Dla mieszkańca

Częste pytania

Co to jest Jastrzębski Budżet Obywatelski (JBO)?

Jastrzębski Budżet Obywatelski, zwany też partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy miasta współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego (np. w roku 2021 decydują na co wydane będą środki w roku 2022 itd.). W skrócie oznacza to, że:

•    mieszkańcy zgłaszają propozycje zadań do budżetu, które następnie są analizowane przez urzędników pod kątem możliwości realizacji;
•    propozycje zadań, które pomyślnie przeszły weryfikację poddaje się pod głosowanie;
•    projekty, które osiągnęły najlepszy wynik w głosowaniu, aż do wyczerpania puli środków przeznacza się do realizacji - wpisując je do uchwały budżetowej. 

Kto może zgłaszać zadania do Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego?

Budżet Obywatelski jest skierowany do mieszkańców Jastrzębia-Zdroju. Pomysły na spożytkowanie pieniędzy mogą zgłaszać wszyscy, niezależnie od wieku.

Projekt zadania ogólnomiejskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju bez względu na to gdzie mieszka, a projekt zadania osiedlowego/sołeckiego tylko osoba, która dane osiedle czy też sołectwo zamieszkuje. W przypadku osób niepełnoletnich konieczne jest dołączenie do formularza pisemnej zgody opiekuna prawnego.

Miasto Jastrzębie-Zdrój jest podzielone na 21 jednostek pomocniczych – w ich skład wchodzi 15 osiedli i 6 sołectw. Jeżeli nie jesteś pewny, jaką jednostkę pomocniczą zamieszkujesz – zajrzyj na internetowy plan miasta lub skontaktuj się z nami.

Pamiętaj! Twój głos jest ważny. Ty decydujesz o swoim mieście!

Skąd można pobrać i gdzie oddać wypełniony formularz zgłoszenia projektu zadania do realizacji w ramach Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego?

Formularz zgłoszenia projektu zadania ogólnomiejskiego oraz osiedlowego/sołeckiego można pobrać m.in. z naszej strony internetowej:

Druki dostępne będą także w wersji papierowej w siedzibach Zarządów Osiedli i Sołectw, w Urzędzie Miasta w punkcie informacyjnym Sali Obsługi Interesanta  oraz w Wydziale Dialogu Społecznego (bud. A, pok. 319)

Wypełniony formularz wraz z wymaganymi załącznikami można złożyć:

 • listownie na adres: Urząd Miasta / Wydział Dialogu Społecznego, al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój,
 • osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta, bud. A, pok. 020, al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
 • elektronicznie przez skrzynkę e-PUAP
 • elektronicznie na adres:

W przypadku przesłania dokumentów w formie skanów, oryginały dokumentów należy złożyć do Urzędu w terminie do 21 marca. Niedostarczenie oryginałów dokumentów w wyznaczonym terminie skutkuje niedopuszczeniem do weryfikacji wniosku.

Bardzo ważne jest, by zadanie zgłoszone do Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego spełniało wymogi celowości, gospodarności i racjonalności wydatkowania środków publicznych, również w związku z przyszłymi szacunkowymi kosztami eksploatacji. Istotne jest także, aby zadanie było ogólnodostępne, umożliwiające swobodny i bezpłatny dostęp dla mieszkańców.

W ramach Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego mogą być realizowane zadania, których zweryfikowany czas realizacji nie przekracza jednego roku budżetowego.

W ramach Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania:

 • dotyczące terenów lub obiektów nie będących własnością miasta;
 • dotyczące elementów organizacji ruchu drogowego zgodnie z przepisami prawa;
 • których zweryfikowany koszt szacunkowy przekracza kwotę przeznaczoną do realizacji zadań;
 • które stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, prognozami i strategiami;
 • dla których zgłaszający nie wskazuje łącznych kosztów szacunkowych wykonania zadania i dokumentacji budowlanej, w przypadku, gdy ta jest wymagana.  

Czy jeden projekt może być zgłoszony przez kilku wnioskodawców?

W formularzu zgłoszeniowym jako wnioskodawca widnieje tylko jedna osoba. Pozostali pomysłodawcy mogą być podpisani na liście poparcia i/lub włączyć się w promocję projektu na kolejnych etapach.

Ile wniosków można złożyć w ramach Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego?

Jeden mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju może zgłosić dwa zadania do realizacji w ramach Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego w danym roku budżetowym:

 • jeden projekt na zadanie ogólnomiejskie, składany na formularzu, który stanowi załącznik nr 2 Regulaminu Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego oraz
 • jeden projekt na zadanie osiedlowe/soleckie składany na formularzu stanowiącym załącznik nr  3 Regulaminu Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego.

Formularze oraz listy poparcia można pobrać z naszej strony internetowej.

Czy stowarzyszenie lub fundacja może zgłosić projekt zadania, które potem będzie realizować?

Nie. Zadania mogą zgłaszać tylko mieszkańcy miasta - osoby fizyczne. Więc zadanie może złożyć np. prezes czy też członek fundacji tylko jako mieszkaniec miasta.

Czy na zadanie osiedlowe/sołeckie mogą głosować mieszkańcy innych osiedli/sołectw?

Nie. W przypadku zadań lokalnych (osiedlowych/sołeckich) osobami uprawnionymi do udziału w procedurze Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego na etapie składania wniosków, ich popierania i głosowania są mieszkańcy danej jednostki pomocniczej, której to zadanie dotyczy.

W jaki sposób ustalić czy działka, na terenie której ma być realizowane zadanie w ramach JBO, jest własnością gminy?

Informacje o tym, do kogo należy teren można samodzielnie sprawdzić na Planie Internetowym Miasta Jastrzębia-Zdroju lub skontaktować się z pracownikami Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta (tel. 32 47 85 184).

Na jakich terenach można jeszcze realizować zadania w ramach Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego?

Projekty zadań mogą być realizowane także na terenach ośrodków edukacyjnych (przedszkoli czy szkół itp.) jednakże w takim przypadku pamiętać należy o załączeniu do wniosku odpowiedniego oświadczenia, w którym dyrektor placówki wyraża zgodę na realizację projektu w ramach Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego na terenie placówki mu podległej.
W przypadku działań miękkich możliwe jest również realizowanie ich na terenach spółdzielni czy wspólnot mieszkaniowych, pod warunkiem dołączenia zgody zarządu spółdzielni czy członków wspólnoty mieszkaniowej na realizację projektu.

Jednocześnie należy mieć na względzie, że zgodność stanu własnościowego terenu z Regulaminem Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego, na którym ma być zrealizowany zgłaszany projekt, nie gwarantuje pozytywnej weryfikacji na późniejszym etapie procedury.

Czy zgłoszenie zadania, na terenie którego stan własnościowy jest zgodny z Regulaminem Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego daje gwarancję, że wniosek nie zostanie odrzucony?

Nie ma takiej gwarancji. Projekt zlokalizowany na wnioskowanym terenie może zostać odrzucony z wielu innych względów, takich jak np. uwarunkowań technicznych (przepisów budowlanych, uzbrojenia terenu), przyrodniczych i społecznych, niezgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przeznaczenia na inny cel, toczącego się postępowania uniemożliwiającego jego realizację i wiele innych. Dlatego ważne jest by przed złożeniem wniosku skonsultować go z odpowiednimi pracownikami urzędu.

Bardzo ważne jest, by zadanie zgłoszone do Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego spełniało wymogi celowości, gospodarności i racjonalności wydatkowania środków publicznych, również w związku z przyszłymi szacunkowymi kosztami eksploatacji.

W ramach Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego mogą być realizowane zadania, których zweryfikowany czas realizacji nie przekracza jednego roku budżetowego.

W ramach Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania:

 • dotyczące terenów lub obiektów nie będących własnością miasta;
 • dotyczące elementów organizacji ruchu drogowego, zgodnie z przepisami prawa;
 • których zweryfikowany koszt szacunkowy przekracza kwotę przeznaczoną do realizacji zadań z danej jednostki pomocniczej;
 • które stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, prognozami i strategiami;
 • dla których zgłaszający nie wskazuje łącznych kosztów szacunkowych wykonania zadania i dokumentacji budowlanej, w przypadku gdy ta jest wymagana.

Czy w formularzu można wskazać wykonawcę projektu?

Wnioskodawca może do wniosku dołączyć dokumentację, która stanowi podstawę (merytorykę) projektu lub na podstawie której dokonał np. szacunku kosztów. Jednakże ostateczny wybór wykonawcy zadania musi być poprzedzony przeprowadzeniem właściwych procedur przez Miasto (np. zapytanie o cenę czy przetarg) zgodnie z obowiązkami, jakie spoczywają na dysponentach środków publicznych (tj. wydziałach Urzędu Miasta czy jednostkach organizacyjnych miasta).

Co w przypadku, kiedy kilku mieszkańców zgłosi takie same projekty?

W sytuacji zgłoszenia dwóch lub więcej wniosków o podobnym przedmiocie lub lokalizacji, po uzyskaniu zgody wnioskodawców, projekty mogą zostać połączone oraz poddane pod głosowanie jako jedno zadanie.

Zgłoszony projekt zadania może zostać także wycofany przez wnioskodawcę w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od daty publikacji listy projektów zadań ocenionych pozytywnie i negatywnie.

Czy ze środków Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego można zrealizować np. boisko dla szkoły?

Tak. Pod warunkiem, że jest to miejska placówka oświatowa, a samo zadanie zostanie pozytywnie zweryfikowane przez zespół oceniający wnioski, a następnie zadanie, jeśli będzie taka konieczność, zostanie przegłosowane przez mieszkańców.

W przypadku zgłaszania projektów zadań dotyczących szkół lub innych placówek oświatowych wymagane jest dołączenie do formularza zgłoszeniowego oświadczenia dyrektora placówki (zgoda na realizację zadania). Jednocześnie dyrektor placówki musi potwierdzić, że po zrealizowaniu projektu na terenie placówki, będzie on ogólnodostępny dla mieszkańców, bez ograniczeń i bez opłat.

Czy możliwy jest finansowy wkład własny (lub podmiotu zewnętrznego) do realizowanego zadania?

Nie. Projekty są w całości realizowane tylko i wyłącznie ze środków budżetowych Miasta, przeznaczonych na realizację zadań z Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego.

Co należy ująć w kosztorysie?

Szacunkowe koszty zadania uwarunkowane są jego przedmiotem (zakresem). Jeżeli zadanie ma charakter inwestycyjny lub remontowy obowiązkowymi pozycjami w kosztorysie są: koszt przygotowania projektu, a także koszt zakupu oraz montażu materiałów.

Wnioskodawca podaje we wniosku kosztorys wstępny (poz. 6. Szacunkowy koszt realizacji zadania). Jest on weryfikowany przez wydział merytoryczny, który – jeśli projekt znajdzie się na liście do wykonania – ostatecznie będzie zadanie realizował.

Osobną kwestię stanowi określenie kosztów generowanych w przyszłości (poz. 7. Sposób funkcjonowania zadania po zrealizowaniu). Należy wziąć pod uwagę, czy realizacja projektu będzie powodowała wydatek jednorazowy, czy może również w kolejnych latach trzeba będzie wydawać pieniądze, np. na utrzymanie, remonty czy prace konserwatorskie. Taką informację powinno się wskazać w formularzu zgłoszeniowym. Przykładowe ceny znaleźć można w zakładce Cennik Miejski. Warto pamiętać również, aby na etapie pisania wniosku skonsultować się z pracownikami odpowiedniego wydziału, w celu odpowiedniego oszacowania projektu.

Na jakiej podstawie są weryfikowane koszty szacunkowe?

Koszty szacunkowe weryfikowane są na podstawie danych z lat ubiegłych, badania rynku oraz doświadczenia zawodowego i wiedzy pracowników wydziałów merytorycznych Urzędu Miasta czy jednostek organizacyjnych miasta Jastrzębie-Zdrój.

Co się dzieje, gdy koszty szacunkowe są zawyżone lub zaniżone przez wnioskodawcę?

Wydział merytoryczny analizujący zgłoszone w formularzu zadanie dokonuje korekty, jeśli koszty szacunkowe wskazane przez Wnioskodawcę zostały nieprawidłowo określone. Jeśli zweryfikowana kwota jest wyższa od dostępnych środków (przeznaczonych na realizację zadania ogólnomiejskiego lub osiedlowego/sołeckiego) projekt zostanie zaopiniowany negatywnie.

Kiedy będzie wiadomo czy zgłoszony projekt został zaopiniowany pozytywnie?

W terminie do 31 maja lista projektów zweryfikowanych pozytywnie oraz negatywnie zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej miasta (www.jastrzebie.pl), na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz przekazana Zarządom Osiedli i Sołtysom.

Czy można złożyć odwołanie jeśli zgłoszony projekt nie zostanie zaopiniowany pozytywnie?

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy projektów zadań zweryfikowanych pozytywnie oraz negatywnie Wnioskodawcy projektu zadania, które nie zostało zaopiniowane pozytywnie przysługuje prawo pisemnego odwołania do Prezydenta Miasta, który ostatecznie decyduje o weryfikacji projektu.

Czy można uzupełnić albo zmienić wniosek jeśli został on odrzucony (nie umieszczony na liście projektów zaopiniowanych pozytywnie)?

Nie. Po ogłoszeniu wyników weryfikacji zgłoszonych zadań nie ma możliwości ingerowania w złożony wniosek.

Czy głosowanie nad zgłoszonymi projektami  zawsze musi mieć miejsce?

​Nie. W przypadku, gdy łączna zweryfikowana wartość szacunkowa wszystkich zgłoszonych z danej jednostki pomocniczej (osiedla/sołectwa) projektów zadań nie przekracza kwoty dla niej przeznaczonej głosowania mieszkańców nie przeprowadza się (projekty zadań umieszcza się na liście zadań zweryfikowanych pozytywnie / do realizacji). Tak samo sytuacja wygląda w przypadku zadań ogólnomiejskich.

Na czym polega głosowanie na projekty zadań i kto może wziąć w nim udział?

Głosowanie odbywa się w formie tradycyjnej i elektronicznej i trwa 7 dni roboczych i przeprowadza się w terminie wskazanym w harmonogramie Jastrzębskiego Budżeu Obywatelskiego.

 1. Głosowanie tradycyjne odbywa się poprzez wypełnienie karty na zadanie ogólnomiejskie stanowiącej załącznik nr 8 do niniejszego Regulaminu i/lub na zadanie osiedlowe/sołeckie stanowiącej załącznik nr 9 do niniejszego Regulaminu i wrzucenie jej / ich do urny znajdującej się w Urzędzie Miasta  w godzinach jego pracy oraz Mobilnego Punktu Konsultacyjnego obsługiwanego przez wyznaczonych przez Prezydenta Miasta pracowników Urzędu Miasta w terminach i godzinach podanych na stronie Miasta.
 2. Głosowanie elektroniczne odbywa się za pośrednictwem platformy konsultacyjnej Miasta. Głosowanie będzie także dostępne dla osób nieposługujących się myszką i nie będzie wymagało wpisaniu kodu z obrazka”.
 3. Do głosowania uprawniony jest każdy mieszkaniec Miasta. W przypadku, gdy głosuje osoba małoletnia do karty głosowania (którą stanowią odpowiednio załączniki 8 i 9 do niniejszego Regulaminu) dołącza się zgodę opiekuna prawnego, którą stanowi załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu.
 4. Każdy mieszkaniec może oddać maksymalnie dwa głosy, tj. jeden głos na projekt zadania ogólnomiejskiego i jeden głos na projekt zadania osiedlowego/sołeckiego zgodnie z miejscem zamieszkania.

Kwota przeznaczana na realizację zadań w ramach JBO w danym roku budżetowym wynosi co najmniej 0,5% wydatków miasta Jastrzębie-Zdrój zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu. Wysokość Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego określa corocznie Prezydent Miasta w drodze zarządzenia. Kwota ta jest dzielona na realizację zadań ogólnomiejskich i zadań osiedlowych/sołeckich według następujących kryteriów:

 1. 20% kwoty – zadania ogólnomiejskie
 2. 80% kwoty – zadania osiedlowe/sołeckie

Kwotę na realizację zadań osiedlowych/sołeckich dzieli się na 21 jednostek pomocniczych według poniższych kryteriów:

 1. 20% kwoty bazowej dzieli się na każdą jednostkę pomocniczą w takiej samej wysokości
 2. 40% kwoty bazowej dzieli się na każdą jednostkę pomocniczą proporcjonalnie do jej obszaru,
 3. 40% kwoty bazowej dzieli się na każdą jednostkę pomocniczą proporcjonalnie do liczby jej mieszkańców.

Co to znaczy „zadanie ogólnomiejskie”?    
Jest to projekt zadania realizowany na obszarze większym niż jedna jednostka pomocnicza miasta lub kierowany do ogółu mieszkańców Miasta, a jego szacunkowa wartość nie może przekroczyć kwoty, jaka ma być przeznaczona na realizację zadania ogólnomiejskiego. Ogólnomiejski projekt zadania to taki, który dotyczy potrzeb mieszkańców więcej niż jednej jednostki pomocniczej oraz zakłada realizację działań ważnych z punktu widzenia całego Miasta.

Co to znaczy „zadanie osiedlowe/sołeckie”?

Jest to projekt zadania jednoznacznie przypisany do jednostki pomocniczej miasta, na obszarze której będzie realizowany, a jego szacunkowa wartość nie może przekroczyć kwoty, jaka ma być przeznaczona na realizację zadania w danej jednostce pomocniczej miasta. Osiedlowy/sołecki projekt zadania to taki, który dotyczy potrzeb mieszkańców jednej jednostki pomocniczej oraz, co do zasady, ma zasięg osiedlowy/sołecki terytorialny lub społeczny.

Co to znaczy „zadanie jednoroczne”?

Do Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego mogą być zgłaszane projekty zadań jednorocznych mieszczących się w roku budżetowym, którego procedura dotyczy (realizacja zadania musi zamknąć się w ciągu 12 miesięcy).

Kiedy rozpoczyna się i ile potrwa nabór wniosków z projektami zadań?

Nabór projektów zadań ogłasza Prezydent Miasta poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej miasta (www.jastrzebie.pl), tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta, stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz podanie do wiadomości zarządom osiedli i sołtysom. Nabór wniosków jest przeprowadzany w dniach od 1 do 21 marca.

Ważne!

Projekty zadań, które zostaną złożone w innym terminie niż określony w regulaminie JBO zostaną nierozpatrzone.

Skonsultowanie wniosku z urzędnikami,  jeszcze przed jego zgłoszeniem, zwiększa szanse na pozytywną weryfikację i dopuszczenie go do głosowania mieszkańców.

Czy konieczne jest dołączanie listy poparcia do projektu?

Tak. W przypadku zadania ogólnomiejskiego koniecznym jest dołączenie listy z podpisami co najmniej 15 mieszkańców popierających projekt zadania ogólnomiejskiego stanowiącą załącznik nr 4 Regulaminu Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego. W przypadku zadań osiedlowych/sołeckich wymagany jest co najmniej 1 podpis poparcia, przy czym przyjmuje się, że podpis wnioskodawcy na wniosku jest również takim podpisem poparcia.  Tak więc gdy nie ma innych osób popierających wniosek (oprócz osoby składającej) lista poparcia nie jest konieczna.

Kiedy odbywają się głosowania na projekty zadań do realizacji w ramach Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego i kto może brać w nich udział?

Zgodnie z etapami procedury realizacji Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego wszystkie głosowania odbędą się w miesiącu czerwcu lub lipcu, po ogłoszeniu listy projektów zadań zweryfikowanych pozytywnie i po ewentualnym rozpatrzeniu odwołań i będą trwać 7 dni roboczych. Głosować mogą wszyscy mieszkańcy miasta bez względu na wiek jeśli głosowany jest projekt ogólnomiejski oraz mieszkańcy poszczególnych jednostek pomocniczych jeśli głosowany jest projekt osiedlowy/sołecki.

Na ile projektów można zagłosować?

Jeden mieszkaniec może oddać dwa głosy: na jeden projekt ogólnomiejski (bez względu na miejsce zamieszkania) i jeden projekt osiedlowy/sołecki (odpowiednio do miejsca swojego zamieszkania).

Czy jest określony próg frekwencji dla ważności głosowania?

Nie ma określonego progu frekwencji.

Co decyduje o tym, że dany projekt wygra w głosowaniu?

Na listę zadań zakwalifikowanych do realizacji (w danym osiedlu lub sołectwie) wpisuje się projekty zadań z największą liczbą głosów, których łączny zweryfikowany koszt szacunkowy nie przekracza kwoty jednostki pomocniczej. Analogicznie sytuacja wygląda w przypadku głosowania na zadanie ogólnomiejskie – może wygrać kilka projektów pod warunkiem, że całkowity koszt nie przekroczy puli przeznaczonej na realizację zadania ogólnomiejskiego.

W przypadku, gdy nie wystarcza środków na realizację kolejnego projektu zadania z największą liczbą głosów, na listę, o której mowa powyżej, wpisany zostaje następny projekt zadania, który jest możliwy do zrealizowania w ramach kwoty z danej jednostki pomocniczej lub kwoty z puli zadań ogólnomiejskich.

W przypadku projektów zadań, które otrzymały taką samą liczbę głosów, a kwota jednostki pomocniczej nie jest wystarczająca do ich łącznej realizacji, za wybrany uznaje się projekt zadania, którego zweryfikowany koszt szacunkowy jest wyższy. Analogicznie sprawa ma się w przypadku zadań ogólnomiejskich.

Jeśli w danej jednostce pomocniczej (osiedlu/sołectwie) wszystkie wybrane w głosowaniu projekty zadań mieszczą się w kwocie dla tej jednostki, to każdy z nich przeznaczony będzie do realizacji?

Tak.

Jeśli projekt nie przeszedł w głosowaniu w danym roku, czy można go zgłosić ponownie?

​Tak, ale trzeba pamiętać, że wniosek musi zostać złożony na aktualnym w danym roku formularzu. Warto również sprawdzić czy nie zmienił się stan własnościowy terenu lub miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na którym zadanie miałoby być zgłoszone.

Czy można realizować zadania w ramach JBO w etapach, np. w tym roku opracowanie projektu, a w roku następnym jego wykonanie?

Nie. W ramach Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, które w danym roku budżetowym zakładają realizację jedynie ich części (np. sporządzenia wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia lub zabezpieczają środki na wykonanie, bez uwzględnienia kosztów projektu).

Kto sporządza projekt inwestycji zgłoszonego zadania po wybraniu go do realizacji w głosowaniu?

Projekt inwestycji realizuje Wykonawca wybrany w drodze odpowiedniej procedury (zapytania o cenę, przetargu) przez dysponenta środków budżetowych, czyli miasto Jastrzębie-Zdrój.

Czy i gdzie można zasięgnąć informacji o możliwości realizacji danego zadania?

Informacje takie można uzyskać w Wydziale Dialogu Społecznego Urzędu Miasta. Przydatne numery telefonów można znaleźć także w zakładce Kontakt.

Gdzie można uzyskać informację o postępach w realizacji projektu?

​Informacja taka jest aktualizowana i publikowana w zakładce REALIZOWANE PROJEKTY. Można tam śledzić historię każdego projektu od chwili zgłoszenia do realizacji. O stanie realizacji danego projektu można też dowiadywać się w wydziałach merytorycznych.

Co w przypadku, gdy można zrealizować zgłoszone zadanie tylko częściowo?

Wydział dokonujący oceny merytorycznej kontaktuje się z wnioskodawcą w celu przedstawienia zaistniałej sytuacji i ustalenia, czy zostanie wyrażona zgoda na poddanie projektu pod głosowanie w ograniczonym zakresie. Taką zgodę w formie pisemnej wnioskodawca musi osobiście złożyć do Urzędu w ciągu 7 dni od dnia kontaktu.

Polecamy