2) na terenie jednostek organizacyjnych systemu oświaty, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, o których mowa w przepisach o pomocy społecznej,
3) na terenie uczelni,
4) w pomieszczeniach zakładów pracy innych niż wymienione w pkt 1 i 2,
5) w pomieszczeniach obiektów kultury i wypoczynku do użytku publicznego,
6) w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych,
7) w środkach pasażerskiego transportu publicznego oraz w obiektach służących obsłudze podróżnych,
8) na przystankach komunikacji publicznej,
9) w pomieszczeniach obiektów sportowych,
10) w ogólnodostępnych miejscach przeznaczonych do zabaw dzieci,
11) w innych pomieszczeniach dostępnych do użytku publicznego.
1a. Właściciel lub zarządzający obiektem lub środkiem transportu, w którym obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych, umieści w widocznych miejscach odpowiednie oznaczenia słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych na danym terenie lub środku transportu, zwane dalej "informacją o zakazie palenia tytoniu".
Nowelizacja wprowadziła do ustawy antynikotynowej art. 5a, w ramach którego określono dopuszczalne odstępstwa od zakazu palenia wyrobów tytoniowych

Art. 5a. 1. Właściciel lub zarządzający może wyłączyć spod zakazu określonego w art. 5 indywidualne pokoje w obiektach służących celom mieszkalnym.
2. Minister Obrony Narodowej, minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Sprawiedliwości określą, w drodze rozporządzeń, szczegółowe warunki używania wyrobów tytoniowych na terenie podlegających im obiektów oraz środków przewozu osób, uwzględniając potrzebę zachowania miejsc pracy, nauki i służby jako stref wolnych od dymu tytoniowego oraz ochrony niepalących przed dymem tytoniowym.
3. Właściciel lub zarządzający może wyznaczyć palarnię:
1) w domach pomocy społecznej lub domach spokojnej starości,
2) w hotelach,
3) w obiektach służących obsłudze podróżnych,
4) na terenie uczelni,
5) w pomieszczeniach zakładów pracy,
6) w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych.

4. Właściciel lub zarządzający lokalem gastronomiczno-rozrywkowym z co najmniej dwoma pomieszczeniami przeznaczonymi do konsumpcji, może wyłączyć spod zakazu określonego w art. 5, zamknięte pomieszczenie konsumpcyjne, wyposażone w wentylację zapewniającą, aby dym tytoniowy nie przenikał do innych pomieszczeń.
Należy podkreślić, że inicjatywa pracodawcy zamierzającego utworzyć palarnię w zakładzie pracy nie doczeka się realizacji, jeżeli pracodawca nie jest właścicielem lub zarządcą użytkowanych pomieszczeń, przy czym podmioty te nie wyrażają zgody na wyznaczenie palarni. W rozumieniu ustawy antynikotynowej podmiotem upoważnionym do utworzenia palarni jest właściciel lub zarządzający. Jeżeli zatem właściciel lub zarządca nie akceptuje propozycji stworzenia palarni dla pracowników pracodawcy wynajmującego pomieszczenia u tych podmiotów, to pracodawca nie dysponuje środkami prawnymi pozwalającymi mu na wyegzekwowanie takiego działania.

Art. 6. 1. Zabrania się sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom do lat 18. W miejscu sprzedaży wyrobów tytoniowych umieszcza się widoczną i czytelną informację o treści: "Zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom do lat 18 (art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych)".
W ramach nowelizacji zmodyfikowano art. 13 ustawy antynikotynowej, który określa przesłanki stosowania sankcji karnych za naruszenie zakazu palenia wyrobów tytoniowych oraz wskazuje maksymalne wysokości grzywien przewidzianych za wykroczenie, o którym mowa. Należy podkreślić, że odpowiedzialności wykroczeniowej wynikającej ze wspomnianego przepisu podlega zarówno właściciel lub zarządzający obiektem bądź środkiem transportu, jak i osoby niestosujące się do zakazu palenia tytoniu.

Art. 13. 1. Kto:
1) sprzedaje wyroby tytoniowe lub nie umieszcza informacji o zakazie sprzedaży wyrobów tytoniowych, wbrew przepisom art. 6,
2) będąc właścicielem lub zarządzającym obiektem lub środkiem transportu, wbrew przepisom art. 5 ust. 1a, nie umieszcza informacji o zakazie palenia tytoniu podlega karze grzywny do 2.000 zł.
2. Kto pali wyroby tytoniowe w miejscach objętych zakazami określonymi w art. 5 podlega karze grzywny do 500 zł.
3. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 orzekanie następuje w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.
W odniesieniu do osób, które palą wyroby tytoniowe w miejscach objętych zakazami określonymi w art. 5 ustawy antynikotynowej przewidziano karę grzywny do 500 zł (art. 13 ust. 2 ustawy antynikotynowej).
W powyższych przypadkach orzekanie następuje w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

Obowiązek odśnieżania
W związku z opadami śniegu oraz niskimi temperaturami, Straż Miejska przypomina o obowiązkach właścicieli nieruchomości, wynikających z Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz z Uchwały nr III.21.2014 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój.

Zgodnie z zapisami zawartymi w wspomnianej ustawie, do obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania zimowego należy:
1. Niezwłoczne uprzątnięcie błota, śniegu, lodu z chodników położonych wzdłuż nieruchomości z wyjątkiem chodnika, na którym dopuszczony jest płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych,
2. Niezwłoczne uprzątnięcie błota, śniegu, lodu z części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego,
3. Niezwłoczne usuwanie sopli i nawisów śniegu stwarzających zagrożenie dla przechodniów z budynków i ich części oraz urządzeń infrastruktury technicznej,
4. Pryzmowanie błota, śniegu, lodu na chodniku przy krawędzi jezdni z zachowaniem minimum 1 metra od pnia drzewa, w sposób nieutrudniający ruchu pieszych i pojazdów.
Za nieuprzątnięcie błota, śniegu czy lodu z chodników położonych wzdłuż nieruchomości Straż Miejska może nałożyć mandat karny w wysokości - 100 zł.

Za nieprzestrzeganie zapisów zawartych w Uchwale Rady Miasta, tj.:
"Właściciele nieruchomości zobowiązani są do:
niezwłocznego uprzątania śniegu, tworzącego się błota pośniegowego, lodu z powierzchni nieruchomości przeznaczonej do użytku publicznego, w tym z podwórzy, przejść, schodów, wjazdów do posesji, bram, itp. w sposób nie zakłócający ruchu pieszych i pojazdów oraz utrzymywania ich szorstkości"
Straż Miejska może nałożyć mandat karny do 500 zł. lub skierować wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego.

Właściciele nieruchomości muszą również pamiętać, że wykonanie powyższych czynności (obowiązków) leży także w ich własnym interesie. W przypadku, w którym przechodzień na skutek zaniedbania obowiązku oczyszczenia chodnika, pośliźnie się na nim i złamie rękę, czy nogę - właściciel nieruchomości naraża się na odpowiedzialność cywilną.

Jastrzębie Zdrój mówi STOP!
Trwa III Ogólnopolski Dzień Odpowiedzialnej Sprzedaży wyrobów tytoniowych, kulminacja XII edycji Programu STOP18! Celem akcji, w której uczestniczy Jastrzębie Zdrój i blisko 300 innych samorządów z całej Polski jest zapobieganie dostępowi niepełnoletnich do wyrobów tytoniowych. Jak wynika z badania Programu STOP18! jedynie 36% sprzedawców przestrzega zakazu sprzedaży papierosów osobom do lat osiemnastu.*

Od dłuższego czasu strażnicy miejscy odwiedzają placówki handlowo-gastronomiczne na terenie miasta gdzie wręczają sprzedawcom materiały związane z programem, a także odpowiadają na pytania związane z obowiązkami i prawami dotyczącymi sprzedaży wyrobów tytoniowych nieletnim. Materiały informujące jak uchronić dziecko przed paleniem będą rozdawane także rodzicom przy okazji spotkań z Strażą Miejską na terenie placówek oświatowych.

10 września, podczas III Ogólnopolskiego Dnia Odpowiedzialnej Sprzedaży w Jastrzębiu Zdroju będą prowadzone wzmożone patrole w rejonie placówek oświatowych oraz kontrole punktów handlowych pod kątem sprzedaży wyrobów tytoniowych nieletnim.

Sprzedawcy za złamanie zakazu sprzedaży wyrobów tytoniowych niepełnoletnim grozi 500 zł mandat lub grzywna nawet do 5000 złotych. Dotychczas mandaty za to wykroczenie nakładała policja, a straż miejska mogła skierować do sądu wniosek o ukaranie sprzedawcy. Sytuacja zmieniła się 3 września, kiedy to również strażnicy miejscy otrzymali prawo do bezpośredniego nakładania mandatów.

Historia Programu STOP18! pokazuje, że edukacja sprzedawców jest ważnym elementem akcji. Jednak sama edukacja może okazać się niewystarczająca w osiągnięciu celu jakim jest zdecydowana poprawa przestrzegania prawa przez sprzedawców. Wśród propozycji zmian przepisów jest wprowadzenie gminnych rejestrów punktów sprzedaży, sankcje czasowego odebrania pozwolenia na handel wyrobami tytoniowymi, wprowadzenie obowiązku legitymowania młodo wyglądających klientów, czy też obowiązkowe szkolenia dla sprzedawców z zasad handlu wyrobami tytoniowymi i technik asertywnej odmowy.

Program STOP18! to największa w Polsce akcja zapobiegania dostępowi niepełnoletnich do wyrobów tytoniowych, działająca nieprzerwanie od 1998 roku. Patronat honorowy nad III Ogólnopolskim Dniem Odpowiedzialnej Sprzedaży objął Pan Grzegorz Schetyna, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

* 64% sprzedawców sprzedałoby papierosy ankieterowi wyglądającemu na mniej niż 18 lat. Prowadzone w grudniu 2008 roku badanie Millward Brown SMG/KRC metodą Tajemniczy Klient objęło 47 miast o wielkości co najmniej 50 000 mieszkańców. Łącznie zrealizowano 4700 obserwacji.

Spożywanie i sprzedaż wyrobów alkoholowych
Temat spożywania i sprzedaży alkoholi reguluje ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Ustawa ta definiuje m.in. takie pojęcie jak napój alkoholowy - produkt przeznaczony do spożycia zawierający alkohol etylowy pochodzenia rolniczego w stężeniu przekraczającym 0,5% objętościowych alkoholu.

W art. 14 tejże ustawy ustawodawca określa miejsca w których sprzedaż i spożywanie napojów alkoholowych jest zabronione:

1) na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i domów studenckich;
2) na terenie zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników;
3) w miejscach i w czasie masowych zgromadzeń;
4) w środkach i obiektach komunikacji publicznej;
5) w obiektach zajmowanych przez organy wojskowe i spraw wewnętrznych, jak również w rejonie obiektów koszarowych i zakwaterowania przejściowego jednostek wojskowych.

Co istotne, zabrania się spożywania napojów alkoholowych na ulicach, placach i w parkach, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów.

Zabrania się też sprzedaży, podawania i spożywania napojów zawierających więcej niż 18 % alkoholu w ośrodkach szkoleniowych. Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów zawierających więcej niż 18 % alkoholu w domach wypoczynkowych.
Sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów zawierających więcej niż 4,5 % alkoholu może się odbywać na imprezach na otwartym powietrzu tylko za zezwoleniem i tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
W innych niewymienionych miejscach, obiektach lub na określonych obszarach gminy, ze względu na ich charakter, rada gminy może wprowadzić czasowy lub stały zakaz sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych.

Ponadto zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:
1) osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości;
2) osobom do lat 18;
3) na kredyt lub pod zastaw.
W przypadku wątpliwości co do pełnoletniości nabywcy sprzedający lub podający napoje alkoholowe uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy.

Ustawa zabrania też wnoszenia napojów alkoholowych na teren zakładów pracy, obiektów wymienionych w art. 14 ust. 1 pkt 6, jak również stadionów i innych obiektów, w których odbywają się masowe imprezy sportowe i rozrywkowe, a także obiektów lub miejsc objętych zakazem wnoszenia napojów alkoholowych.
Osoby posiadające przy sobie napoje alkoholowe mają obowiązek przekazania ich do depozytu pod rygorem niewpuszczenia lub usunięcia z terenu obiektów lub miejsc, o których mowa wyżej.

Ponadto temat spożywania alkoholu reguluje akt prawa miejscowego, tj. Uchwała Nr VI/121/2003 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 13 lutego 2003r. w sprawie wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie miasta Jastrzębie Zdrój.W załączniku tejże uchwały szczegółowo wymienione są miejsca publiczne, w których obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych:" Tereny placówek handlowych oraz tereny w odległości do 50 m od budynków, w których usytuowane są placówki handlowe, pijalnie piwa, karczmy, bary, gospody, zajazdy czy restauracje" Wszystkie place zabaw dla dzieci na terenie miasta" Jar Południowy począwszy od ul. Wielkopolskiej i zlokalizowanej tam MBP do ul. Podhalańskiej, obejmując także byłe Miasteczko Ruchu Drogowego" Teren OWN pomiędzy ul. Cieszyńską, Kazimierza Wielkiego, Kusocińskiego a WSS nr2" Wszystkie boiska oraz place obiektów oświatowych i sportowych" Tereny basenów kąpielowych" Budynki mieszkalne wielorodzinne poza lokalami mieszkalnymi i pomieszczeniami przynależnymi" Tereny w odległości do 50m od obiektów sakralnych" Targowiska i place targowe oraz giełdy towarowe

Palenie i sprzedaż wyrobów tytoniowych
Temat sprzedawania oraz używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych został uregulowany w ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Ustawa ta opisuje miejsca objęte zakazem palenia wyrobów tytoniowych:
1. Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych poza wyraźnie wyodrębnionymi miejscami:
" w zakładach opieki zdrowotnej, z zastrzeżeniem ust. 2,
" w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych,
" w pomieszczeniach zamkniętych zakładów pracy oraz innych obiektów użyteczności publicznej.
2. W szczególnych przypadkach lekarz prowadzący leczenie może zezwolić pacjentowi przebywającemu w zakładzie opieki zdrowotnej na odstępstwo od zakazu palenia wyrobów tytoniowych.
3. Minister Obrony Narodowej, Minister Spraw Wewnętrznych i Minister Sprawiedliwości określą, w drodze rozporządzeń, zasady dopuszczalności używania wyrobów tytoniowych na terenie podlegających im obiektów zamkniętych.
4. Rada gminy może ustalić, w drodze uchwały, dla terenu gminy inne niż wymienione w ust. 1 miejsca przeznaczone do użytku publicznego jako strefy wolne od dymu tytoniowego.

Wymienione są również przypadki kiedy zakazana jest sprzedaż omawianych wyrobów:
1. Zabrania się sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom do lat 18.
" W przypadku wątpliwości co do pełnoletności kupującego wyroby tytoniowe sprzedawca może zażądać okazania dokumentu potwierdzającego wiek kupującego.
2. Zabrania się sprzedaży wyrobów tytoniowych na terenie zakładów opieki zdrowotnej, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz obiektów sportowo-rekreacyjnych.
3. Zabrania się sprzedaży wyrobów tytoniowych w automatach.
4. Zabrania się sprzedaży papierosów w opakowaniach zawierających mniej niż dwadzieścia sztuk oraz luzem bez opakowania.

Straż Miejska w Jastrzębiu Zdroju aktywnie działa na rzecz wyeliminowania dostępności wyrobów tytoniowych wśród nieletnich mieszkańców naszego miasta. Przykładem może być zaangażowanie w ogólnopolski Program Odpowiedzialnej Sprzedaży STOP 18, w ramach którego strażnicy odwiedzają punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych, informując sprzedawców o grożących sankcjach prawnych związanych z sprzedażą wyrobów tytoniowych osobą nieletnim oraz wręczają materiały związane z programem. Rozmowy na ten temat są również przeprowadzane z rodzicami przy okazji spotkań w szkołach.

Więcej na temat programu, a także informacje dla rodziców oraz sprzedawców wyrobów tytoniowych znajdują się na stronie www.stop18.pl.

Działania profilaktyczne
Straż Miejska informuje, iż w roku szkolnym 2009/2010, w ramach działań profilaktycznych jest możliwość realizacji w szkołach programów profilaktyczno-edukacyjnych na niżej wymienione tematy:
Zrzut ekranu 2015-12-20 o 10.00.31


Zajęcia będą realizowane w formie nieodpłatnej przez przeszkolonych pracowników SM po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania z Panem Aleksandrem Kaszak - Koordynatorem ds. Profilaktyki pod numerem telefonu (032) 47 85 187.Po uzgodnieniu możliwe jest również dostosowanie danego tematu do charakterystycznych potrzeb danej placówki

Fotoradar
Fotoradar jest urządzeniem przeznaczonym do pomiaru prędkości pojazdów, wykonującym automatycznie zdjęcia fotograficzne pojazdom, które przekroczyły określoną prędkość.
W zależności od ustawień, może rejestrować pojazdy przyjeżdżające, odjeżdżające lub obydwa kierunki jednocześnie. Słowo "radar" oznacza "Radio Detecion And Ranging" (wyznaczenie położenia za pomocą fal radiowych i pomiar zasięgu).

Właściciel pojazdu który przekroczył dozwoloną prędkość, jest wzywany do wskazania komu powierzył pojazd do użytkowania w oznaczonym dniu, (z mocy art. 78 ust. 4 Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym) bądź osobistego stawiennictwa w przypadku popełnienia przez niego wykroczenia.

Ponieważ na zdjęciu uwidocznione jest również, czy kierowca korzysta podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku, ma zapięte pasy, a pojazd którym kieruje ma włączone światła, również za te wykroczenia może zostać ukarany mandatem karnym. Punkty za wykroczenia są sumowane, zaś grzywna w przypadku zbiegu kilku czynów maksymalnie może wynieść nawet 1000 zł.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń:
Zrzut ekranu 2015-12-20 o 10.02.55

Obowiązki właścicieli zwierząt
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe na terenie naszego miasta zawarte są w Uchwale nr III.21.2014 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój. Pełny tekst uchwały dostępny jest tutaj.

Należy również pamiętać, że za niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu psa może być nałożony mandat karny w wysokości do 250 zł, a za zanieczyszczanie miejsc publicznych - do 500 zł. Ponadto gdy pies spowoduje u kogoś obrażenia ciała, można odpowiadać karnie za przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności nawet do 5 lat.

Oprócz omawianych przepisów ustanowionych dla bezpieczeństwa ludzi, warto wspomnieć o zachowaniu się człowieka względem zwierzęcia. Temat ten regulują przepisy zawarte w ustawie o ochronie zwierząt. Zgodnie z brzmieniem ustawy, należy pamiętać, iż: 1. "Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę".2. "Każde zwierzę wymaga humanitarnego traktowania".3. "Nieuzasadnione lub niehumanitarne zabijanie zwierząt oraz znęcanie się nad nimi jest zabronione. Przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień, a w szczególności:" umyślne zranienie lub okaleczenie zwierzęcia, nie stanowiące dozwolonego prawem zabiegu lub doświadczenia na zwierzęciu," umyślne używanie do pracy lub w celach sportowych albo rozrywkowych zwierząt chorych, w tym rannych lub kulawych, albo zmuszanie ich do czynności mogących spowodować ból," bicie zwierząt przedmiotami twardymi i ostrymi lub zaopatrzonymi w urządzenia obliczone na sprawianie specjalnego bólu, bicie po głowie, dolnej części brzucha, dolnych częściach kończyn," przeciążanie zwierząt pociągowych i jucznych ładunkami w oczywisty sposób nie odpowiadającymi ich sile i kondycji lub stanowi dróg lub zmuszanie takich zwierząt do zbyt szybkiego biegu," transport zwierząt, w tym zwierząt hodowlanych, rzeźnych i przewożonych na targowiska, przenoszenie lub przepędzanie zwierząt w sposób powodujący ich zbędne cierpienie i stres," używanie uprzęży, pęt, stelaży, więzów lub innych urządzeń zmuszających zwierzę do przebywania w nienaturalnej pozycji, powodujących zbędny ból, uszkodzenia ciała albo śmierć," dokonywanie na zwierzętach zabiegów i operacji chirurgicznych przez osoby nie posiadające wymaganych uprawnień bądź niezgodnie z zasadami sztuki lekarsko-weterynaryjnej, bez zachowania koniecznej ostrożności i oględności oraz w sposób sprawiający ból, któremu można było zapobiec," złośliwe straszenie lub drażnienie zwierząt," utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym utrzymywanie ich w stanie rażącego niechlujstwa oraz w pomieszczeniach albo klatkach uniemożliwiających im zachowanie naturalnej pozycji," porzucanie zwierzęcia, a w szczególności psa lub kota przez właściciela bądź przez inną osobę, pod której opieką zwierzę pozostaje," stosowanie okrutnych metod w chowie i hodowli zwierząt," przeprowadzanie na zwierzętach testów środków higienicznych i kosmetycznych powodujących cierpienie, jeżeli znane są odpowiednie metody alternatywne"4. Kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody.5. Uwięź, na której jest trzymane zwierzę, nie może powodować u niego urazów ani cierpień oraz musi mu zapewnić możliwość niezbędnego ruchu.Niestosowanie się do przepisów wymienionych w punkcie 3, jest zagrożone karą grzywny, lub pozbawienia wolności do 1 roku.

Obowiązki właścieli posesji
Do obowiązków tych należy m. in. wywożenie śmieci, podłączenie budynku do kanalizacji lub regularne wywożenie szamba oraz utrzymywanie porządku na terenie posesji i na chodniku przed domem. Przepisy regulujące ten temat są zawarte w Ustawie o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach (do ściągnięcia tutaj) oraz w Uchwale nr III.21.2014 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój. Pełny tekst uchwały dostępny jest tutaj.

Wymieniona uchwała szczegółowo określa wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, rodzaju i pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych, a także częstotliwość i sposób ich usuwania.

Za niestosowanie się do ustaleń zawartych w wymienionych aktach prawnych Strażnik Miejski może wystawić mandat karny w wysokości do 500 zł. lub wystąpić do sądu z wnioskiem o ukaranie.

Wakacje
Okres wakacyjny to szczególny czas dla całej rodziny. Właśnie w lipcu i sierpniu wielu z nas wyjeżdża na urlop, a dzieci i młodzież spędzają wakacje nad wodą, w górach, czy na koloniach. Towarzyszące wypoczynkowi odprężenie sprawia, że często zapominamy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Zwłaszcza, że to głównie rodzice są odpowiedzialni za bezpieczeństwo swoich pociech. Chcąc więc ograniczyć zagrożenie skorzystajcie Państwo z naszych porad:
" zapewnijcie dziecku maksimum opieki i zainteresowania;
" samemu uczestniczcie w pozytywnym wypełnieniu mu czasu wolnego;
" wykształćcie w nim zdrowy styl życia - wolny od nałogów;
" sprawdźcie miejsce jego zabawy!! Czy jest bezpieczne;
" nauczcie dziecko nie brania nic od obcych (lizaków, cukierków, itp.);
" zabrońcie mu otwierania drzwi pod nieobecność domowników;
" zabrońcie oddalania się z nieznajomym, czy wsiadania do jego samochodu;
" dowiedzcie się gdzie Wasza pociecha idzie, z kim i kiedy wróci;
" nauczcie ostrożności przy zabawie w pobliżu wody, placu budowy, ruchliwych ulic, itp. niebezpiecznych miejsc;
" nauczcie dziecko poruszania się po drodze pieszo czy rowerem;
" zabrońcie mu chwalenia się innym co fajnego jest w domu;
" dowiedzcie się z kim ono przebywa podczas zabawy poza domem (wypytajcie o koleżanki, kolegów - co robią, gdzie mieszkają, czy mają w domu telefon);
" sprawdźcie także przygotowanie oferujących wyjazdy kolonijne (warunki pobytu, kwalifikacje opiekunów, zakres i rodzaj zajęć wypełniających czasu wypoczynku)
Przestrzegajcie swoje dziecko przed kontaktami z dzikimi zwierzętami, bezpańskimi psami, które choć miłe i spokojne mogą być niebezpieczne i np. dotkliwie pogryźć czy zarazić wścieklizną. Uczcie dziecko, że nie wolno podchodzić do zwierzęcia, które nie ucieka przed nami, nie wolno go głaskać lub drażnić w jakikolwiek sposób. W razie kontaktu z psem zachowajcie spokój, nie uciekajcie, nie krzyczcie, nie patrzcie mu w oczy, nie wykonujcie szybkich ruchów. Jeżeli pies zaatakuje przyjmijcie postawę żółwia. Kucnijcie, zwińcie się w kłębek chroniąc głowę, szyję i brzuch.
Poza naszymi małymi pociechami zagrożenia czyhają również na młodzież starszą i dorosłych. Chcąc więc zapewnić sobie bezpieczny wypoczynek dbajcie Państwo również o siebie.

WYCHODZĄC Z DOMU
" dokładnie zamykajcie drzwi i okna;
" informujcie pozostałych domowników czy znajomych gdzie wychodzicie, z kim i kiedy wrócicie;
" jako trasę przemarszu wybierajcie miejsca dobrze oświetlone, ruchliwe unikając bezludnych skrótów;
" ostrożnie podchodźcie do nowych znajomości - nie każdy może mieć dobre intencje;
" unikajcie jeżdżenia autostopem;
" nie podchodźcie za blisko jeśli ktoś z auta pyta Was o drogę;
" rozważcie czy atrakcyjny strój nie będzie prowokował do napadu.

PODCZAS POBYTU NAD WODĄ
" pamiętajcie, że najbezpieczniejsza kąpiel to ta w miejscach odpowiednio zorganizowanych i oznakowanych, będących pod nadzorem ratowników, czy funkcjonariuszy Policji Wodnej;
" zawsze stosujcie się do regulaminu kąpieliska i poleceń ratowników, opiekuna obiektu czy policjasntów;
" bawiąc się w wodzie nie zakłócajcie wypoczynku i kąpieli innym, przede wszystkim nie krzyczcie, nie popychajcie innych;
" nie wrzucajcie przedmiotów do wody;
" nigdy nie skaczcie do wody w miejscach nierozpoznanych;
" jeśli dzieci są w wodzie miejcie nad nimi ciągły nadzór, również gdy potrafią pływać. Zwykłe zachłyśnięcie wodą może skończyć się utonięciem;
" nie pozostawiajcie na brzegu swoich rzeczy bez opieki. Jeśli są one cenne to oddajcie je lepiej do przechowalni lub pozostawcie w domu;
" korzystając ze sprzętu pływającego zawsze sprawdzajcie jego sprawność i ubierajcie kamizelkę ratunkową. Bezwzględnie zakładajcie kamizelkę dziecku;
" nie pływajcie łódkami, kajakami, rowerami czy motorówkami zbyt blisko kąpiących się;
" korzystając z materaca nie odpływajcie zbyt daleko od brzegu.
Większość utonięć jest rezultatem braku wyobraźni: korzystania z kąpieli po wypiciu alkoholu, w miejscach zabronionych czy skakania do wody po opalaniu.

BĘDĄC W GÓRACH
" podczas wycieczek dostosujcie obuwie i ubiór do panujących warunków atmosferycznych zakładając, że pogoda może w każdej chwili się zmienić;
" słuchajcie prognoz pogodowych w radiu czy telewizji;
" wychodząc ze schroniska na szlak, poinformujcie o tym jego pracowników podając planowaną trasę przemarszu i przybliżoną godzinę powrotu. Zgłoście swój powrót;
" przed wyprawą zapoznajcie się z mapą terenu dobierając długość i trudność szlaku turystycznego do możliwości najsłabszych uczestników wycieczki;
" w górach również bądźcie ostrożni w kontaktach z osobami obcymi;
" jeśli macie ze sobą telefon komórkowy zaprogramujcie w nim numery najbliższych placówek GOPR;
" zawsze zabierajcie ze sobą podstawowy sprzęt pierwszej pomocy, zwłaszcza do opatrywania ran i usztywniania złamanych czy zwichniętych kończyn, a także latarkę i gwizdek do sygnalizacji miejsca pobytu;
" nie wspinajcie się po skałach bez asekuracji i odpowiedniego przygotowania ,a także sprzętu. Lepiej skorzystać z pomocy instruktora i w zaproponowanym przez niego terenie.
W górach karetka do nikogo nie dojedzie, znalezienie kogoś jest bardzo trudne (nawet z powietrza) - nikt więc szybko nie udzieli Wam pomocy. Uważajcie więc na siebie, bądźcie rozważni i wykorzystajcie do maksimum swoją wyobraźnię.

źródło: KWP Katowice - Wydział Prewencji