Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój zobowiązuje się zapewnić dostępność swojego serwisu internetowego zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.jastrzebie.pl Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Data publikacji serwisu internetowego: 5 lipca 2018 r. Data ostatniej znacznej aktualizacji: 15 grudnia 2021.

Niniejsza strona jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: Treści niedostępne:

Treści niedostępne:

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

 1. niezgodność z przepisami krajowymi:
  1. Niektóre filmy, znajdujące się na stronie internetowej, nie mają wprowadzonych napisów dla osób głuchych.
  2. Niektóre dokumenty nietekstowe mogą nie posiadać tekstu alternatywnego.
  3. W szczególnych przypadkach na stronach internetowych występują niejasne opisy linków.
  4. Niektóre dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.).
  5. Nie wszystkie pliki do pobrania są opatrzone informacją o formacie i rozmiarze.
  6. Niektóre dokumenty mogą nie spełniać zasad formatowania zgodnych z wytycznymi WCAG 2.1.
 2. treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:
  • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 17.09.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Deklarację aktualizowano dnia: 28.03.2022.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Halina Humeniuk adres poczty elektronicznej hhumeniuk@um.jastrzebie.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Kontaktować się można także telefonicznie pod numerem 32 4785 371.

Postępowanie odwoławcze

Niektóre dokumenty mogą nie spełniać zasad formatowania zgodnych z wytycznymi WCAG 2.1.Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą kontaktować się z Urzędem Miasta Jastrzębie-Zdrój za pośrednictwem: poczty elektronicznej miasto@um.jastrzebie.pl, hhumeniuk@um.jastrzebie.pl, fax 32 47 17 070, 32 47 85 371 oraz osobiście w Kancelarii ogólnej (pokój 020A) Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój. Proste sprawy urzędowe załatwiane są bezpośrednio przez pracowników Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, posługujących się językiem migowym. Załatwienie takiej sprawy przez osobę uprawnioną nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia.

W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Do budynku Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój prowadzi 1 wejście z rozsuwanymi drzwiami. W holu wejściowym zamontowany jest terminal informacyjny. Jest to terminal z kolorowym poddrukiem, z łatwo wyczuwalnymi elementami wypukłymi oraz czytelnym, kontrastowym układem graficznym uzupełnionym w postaci tekstów czarnodrukowych i pinów brajlowskich. Dzięki niemu osoby niewidome czy słabowidzące, ale też starsze i mające problemy ze słuchem uzyskają informacje o przestrzeni, w której się znajdują. Terminal wyposażony jest w wypukły plan budynku urzędu, system nagłaśniający odczytujący komunikaty, klawiaturę oraz podpisy brajlowskie, wypukłe i w druku powiększonym.

Osoby niesłyszące i niemówiące mogą przy pomocy wiadomości tekstowej SMS zasięgnąć wszelkich potrzebnych informacji w Urzędzie Miasta, a także zgłosić sprawę. Dla zapewnienia alternatywnej drogi komunikacji z osobami niezdolnymi do przekazywania informacji głosowych, Urząd Miasta uruchomił specjalną linię telefoniczną o numerze 516 844 320. Wiadomości SMS odbierane są całodobowo przez pracowników Straży Miejskiej, którzy udzielają odpowiedzi na zadane pytanie lub w odpowiedzi na otrzymane zgłoszenie podejmują stosowne działania. Przed schodami w budynku urzędu są tzw. pola uwagi – żółte pasy informujące osoby niedowidzące, że wchodzą na stopień. Na poręczach są nakładki z informacją podaną alfabetem Braille’a. Na przeszklonych powierzchniach (wszystkich szklanych drzwiach) znajdują się taśmy ostrzegawcze.

W budynku są dwie windy, którymi osoby poruszające się na wózku inwalidzkim mogą się przemieszczać między piętrami. Przyciski są podświetlane, dzięki czemu osobom z dysfunkcją wzroku łatwiej z nich korzystać. Podświetlenie w kolorze czerwonym zastosowano dla trybu gotowości przycisku do użycia, natomiast po jego naciśnięciu kolor zmienia się na zielony. Alarmowe przyciski są na stałe podświetlone na żółto. Ponadto przyciski dyspozycji z oznaczeniem numerycznym posiadają informacje w języku Braille’a. Na parkingu urzędu miejskiego zapewniono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Polecamy