Zespół interwencyjno patrolowy
ZADANIA I OBOWIĄZKI
Realizując zadania wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego do obowiązków strażnika w szczególności należy :
1. Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych.
2. Podejmowanie interwencji.
3. Egzekwowanie przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych, obowiązujących na terenie miasta.
4. Przeprowadzanie kontroli wynikających z przepisów prawa na podstawie szczegółowych upoważnień.
5. Czuwanie nad porządkiem i stanem czystości zasobów mieszkaniowych, obiektów komunalnych, spółdzielczych, zakładowych, prywatnych posesji, ciągów komunikacyjnych, trawników, zieleńców, parków itp.
6. Czuwanie nad porządkiem w ruchu drogowym.
7. Wykonywanie czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego w odniesieniu do kierujących pojazdami przekraczających dozwoloną prędkość, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
8. Obsługa urządzenia samoczynnie rejestrującego przekroczenie dozwolonej prędkości.
9. Obserwowanie i rejestrowanie przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń z miejsc publicznych w Centrum monitoringu wizyjnego miasta i natychmiastowe informowanie dyżurnego ODSM o zauważonych naruszeniach bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego.
10. Kontrola stanu reklam, prawidłowe oznakowanie nazw ulic, znaków drogowych, świetlnych i sygnalizacyjnych, oznaczenia miejsc parkowania oraz oznaczenia numerów posesji.
11. Kontrola stanu nawierzchni dróg i chodników oraz sposobu zabezpieczenia tych miejsc w czasie prowadzenia prac remontowych i awaryjnych.
12. Kontrola utrzymania letniego i zimowego miasta, a w szczególności, sposobu i stopnia oczyszczania i odśnieżania ciągów komunikacyjnych ulic i chodników, terenu wokół obiektów użyteczności publicznej oraz prywatnych posesji. Współdziałanie w tym zakresie z Wydziałem Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji UM.
13. Przestrzeganie przepisów przez osoby trudniące się handlem obnośnym i obwoźnym.
14. Przestrzeganie przepisów o ochronie, trzymaniu i hodowli zwierząt.
15. Podejmowanie wszelkich środków administracyjno – prawnych w stosunku do winnych zanieczyszczenia środowiska naturalnego.
16. Kontrola systemu usuwania odpadów stałych i ciekłych przez właścicieli nieruchomości.
17. Kontrola miejsc publicznych objętych zakazem spożywania napojów alkoholowych.
18. Ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.
19. Zabezpieczanie imprez masowych.
20. Zabezpieczanie miejsc przestępstwa, katastrof lub innego podobnego zdarzenia.
21. Współpraca z podmiotami i instytucjami w zakresie swoich obowiązków służbowych.
22. Kontrola systemu miar oraz zasad jego stosowania w obrocie publicznym.
23. Ustalanie właścicieli i usuwanie wraków pojazdów.
24. Ustalanie miejsc przebywania osób bezdomnych oraz podejmowania działań zmierzających do zapewnienia im bezpieczeństwa.
25. Podejmowanie czynności zmierzających do natychmiastowego załatwienia problemów i wniosków zgłaszanych przez społeczność lokalną a dotyczącą porządku i bezpieczeństwa.