Wdrożony w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój zintegrowany system zarządzania  obejmuje swym zakresem świadczenie przez Urząd Miasta usług oraz realizację zbiorowych potrzeb mieszkańców Miasta a także wykonywanie przez Urząd Miasta zadań z zakresu administracji publicznej.

Zintegrowany system zarządzania obejmuje swym zakresem wszystkie wydziały Urzędu Miasta wyszczególnione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu za wyjątkiem 2 wydziałów które nie zostały objęte ZSZ wg normy ISO/IEC 27001:2013. W przyszłości wszystkie wydziały zostaną objęte ZSZ.

Strategiczne cele dotyczące Zintegrowanego Systemu Zarządzania zostały zamieszczone w Polityce Zintegrowanego Systemy Zarządzania Jakością. Zgodnie z Polityką ZSZJ podstawowym celem działania Urzędu jest realizacja zbiorowych potrzeb mieszkańców Miasta oraz świadczenie usług na najwyższym poziomie z uwzględnieniem bezpiecznego przetwarzania informacji. W szczególności Urząd ma dążyć do doskonałości w zakresie:

  • jakości usług i obsługi mieszkańców,
  • efektywności w gospodarowaniu środkami publicznymi,
  • uzyskania jak najlepszej opinii mieszkańców o pracy Urzędu,
  • realizacji celów bezpieczeństwa informacji ustanowionych w oparciu o niniejszą Politykę,
  • spełnianie wymagań wynikających z przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa informacji,
  • rozwoju zintegrowanego systemu zarządzania,
  • stworzenia jak najlepszej atmosfery pracy i zadowolenia pracowników.

ZARZĄDZENIE Nr Or-IV.0050.622.2014

Prezydenta Miasta Jastrzębie - Zdrój

z dnia 24 listopada 2014 roku

 

w sprawie wdrożenia w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój normy ISO/IEC 27001 - System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

 

Na podstawie art. 33 ust. 1, 3 oraz 4 ustawy z dnia  8  marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013, poz. 594 z późniejszymi zmianami)

 

zarządzam:

 

§ 1

Wdrożyć w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój normę ISO/IEC 27001 - System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

 

§ 2

Powołać Zespół wdrożeniowy mający na celu przygotowanie dokumentacji oraz wdrożenie w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój normy ISO/IEC 27001 w składzie:

 

1/. Przewodniczący – Grzegorz Dulemba – Sekretarz Miasta

oraz następujący pracownicy Urzędu Miasta jako członkowie:

 

1) Wydział Architektury Urszula Zagórska – inspektor
2) Wydział Budżetu Lucyna Zalewska – inspektor

Joanna Poznańska – inspektor

3) Wydział Edukacji Grzegorz Wacławik - inspektor
4) Wydział Geodezji i Kartografii Radomir Motyl – kierownik referatu
5) Wydział Gospodarki Mieszkaniowej Joanna Gryczka - inspektor
6) Wydział Gospodarki Komunalnej Klaudia Makaruk – kierownik referatu
7) Wydział Informacji, Kultury i Sportu Ola Jurek - inspektor
8) Wydział Informatyki Mirosław Klimala - naczelnik

Andrzej Harlender - inspektor

9) Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Danuta Malik - inspektor
10) Wydział Komunikacji Jolanta Raźniewska - podinspektor
11) Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Agnieszka Marszałek – naczelnik
12) Wydział Księgowości Budżetowej Katarzyna Rolnicka - inspektor
13) Wydział Mienia Tomasz Jankowski - inspektor
14) Wydział Obywatelski Ewa Donder - podinspektor
15) Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Tomasz Urbański – inspektor
16) Wydział Organizacyjny Marzena Zbrońska - naczelnik

Adam Greń – inspektor

Renata Jankowska – inspektor

Anna Rośczak - podinspektor

17) Wydział Podatków i Opłat Monika Broja - inspektor
18) Wydział Polityki Gospodarczej i Promocji Barbara Kupczak - inspektor
19) Wydział Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych Izabela Klyszcz- inspektor
20) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – Pion Ochrony Dorota Bojarska - inspektor
21) Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Anna Komin - inspektor
22) Wydział – Straż Miejska Magdalena Ostapiuk – podinspektor
23) Wydział – Urząd Stanu Cywilnego Marek Mazur – kierownik USC
24) Biuro Rady Miasta Barbara Kukuczka - naczelnik
25) Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów Anna Kościelna-Wiercioch - podinspektor
26) Biuro ds. Zamówień Publicznych Ilona Miszczyk - podinspektor

 

§ 3

Powołać Sekretarza Miasta Grzegorza Dulembę na Pełnomocnika ds. Bezpieczeństwa Informacji według wymagań ISO 27001 : 2013 (zwanego dalej Pełnomocnikiem).

 

§ 4

Traci moc Zarządzenie Nr Or.IV.0050.68.2014 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 5 maja 2014r. w sprawie wdrożenia w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój normy ISO/IEC 27001 – System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

 

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Zarządzenie Nr Or-IV.0050.627.2014

Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 24 listopada 2014 r.

 

w sprawie Deklaracji stosowania Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

Na podstawie § art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zm.), w związku z Zarządzeniem Nr Or.IV.0050.620.2014 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 24 listopada 2014r. w sprawie Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością Urzędu Miasta w Jastrzębiu-Zdroju, Zarządzeniem Nr Or.IV.0050.621.2014 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie Księgi Jakości Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Zarządzeniem Nr Or.IV.0050.622.2014 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie wdrożenia w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój normy ISO/IEC 27001- System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

 

zarządzam

 

§ 1

1. Wprowadzenie do stosowania Deklaracji stosowania Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

2. Deklaracja stosowania Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój przechowywana będzie przez Pełnomocnika ds. Bezpieczeństwa Informacji.

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi ds. Bezpieczeństwa Informacji.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr Or-IV.0050.620.2014

Prezydenta Miasta Jastrzębie - Zdrój

z dnia 24 listopada 2014r.

 

w sprawie Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością 

Urzędu Miasta w Jastrzębiu-Zdroju

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013, poz. 594 z późniejszymi zmianami ) zarządzam co następuje :

 

§1

W celu wprowadzenia zintegrowanego systemu zarządzania jakością według wymagań norm ISO 9001:2008 oraz 27001:2013 w Urzędzie Miasta w Jastrzębiu-Zdroju ustanawiam Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania o następującej treści:

 

1. Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój prowadzi obsługę Prezydenta Miasta w realizacji zadań miasta określonych ustawą o samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym oraz zadań określonych:

a.  ustawami szczególnymi,

b.  statutem miasta,

c.  uchwałami Rady Miasta,

d.  zarządzeniami Prezydenta Miasta.

 

2. Urząd Miasta prowadzi także obsługę związaną z realizacją zadań zleconych porozumieniami lub wynikających z przepisów prawa. Współdziała przy wykonywaniu zadań z kierownikami miejskich służb, inspekcji i straży oraz jednostkami organizacyjnymi miasta.

 

3. Podstawowym celem działania Urzędu Miasta w Jastrzębiu–Zdroju jest realizacja zbiorowych potrzeb mieszkańców Miasta oraz świadczenie usług na najwyższym poziomie z uwzględnieniem bezpiecznego przetwarzania informacji. W szczególności Urząd Miasta dąży do doskonałości w zakresie:

a. jakości usług i obsługi mieszkańców,

b. efektywności w gospodarowaniu środkami publicznymi,

c. uzyskania jak najlepszej opinii mieszkańców o pracy Urzędu,

d. realizacji celów bezpieczeństwa informacji ustanowionych w oparciu o niniejszą Politykę,

e. spełnianie wymagań wynikających z przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa informacji,

f. rozwoju zintegrowanego systemu zarządzania,

g. stworzenia jak najlepszej atmosfery pracy i zadowolenia pracowników.

 

4. Dla osiągnięcia wskazanych celów polecam:

a. realizować zadania Urzędu w sposób sprawny, kompetentny, w trybie i terminach określonych przepisami prawa i aktów wewnętrznych

b. zapewnić klientom kompleksową informację dotyczącą zadań i spraw realizowanych przez Urząd,

c. prowadzić stały nadzór nad wykonywaniem uchwał Rady Miasta i zarządzeń Prezydenta Miasta,

d. uwzględniać potrzeby i oczekiwania społeczności lokalnej i dostosowywać organizację Urzędu do potrzeb klientów,

e. podnosić kwalifikacje pracowników zatrudnionych w Urzędzie,

f. wprowadzać nowoczesne technologie pracy.

 

§2

Traci moc Zarządzenie Nr Or.IV.0050.129.2011 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie polityki jakości Urzędu Miasta w Jastrzębiu Zdroju.

 

§3

Wykonanie zarządzenia powierzam wszystkim pracownikom Urzędu Miasta.

 

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZARZĄDZENIE Nr Or-IV.0050.621.2014

Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 24 listopada 2014 roku

 

w sprawie Księgi Jakości Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późniejszymi zmianami)

 

zarządzam

 

§ 1

Wprowadzenie do stosowania Księgę Jakości Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2 

Udostępnienie Księgi Jakości pracownikom Urzędu Miasta oraz innym zainteresowanym stronom następuje poprzez umieszczenie elektronicznego egzemplarza wraz z załącznikami na stronach internetowych Urzędu Miasta.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam wszystkim pracownikom Urzędu Miasta.

 

§ 4

Traci moc Zarządzenie Nr Or-IV.0050.300.2014 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie Księgi Jakości Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr Or.IV.0050.582.2014

Prezydenta Miasta Jastrzębie - Zdrój

z dnia 05 listopada 2014r.

w sprawie kart informacyjnych

 

Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm. )

 

zarządzam

§ 1

 

Wprowadzenie do stosowania w Urzędzie Miasta kart informacyjnych, których wykaz stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Karty informacyjne podlegają publikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta pod adresem www.bip.jastrzebie.pl.

 

§ 3

 

1. Aktualizacji kart informacyjnych wynikającej ze zmiany przepisów prawnych, zmianorganizacyjnych dokonuje się niezwłocznie wraz z wejściem w życie zmiany.

2. Jeden raz w roku podczas przeglądu systemu zarządzania jakością karty informacyjne są analizowane pod kątem ich doskonalenia.

3. Odpowiedzialność za treść kart informacyjnych, tj. w szczególności ich zgodność zobowiązującym prawem ponoszą Naczelnicy wydziałów. Naczelnicy dokonują analizy i aktualizacji kart informacyjnych.

 

§ 4

 

Zatwierdzenia zaktualizowanych kart informacyjnych i ich wprowadzenia do systemuzarządzania jakością dokonuje Pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością.

 

§ 5

 

Informację o aktualizacjach i analizach kart informacyjnych w ciągu danego roku Pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością załącza do sprawozdania z przeglądu systemu zarządzania jakością.

 

§ 6

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikom wydziałów Urzędu Miasta.

 

§ 7

 

Traci moc Zarządzenie nr Or-IV.0050.162.2013 Prezydenta Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 08 maja 2013r. w sprawie kart informacyjnych.

 

§ 8

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

/.../

mgr Marian Janecki

ZARZĄDZENIE Nr Or-IV.0050.623.2014

Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 24 listopada 2014r.

 

w sprawie przeprowadzania auditów wewnętrznych oraz działań poauditowych wUrzędzie Miasta Jastrzębie Zdrój zgodnie z wymaganiami norm ISO 9001:2008 oraz 27001:2013

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.)

 

zarządzam

 

wprowadzenie instrukcji przeprowadzania auditów wewnętrznych oraz działań poauditowych w Urzędzie Miasta Jastrzębie Zdrój o następującej treści:

 

§1 Postanowienia ogólne

 

Instrukcja określa procedurę działania i odpowiedzialność osób oraz jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta w zakresie realizacji auditów wewnętrznych oraz działań poauditowych.

 

§2 Wymagania dotyczące audytorów

 

Auditorem wewnętrznym może być pracownik Urzędu Miasta, który ukończył szkolenie wzakresie prowadzenia auditów i legitymuje się stosownym zaświadczeniem. Auditorów powołuje Prezydent Miasta w drodze zarządzenia.

 

§3 Zasady planowania audytów

 

Audity planowane są w okresie rocznym. Każdy wydział/biuro Urzędu Miasta będzie poddane auditowi wewnętrznemu co najmniej raz w roku w różnych sprawach. Plan auditów przygotowywany jest przez zespół złożony z Pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością (Pełnomocnika) oraz auditorów wewnętrznych. Plan taki (patrz załącznik Nr 1) określa:

1. Identyfikację auditu.

2. Przedmiot auditu (działania lub procesy przewidziane do badania).

3. Dokumenty odniesienia.

4. Miejsce przeprowadzenia auditu.

5. Auditorów.

6. Termin auditu (z podaniem miesiąca lub dekady). Plan auditów wewnętrznych wprowadzany jest zarządzeniem Prezydenta Miasta.

 

§4 Zasady prowadzenia audytów

 

1. Zespół auditorów przygotowuje zestawienie podstawowych pytań lub problemówprzewidzianych do zbadania w trakcie auditu.

2. Wyznaczeni (patrz plan) auditorzy ustalają z Naczelnikami Wydziałów szczegółowe terminy przeprowadzenia auditów.

3. Badanie należy rozpocząć i zakończyć spotkaniem z kierownictwem auditowanego obszaru. W trakcie spotkania końcowego omawiane są wyniki badań.

4. Obowiązkiem auditorów wewnętrznych jest przeprowadzenie badania auditowanego zakresu w sposób etyczny, rzetelny z zachowaniem staranności i niezależności oraz zgodnie z zasadą rzetelnego gromadzenia dowodów.

5. Obowiązkiem auditowanych jest udzielenie dokładnych i rzetelnych odpowiedzi orazprzedstawianie żądanych dokumentów i zapisów.

6. Przebieg auditu dokumentowany jest w postaci raportu z auditu, który zawiera wszczególności:

- cel auditu,

- datę i miejsce przeprowadzenia auditu,

- określenie auditorów,

- określenie zapisów analizowanych w czasie auditu,

- podsumowanie auditu (ocena przez auditorów stopnia zgodności z systemem jakościprzyjętym w Urzędzie Miasta),

- protokoły zgodności/spostrzeżenia (patrz załącznik Nr 2), stanowiące załączniki doraportu, - zapisy z auditu.

7. Protokoły niezgodności/spostrzeżenia z auditu zawierające wyniki z auditu przekazywane są w terminie 3 dni roboczych Naczelnikom auditowanych Wydziałów według właściwości.

 

§5 Działania poauditowe

 

1. Naczelnicy identyfikują przyczyny stwierdzonych niezgodności i proponują podjęcieodpowiednich działań korekcyjnych i/lub korygujących w terminie 5 dni roboczych odotrzymania protokołów.

2. Pełnomocnik zapoznaje się z propozycjami Naczelników. Może także proponować (wprzypadku powtarzalnych niezgodności lub propozycji działań) działania dotyczące całego Urzędu.

3. Pełnomocnik określa sposób i termin weryfikacji skuteczności podjętych działań.

4. Propozycje działań poauditowych opisane w niniejszym rozdziale wpisywane są do protokołu niezgodności/spostrzeżenia auditu wewnętrznego w części dotyczącej działań poauditowych.

 

§6

 

1. Wzór planu auditów stanowi załącznik Nr 1.

2. Wzór protokołu niezgodności/spostrzeżenia stanowi załącznik Nr 2.

3. Zapisy dotyczące procesu auditowego w postaci planów auditów, raportów z auditówprzechowywane są przez inspektora ds. systemu zarządzania jakością.

 

§7

 

Traci moc Zarządzenie Nr Or.IV.0151/114/2010 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie przeprowadzania auditów wewnętrznych oraz działań poauditowych w Urzędzie Miasta Jastrzębie Zdrój zgodnie z wymaganiami norm ISO 9001:2008.

 

§8

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta - Pełnomocnikowi ds. systemuzarządzania jakością oraz wszystkim Naczelnikom Wydziałów Urzędu Miasta.

 

§9

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

18 maja 2005 roku w Domu Zdrojowym odbyła się uroczystość wręczenia Urzędowi Miasta Jastrzębie-Zdrój Certyfikatu Systemu Zarządzenia Jakością potwierdzającego zgodność z wymaganiami normy ISO 9001:2000.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Dariusz Hejmej, audytor wiodący z Polskiego Rejestru Statków S.A., firmy która przeprowadziła audit certyfikujący, Henryk Pająk, konsultant ze Stowarzyszenia Konsultantów Umbrella, które służyło pomocą Urzędowi w przygotowaniu systemu zarządzania jakością, przedstawiciele okolicznych samorządów, radni Rady Miasta Jastrzębia Zdroju, przedstawiciele lokalnego biznesu, przedstawiciele działających w mieście instytucji i organizacji, a także dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych oraz naczelnicy wydziałów Urzędu Miasta i inni pracownicy zaangażowani we wprowadzanie systemu.
Artystyczną oprawę uroczystości zapewnili uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej w Jastrzębiu-Zdroju. Gości przywitał Prezydent Miasta Marian Janecki.
- Jastrzębski Urząd Miasta dołączył do grona jednostek, które mogą poszczycić się certyfikatem ISO 9001:2000. Jest to niezwykle miły moment. Wdrażanie systemu zarządzania jakością wiązało się z wytężoną pracą wielu ludzi, wymagało dodatkowych spotkań i szkoleń, ale patrząc na efekt, warto było podjąć ten wysiłek. Przyznanie certyfikatu jest bowiem świadectwem uznania wysokiego standardu świadczonych przez nas usług. Wprowadzając system przyjęto zasadę, że mieszkaniec znajduje się zawsze w centrum uwagi, a Urząd będzie czynił wszystko, aby poznać i rozumieć jego potrzeby, oczekiwania i spełniać je - podkreślił Marian Janecki.
W listopadzie 2003 roku Rada Miasta zaakceptowała działania Prezydenta Miasta zmierzające do uzyskania certyfikatu. W maju 2004 roku zarządzeniem Prezydenta Miasta przyjęto obowiązującą w Urzędzie Miasta Politykę jakości. Wkrótce powstała także Księga Jakości, będąca najważniejszym dokumentem określającym zasady systemu zarządzania jakością w Urzędzie Miasta.
W kwietniu 2005 roku firma certyfikująca przeprowadziła audit, którego celem było stwierdzenie zgodności wprowadzonego systemu zarządzania jakością z normami ISO 9001:2000. Po przeprowadzonym audicie Urząd Miasta został rekomendowany do otrzymania certyfikatu.
Przekazując na ręce Prezydenta certyfikat, Dariusz Hejmej zaznaczył, że w trakcie auditu oceniano nie tylko zgodność dokumentacji, ale także orientację Urzędu na obywatela.
- Wynik był pozytywny, dlatego mogłem wnioskować o przyznanie Urzędowi certyfikatu powiedział Dariusz Hejmej.
Podczas uroczystej gali Grzegorz Dulemba, sekretarz miasta sprawujący równocześnie funkcję pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością, przedstawił zebranym drogę Urzędu do uzyskania certyfikatu ISO, a także podziękował wszystkim osobom, które wniosły największy wkład pracy w system jakości.
- Wdrożony w Urzędzie system zarządzania jakością obejmuje swym zakresem wszystkie wydziały i jest gwarancją jakości usług oferowanych przez magistrat. Wyznaczyliśmy sobie standardy, teraz musimy im sprostać. System zarządzania jakością zgodny z normami ISO nie jest systemem statycznym, wymaga ciągłego doskonalenia dlatego przed nami dalsza praca nad ulepszaniem usług świadczonych dla mieszkańców. Będziemy wciąż doskonalić procesy zachodzące w Urzędzie powiedział Grzegorz Dulemba.
W imieniu Stowarzyszenia Konsultantów Umbrella gratulacje złożył Henryk Pająk.
- Gratuluję przede wszystkim chęci, determinacji i odwagi. Nie każde kierownictwo potrafi podjąć takie wyzwanie, a co za tym idzie, w pewnym sensie stanąć na świeczniku. Posiadanie certyfikatu ISO oznacza bowiem, że klienci jeszcze uważniej przyglądać się będą pracy Urzędu i stawiać coraz większe wymaganiapodsumował Henryk Pająk.
Ponadto wyrazy uznania przekazał też wiceprzewodniczący Rady Miasta Jarosław Ligas.
- W imieniu przewodniczącego i radnych gratuluję uzyskania certyfikatu. To ważny dzień dla naszego miasta i jego mieszkańców podkreślił wiceprzewodniczący.