Zvýhodnění pro investory

Katovická Speciální Ekonomická Zóna S. A.

Podnikatelé, ať už polští nebo zahraniční, kteří se rozhodnou investovat v Jastrzębie-Zdrój, mohou počítat s aktivní podporou místní samosprávy a využít zvýhodnění a preferencí, které nabízí Katovická Speciální Ekonomická Zóna, Podzóna Jastrzębsko - Żorska.
Veřejná podpora může být poskytnuta společnostem z tradičního průmyslového sektoru (s výjimkou podniků vyrábějících mj.: alkohol, tabákové výrobky, ocel, elektrickou energii a plyn) a některým společnostem ze sektoru služeb - IT služby, výzkum a vývoj v oboru přírodních a technických věd, účetnictví a audity, účetní služby (kromě daňových přiznání), služby technického výzkumu a analýzy, call centra, architektonické a inženýrské služby.
Investiční projekt musí splňovat určité kvantitativní a kvalitativní kritéria pro získání veřejné podpory. Kvantitativní kritéria závisí na míře nezaměstnanosti v okrese, obci, ve které bude investice realizována, jak rovněž na velikosti podniku.

Minimální kvantitativní kritéria pro investiční výdaje:

  • velké firmy - od 10 mil. PLN do 100 mil. PLN
  • střední firmy - od 2 mil. PLN do 20 mil. PLN
  • malé firmy - od 500 tis. PLN do 5 mil.
  • mikropodniky - od 200 tis. PLN do 2 mil  PLN

V Jastrzębiu-Zdroju a sousedních obcích jsou minimální investiční výdaje: 

  • 10 mil. PLN - velká firma,
  • 2 mil. PLN – střední firma,
  • 500 000 PLN - malá firma,
  • 200 000 PLN - mikro.

Podrobná pravidla způsobilosti jsou k dispozici na webových stránkách KSEZ S.A.:
http://www.ksse.com.pl/czy-kwalifikuje-sie-do-pomocy-2020
Zákonem ze dne 10. května 2018 o podpoře nových investic byl novelizován nástroj osvobození podnikatelů od daně z příjmu (CIT nebo PIT), který je jednou z forem regionální veřejné podpory. Nový zákon umožňuje společnostem využívat daňové úlevy na území celého Polska, a to jak ve veřejných, tak v soukromých oblastech.
Výše veřejné podpory ve formě osvobození od daně z příjmu CIT nebo PIT je stanovena na základě mapy regionální podpory na období 2014–2020 (představující % nákladů způsobilých pro regionální podporu). V rámci jednoho investičního projektu může podnikatel využít různé zdroje veřejné podpory, nejen osvobození od daně z příjmu, ale mj. dotace EU, státních grantů, spolufinancování tvorby nových pracovních míst, osvobození od daně z nemovitostí.
Tuto pomoc lze libovolně kombinovat, je však třeba mít na paměti, že akumulace těchto prostředků by neměla vést k překročení maximální intenzity veřejné podpory.
 

Kalkulátor veřejné podpory je k dispozici na webu Katovické Speciální Ekonomické Zóny S.A.:
http://www.ksse.com.pl/kalkulator-pomocy-publicznej-2021
Místní zvýhodnění
Zastupitelstvo města Jastrzębie-Zdrój dne 8.12.2020 přijalo usnesení „o osvobození od daně z nemovitosti ve městě Jastrzębie-Zdrój pro nově postavené budovy a stavby sloužící k podnikatelské činnosti“ (viz celé znění usnesení). Osvobození se vztahuje na nově postavené nemovitosti, které budou odebrány do konce roku 2023 na dobu: - pěti let pro budovy sloužící k výrobní činnosti a službám,
tři roky u nemovitostí určených ke komerční činnosti v provozovnách s prodejní plochou menší než 400 m2,
jeden rok pro budovy sloužící k komerčním aktivitám v objektech s prodejní plochou rovnou nebo větší než 400 m².
Vládní granty
Vládní granty jsou přiznávány na základě Programu podpory investic významných pro polskou ekonomiku na léta 2011-2023 (dále jen Program) přijatého Radou ministrů dne 5. července 2011.
Podpora je poskytována formou dotace na základě dvoustranné dohody uzavřené mezi ministrem hospodářství a investorem. Smlouva podrobně upravuje podmínky výplaty dotace se zachováním zásady, že dotace je vyplácena úměrně míře plnění závazků.
O podporu mohou žádat pouze podnikatelé plánující investice v těchto prioritních sektorech:
automobilový průmysl,
sektor elektroniky a výroby domácích spotřebičů,
letecký sektor,
biotechnologický sektor,
zemědělsko-potravinářský sektor,
sektor moderních služeb,
výzkumné a vývojové činnosti (R&D).
Kromě toho mohou o podporu žádat podnikatelé plánující výrobní investice v jiných odvětvích s minimálními způsobilými náklady ve výši 750 mil. PLN a vytvořením alespoň 200 nových pracovních míst nebo s minimálními způsobilými náklady ve výši 500 mil. PLN a vytvořením alespoň 500 nových pracovních míst (významné investice).
Zprostředkovatelem Programu je Polská Investiční a Obchodní Agentura:
https://www.paih.gov.pl/strefa_inwestora/grant_rzadowy
KONTAKT:
Oddělení Strategie, Rozvoje a Služeb pro Investory
tel. 32 47 85 390; 32 47 85 181
e-mail: inwestor@um.jastrzebie.pl