Analiza odtworzenia linii kolejowej w Jastrzębiu-Zdroju

Konferencja podsumowująca realizację projektu pn. „Analiza odtworzenia linii kolejowej w Jastrzębiu-Zdroju w kontekście regionalnych i transgranicznych połączeń kolejowych“ odbyła się  w piątek, 22 września.

Projekt otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska w kwocie 23.529,40 EUR z oraz z Budżetu Państwa w kwocie 1.176,47 EUR. Realizacja rozpoczęła się 15.12.2016 r.  i trwa  do 30.09.2017 r.

Głównym celem projektu było przygotowanie  profesjonalnej analizy społeczno-ekonomicznej różnych modeli rozwoju i rewitalizacji transgranicznych połączeń kolejowych na obszarze przygranicznym partnerskich miast Jastrzębia-Zdroju, Karwiny, Hawierzowa i Petrowic u Karwiny oraz włączenia ich do regionalnej sieci kolejowej. Przygotowana analiza będzie podstawą do stworzenia średniookresowej  polityki miast partnerskich w zakresie inwestycji w infrastrukturę kolejową oraz obsługę przewozów w ujęciu regionalnym i transgranicznym. W ramach projektu zrealizowano dwa zadania kluczowe:

  1. Powołano wspólną  stałą grupę roboczą  na rzecz rewitalizacji połączenia kolejowego. W skład której weszli m.in. przedstawiciele partnerskich samorządów, eksperci od kolejnictwa i transportu publicznego, przedstawiciele Euroregionu. Zadaniem grupy było przygotowanie zakresu analizy społeczno-gospodarczej w ramach zlecenia jej na zewnątrz oraz współpraca z  jej wykonawcą.  Członkowie grupy spotykali się podczas realizacji projektu czterokrotnie,  łącznie w spotkaniach uczestniczyło 97 osób.
  2. Zlecono przygotowanie analizy społeczno-gospodarczej  z elementami studium wykonalności. Analiza została przygotowana we współpracy z  grupą roboczą.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele miast partnerskich zaangażowanych w realizowany projekt, posłowie, radni Sejmiku, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, przedstawiciele przedsiębiorstw kolejowych działających na terenie województwa śląskiego oraz republiki czeskiej, przedstawiciele Euroregionów Śląsk Cieszyński oraz Těšínské Slezsko, a także radni miasta Jastrzębie-Zdrój oraz członkowie grupy roboczej.

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska i Budżetu Państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński

 

logo biblioteka