ZARZĄDZENIE NR Or.IV.0050.178.2013

Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 24.05.2013 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych
do Zespołu konsultacyjnego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 j.t. z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 2 pkt. 5 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 j.t. z późn. zm.)

z a r z ą d z a m:

§ 1

Przyjąć Regulamin wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do Zespołu konsultacyjnego
ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Obywatelskiemu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Regulamin wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do Zespołu konsultacyjnego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
Zarządzenie Nr Or. 0151-403/2005

Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 13.12.2005r.

w sprawie: powołania Zespołu konsultacyjnego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Działając na podstawie art. 7 ust.1 pkt 19 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz rozdziału II „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006” podjętego uchwałą Nr XXXVIII/824/2005 z dnia 24 listopada 2005 roku

z a r z ą d z a m:

§ 1

Powołać Zespół Konsultacyjny ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi o charakterze konsultacyjnym, opiniującym i doradczym.

§ 2

Regulamin prac Zespołu stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.