Dla mieszkańca

V Sesja zwyczajna Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

Sesja odbędzie się 25 maja 2023 roku o godz. 13.00. Transmisja wideo na platformie eSesja.

Posiedzeniw na sesji.

V Sesja zwyczajna Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój odbędzie się 25 maja 2023 roku o godz. 13.00 w sali posiedzeń Rady Miasta (Nr 129A).

Porządek obrad:    

 1. Otwarcie V Sesji zwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór Komisji uchwał i wniosków.
 3. Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Miasta.
 4. Informacja Prezydenta Miasta.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta.
 6. Zgłaszanie interpelacji.
 7. Raport o stanie Miasta Jastrzębie-Zdrój za 2022 rok
  - sprawozdanie Prezydenta Miasta z realizacji uchwał Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój podjętych w 2022 roku oraz aktów prawa miejscowego,
  - debata nad raportem o stanie Miasta Jastrzębie-Zdrój,
  - projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój wotum zaufania,
 8. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2022 rok
  - sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania budżetu miasta za 2022 rok,
  - sprawozdanie finansowe Miasta,
  - informacja o stanie mienia komunalnego Miasta,
  - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
  - wniosek Komisji Rewizyjnej,
  - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój,
  - wystąpienia klubowe, 
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Jastrzębie-Zdrój za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój za 2022 rok,
  - podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój.
 9. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Skarbu za 2022 rok.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach bieżących zgodnie z wykazem.
 11. Zatwierdzenie wniosków Komisji Rady Miasta.
 12. Zakończenie obrad Sesji.

Informacje na temat aktualnej sesji znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Transmisja zostanie przeprowadzona za pośrednictwem platformy eSesja.


Pozostałe aktualności

Wszystkie aktualności
Polecamy