Dla mieszkańca

Zgłaszanie projektów

Zgłaszanie projektów

Projekt zadania może zgłosić każdy mieszkaniec miasta Jastrzębie-Zdrój bez względu na wiek, aczkolwiek w przypadku osób niepełnoletnich do wniosku konieczne będzie dołączenie pisemnej zgody opiekuna prawnego (załącznik nr 6 do Regulaminu Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego).

Każdy mieszkaniec może złożyć w sumie dwa projekty – jeden na zadanie ogólnomiejskie oraz jeden na zadanie osiedlowe/sołeckie.

W przypadku zadania ogólnomiejskiego propozycję należy złożyć na odpowiednim formularzu (załącznik nr 2) wraz z listą poparcia mieszkańców, zawierającą co najmniej 15 podpisów (załącznik nr 4). Co ważne, nie trzeba być mieszkańcem konkretnego osiedla czy sołectwa, na którym chce się projekt ogólnomiejski zrealizować.

W przypadku wniosku na zadanie osiedlowe/sołeckie projekt składa się na odpowiednim formularzu (załącznik nr 3). Potrzebne jest poparcie co najmniej jednego mieszkańca, przy czym podpis wnioskodawcy jest traktowany jako taki glos poparcia, nie jest więc konieczne dołączanie osobnej listy poparcia dla zadania osiedlowego/sołeckiego (załącznik nr 5). W przypadku zadań osiedlowych/sołeckich warunkiem złożenia wniosku jest zamieszkanie na terenie jednostki, której projekt dotyczy.

Wersję elektroniczną formularza, na jakim trzeba zgłaszać zadania, można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w zakładce Dokumenty do pobrania, a wersja papierowa dostępna będzie na Sali Obsługi Interesanta Urzędu Miasta, w Wydziale Dialogu Społecznego (p. 319 A) oraz w siedzibach Zarządów Osiedli i Rad Sołeckich.

Wypełnione wnioski można składać w terminie od 1 do 21 marca br.:

  • listownie na adres: Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Wydział Dialogu Społecznego, al. Józefa Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój z dopiskiem „Jastrzębski Budżet Obywatelski”(decyduje data wpływu do Urzędu),
  • osobiście w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta, pokój 020A
  • elektronicznie za pośrednictwem skrzynki e-PUAP
  • elektronicznie na adres: W przypadku przesłania dokumentów w formie skanów, oryginały dokumentów należy złożyć do Urzędu w terminie do 21 marca. Niedostarczenie oryginałów dokumentów w wyznaczonym terminie skutkuje niedopuszczeniem do weryfikacji wniosku.

WAŻNE !!

Masz pomysł, ale nie wiesz czy możliwa będzie jego realizacja? A może nie wiesz czy teren o którym myślisz jest gminny? Skontaktuj się z Wydziałem Dialogu Społecznego. Pracownicy wskażą osobę, która odpowie na Twoje pytania lub skontaktuje Cię z właściwym urzędnikiem z którym będziesz mógł omówić swój wniosek i rozwiać wszelkie wątpliwości.

Pamiętaj! Skonsultowanie wniosku z pracownikami urzędu, jeszcze przed jego zgłoszeniem, zwiększa szanse na pozytywną weryfikację, dopuszczenie go do głosowania, a tym samym na jego realizację.

Polecamy