Dla mieszkańca

Zasady Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego

Obowiązująca treść Regulaminu -> TUTAJ

Regulamin Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego określa uchwała nr XV.150.2020 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 08 grudnia 2020 w sprawie Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego oraz uchwała nr XV.190.2022 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV.150.2020 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego.

Kwota przeznaczana na realizację zadań w ramach JBO w danym roku budżetowym wynosi co najmniej 0,5% wydatków miasta Jastrzębie-Zdrój zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu. Na rok 2024 wynosi ona 3.200.000,00 zł. Kwota ta, wzorem roku ubiegłego, została podzielona na realizację zadań ogólnomiejskich i zadań osiedlowych/sołeckich według następujących kryteriów:

a) 20% kwoty – zadania ogólnomiejskie (640.000,00 zł),
b) 80% kwoty – zadania osiedlowe/sołeckie (2.560.000,00 zł).

Kwotę na realizację zadań osiedlowych/sołeckich dzieli się na 21 jednostek pomocniczych według poniższych kryteriów:

a) 20% kwoty bazowej dzieli się na każdą jednostkę pomocniczą w takiej samej wysokości,
b) 40% kwoty bazowej dzieli się na każdą jednostkę pomocniczą proporcjonalnie do jej obszaru,
c) 40% kwoty bazowej dzieli się na każdą jednostkę pomocniczą proporcjonalnie do liczby jej mieszkańców.

Szczegółowy podział kwot przeznaczonych na realizację zadań osiedlowych/sołeckich stanowi Zarządzenie nr Or-IV.0050.47.2024 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie określenia kwot Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok znajdujące się w zakładce dokumenty do pobrania.

Do Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego zgłaszane mogą być projekty jednorocznych zadań, mieszczących się w roku budżetowym, należących do kompetencji miasta na prawach powiatu, zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Miasta Jastrzębie-Zdrój.

W ramach Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego można zgłaszać projekty ogólnomiejskie oraz soleckie/osiedlowe.

Projekty mogą zgłaszać wszyscy mieszkańcy miasta, jednak w przypadku osób niepełnoletnich, do wniosku musi być dołączona pisemna zgoda opiekuna prawnego. Każdy mieszkaniec może w sumie złożyć dwa wnioski – jeden ogólnomiejski i jeden solecki/osiedlowy.

 W ramach Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego wyłączone są:

 1. projekty zadań tzw. „twardych” dotyczące terenów lub obiektów nie będących własnością Miasta,
 2. projekty zadań dotyczące elementów organizacji ruchu drogowego, zgodnie z przepisami prawa,
 3. projekty zadań, których zweryfikowany koszt szacunkowy przekracza pulę przeznaczoną na realizację zadań ogólnomiejskich lub pulę danej jednostki pomocniczej,
 4. projekty zadań, które są sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa oraz stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, prognozami i strategiami,
 5. projekty zadań, które zakładają wykonanie wyłącznie dokumentacji projektowej,
 6. projekty zadań, które nie stanowią kompletnej inwestycji lub działania, tzn. będą wymagały niezbędnych uzupełnień, bez których mieszkańcy nie będą mogli w pełni korzystać z efektów realizacji projektu zadania złożonego w ramach danej edycji JBO,
 7. projekty zadań, które wymagają, na etapie oceny merytorycznej i technicznej pogłębionych analiz związanych z oceną skutków proponowanych rozwiązań np. dla ruchu na drogach publicznych czy wewnętrznych,
 8. projekty zadań, które są sprzeczne z planami związanymi z poniesionymi wydatkami z budżetu Miasta w poprzednich latach,
 9. projekty zadań, które są zaplanowane w danym roku budżetowym, na który przypada dana edycja JBO,
 10. projekty zadań, które noszą znamiona pomocy publicznej,
 11. projekty zadań, które naruszają prawa osób trzecich, w szczególności prawa własności i/lub prawa autorskie i pokrewne.
 • projekty zgłoszone przez mieszkańców podlegają weryfikacji pod względem formalnym i oraz merytoryczno-technicznym
 • Wnioskodawcy, którego projekt zadania odrzucono z przyczyn formalnych przysługuje prawo do złożenia pisemnego odwołania, które wraz z uzasadnieniem składa się do Prezydenta w nieprzekraczalnym terminie 7 dni (decyduje data wpływu do Urzędu) od dnia przekazania przez wydział informacji o odrzuceniu wniosku.
 •  Lista projektów zadań zweryfikowanych pozytywnie zostaje podana do publicznej wiadomości  na stronie internetowej Miasta, w BIP oraz na tablicy Urzędu, a także przekazuje do wiadomości jednostkom pomocniczym. Lista zawiera nazwę, lokalizację, ogólną charakterystykę, zweryfikowany koszt szacunkowy projektów zadania oraz informację o konieczności przeprowadzenia głosowania mieszkańców bądź jej braku.
 • W przypadku projektu ocenionego negatywnie pod względem merytorycznym lub technicznym jego Wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia pisemnego odwołania, które wraz z uzasadnieniem składa się do Prezydenta w nieprzekraczalnym terminie 7 dni (decyduje data wpływu do Urzędu) od dnia podania do publicznej informacji listy
 • W przypadku, gdy łączna zweryfikowana wartość szacunkowa wszystkich zgłoszonych z danej jednostki pomocniczej projektów zadań, nie przekracza kwoty jednostki pomocniczej, głosowania mieszkańców nie przeprowadza się - projekt zadania lub projekty zadań zamieszcza się na liście zadań zakwalifikowanych do realizacji.
 • W przypadku, gdy łączna wartość szacunkowa wszystkich zweryfikowanych pozytywnie projektów zadań ogólnomiejskich nie przekracza kwoty przeznaczonej na realizację zadań ogólnomiejskich, głosowania mieszkańców nie przeprowadza się.
 • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy, osobie zgłaszającej projekt zadania, który nie został na niej uwzględniony, przysługuje prawo pisemnego odwołania do Prezydenta Miasta, który ostatecznie rozstrzyga w sprawie umieszczenia takiego projektu zadania na liście.

Głosowanie w formie tradycyjnej i elektronicznej trwa 7 dni roboczych i przeprowadza się w terminie wskazanym w harmonogramie Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego.

Z pełną treścią uchwały i szczegółami zasad można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej:

Zmiana uchwały w sprawie Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego

Polecamy