Dla mieszkańca

2020 rok

Konsultacje szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz całkowitego zwolnienia od opłat

Od 9 do 11 grudnia 2020 r. trwały konsultacje projektu uchwały dotyczącej określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.Uwagi do projektu uchwały należało zgłaszać w formie pisemnej w Sekretariacie (pokój 57) Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju,  ul. Opolska 9. W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do ww. projektu.


Konsultacje zasad przyznawania dotacji celowych ze środków budżetu miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie zasobów wodnych, polegających na retencjonowaniu wód opadowych i roztopowych

Od 2 do 7 grudnia 2020 r. trwały konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia „Zasad przyznawania dotacji celowych ze środków budżetu miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie zasobów wodnych, polegających na retencjonowaniu wód opadowych i roztopowych”. W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły opinii do w/w projektu.


Konsultacje zasad przyznawania dotacji celowych ze środków budżetu miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska

Od 2 do 7 grudnia 2020 roku trwały konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia „Zasad przyznawania dotacji celowych ze środków budżetu miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska”. W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły opinii do w/w projektu.


Konsultacje projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Jastrzębie-Zdrój

Od 20 do 23 listopada 2020 roku trwały konsultacje projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Jastrzębie-Zdrój. Opinie należy składać pisemnie w Kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pokój 020), Al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój. W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do w/w projektu.


Konsultacje projektu uchwały w sprawie Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego

Od 16 do 23 listopada 2020 roku trwały konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego. W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgłosiły jedną uwagę do w/w projektu uchwały.


Konsultacje wysokości cen biletów wstępu na obiekty użyteczności publicznej zarządzane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju

Od 10 do 23 listopada 2020 roku trwały konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie ustalenia wysokości cen biletów wstępu na obiekty użyteczności publicznej zarządzane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju. Opinie należy składać pisemnie w Kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pokój 020), Al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój. W procesie konsultacji będą rozpatrywane uzasadnione propozycje zmian.


Konsultacje projektu Statutu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Od 9 do 20 listopada 2020 roku trwały konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Jastrzębie-Zdrój. Opinie należy składać pisemnie w Kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pokój 020), Al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój. W procesie konsultacji będą rozpatrywane uzasadnione propozycje zmian.


Konsultacje dodatkowch usług miasta Jastrzębie-Zdrój w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi od 1 stycznia 2021 roku

Od 6 do 15 listopada 2020 roku trwały konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez miasto Jastrzębie-Zdrój w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.  Opinie należy składać pisemnie w Kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pokój 020), Al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój. W procesie konsultacji będą rozpatrywane uzasadnione propozycje zmian.


Konsultacje w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój oraz warunków i trybu składania deklaracji (...)

Od 16 do 22 listopada 2020 roku trwały konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.


Konsultacje w sprawie dodatkowych usług miasta Jastrzębie-Zdrój w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi od 1 stycznia 2021 roku

Od 6 do 15 listopada 2020 roku trwały konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez miasto Jastrzębie-Zdrój w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.  Opinie należało składać pisemnie w Kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pokój 020), Al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój. W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do w/w projektu.


Konsultacje projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ustęp 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

Od 29 października do 12 listopada 2020 roku trwały konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w artykule 3 ustęp 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jastrzębie-Zdrój. Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021. Opinie należało składać pisemnie w Kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pokój 020), Al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój.


Konsultacje zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Od 5 do 12 listopada 2020 roku trwały konsultacje projektu uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.  Opinie należało składać pisemnie w Kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pokój 020), Al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój. W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do w/w projektu.


Konsultacje projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od 3 do 9 listopada 2020 roku trwały konsultacje projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opinie należało składać pisemnie w Kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pokój 020), Al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój. W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do w/w projektu.


Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Miasta Jastrzębie-Zdrój 2030+"

Od 2 do 6 listopada 2020 roku trwały konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Miasta Jastrzębie-Zdrój 2030+".
Opinie należało składać pisemnie w Kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pokój 020), al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój. Drogą elektroniczną na adres mailowy wpłynęła jedna uwaga. Jednak nie została uwzględniona z przyczyn formalnych albowiem nie została złożona w trybie przewidzianym w zarządzeniu oraz nie dotyczyła konsultowanej uchwały.


Konsultacje projektu uchwały dotyczącej ustalenia minimalnej wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego

Od 29 października do 3 listopada 2020 roku trwały konsultacje projektu uchwały dotyczącej ustalenia minimalnej wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego. Uwagi do projektu uchwały należało zgłaszać w formie pisemnej w Sekretariacie (pokój 57) Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju przy ulicy Opolskiej 9. W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do wspomnianego projektu.


Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia obowiązujących w 2021 roku stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu

Od 7 do 14 października 2020 r. trwały konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia obowiązujących w 2021 roku stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu.


Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII.119.2016 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z 27 października 2016 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój nowo wybudowanych budynków i budowli zajętych

Od 12 do 16 października 2020 r. trwały konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII.119.2016 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z 27 października 2016 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój nowo wybudowanych budynków i budowli zajętych na działalność gospodarczą.


Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII.118.2016 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z 27 października 2016 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój nowo wybudowanych budynków mieszkalnych

Od 2 do 9 października 2020 r. trwały konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII.118.2016 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z 27 października 2016 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój nowo wybudowanych budynków mieszkalnych.


Konsultacje projektu uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój na 2021 rok

Od 2 do 9 października 2020 r. trwały konsultacje projektu uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój na 2021 rok.


Konsultacje projektu uchwały dotyczącej wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój na 2021 rok

Od 2 do 9 października 2020 r. trwały konsultacje projektu uchwały dotyczącej wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój na 2021 rok.


Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi w mieście Jastrzębie-Zdrój.

Od 1-8 października 2020 r. trwały konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi w mieście Jastrzębie-Zdrój.


Konsultacje autopoprawki do projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Od 16 do 21 września 2020 r. prowadzone były konsultacje autopoprawki projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.


Konsultacje autopoprawki projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój

Od 16 do 21 września 2020 r. prowadzone były konsultacje autopoprawki projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój.


Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój

Od 7 do 14 września 2020 r. prowadzone były konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jastrzębie-Zdrój w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój.


Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Od 7 do 14 września 2020 r. prowadzone były konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jastrzębie-Zdrój w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.


Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania nowych nazw ulic w mieście Jastrzębie-Zdrój

Od 7 do 14 września 2020 r. prowadzone były konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jastrzębie-Zdrój w sprawie nadania nowych nazw ulic w mieście Jastrzębie-Zdrój.


Konsultacje projektu uchwały uchylającej Uchwałę Nr VII.68.2020 w sprawie wprowadzenia zasad wsparcia dla przedsiębiorców wynajmujących i dzierżawiących nieruchomości stanowiące gminny zasób nieruchomości Miasta Jastrzębie-Zdrój

Od 8 do 10 września 2020 r. prowadzone były konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jastrzębie-Zdrój w sprawie uchylenia Uchwały Nr VII.68.2020 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie wprowadzenia zasad wsparcia  dla przedsiębiorców wynajmujących i dzierżawiących nieruchomości stanowiące gminny zasób nieruchomości Miasta Jastrzębie-Zdrój, a mianowicie zasad udzielania ulg dotyczących należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających Miastu Jastrzębie-Zdrój oraz jego jednostkom organizacyjnym za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.


Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Jastrzębie-Zdrój, w roku szkolnym 2020/2021

Od 31 lipca do 6 sierpnia 2020 r. trwały konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jastrzębie-Zdrój, których przedmiotem był projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Jastrzębie-Zdrój, w roku szkolnym 2020/2021. W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do w/w Projektu.

 


Ankieta STRATEGIA ROZWOJU 2030

Szanowni Państwo,

Miasto Jastrzębie-Zdrój zaprasza wszystkich mieszkańców do wypełnienia krótkiej ankiety. Badanie jest częścią prac nad przygotowaniem nowej „Strategii Rozwoju Miasta do 2030 roku”. Chcielibyśmy poznać Państwa opinie na temat lokalnych potrzeb, zjawisk społecznych i kierunków rozwoju, a także konkretnych działań, które powinny zostać zrealizowane w w naszym mieście.

Ankieta jest całkowicie anonimowa, a jej wyniki będą prezentowane w formie zbiorczych zestawień statystycznych (np. wykresów i tabel).

Serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu! Prosimy o wypełnienie ankiety najpóźniej do piątku 24 lipca 2020 roku.

 

WYPEŁNIJ ANKIETĘ


Konsultacje projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminu do wniesienia raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, przypadającego na dzień 30 września 2020 r.

Od 10 do 17 lipca 2020 r. trwały konsultacje projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminu do wniesienia raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, przypadającego na dzień 30 września 2020 roku. Opinie do projektu uchwały należało zgłaszać w formie pisemnej w kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój. W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do projektu uchwały stanowiącej przedmiot konsultacji.


Mieszkańcy zdecydowali

30 czerwca zakończyło się głosowanie nad projektami zgłoszonymi w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok.  Mieszkańcy siedmiu jednostek pomocniczych oddali głosy zarówno internetowo jak i w tradycyjny sposób.

W sołectwie Bzie zrealizowane zostanie zadanie ”Budowa oświetlenia ul. Kłosowej i Żyznej”, które mieszkańcy wybrali 286 głosami.

Mieszkańcy osiedla Chrobrego zdecydowali, że w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok zrealizowane ma zostać zadanie „Naprawa oświetlenia ulicznego", na który to projekt głos oddało 61 mieszkańców osiedla Chrobrego.

Na osiedlu Gwarków zrealizowane zostaną aż 3 projekty. Mowa o zadaniach „Trampoliny naziemne przy placu zabaw w Jarze Południowym”, „Asymetria książki - zakup nowości wydawniczych do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju” oraz „GWARKOWO imprezowo - zakup wyposażenia na potrzeby realizacji lokalnych działań artystycznych, społecznych, festynów, konkursów organizowanych przez Zarząd Osiedla Gwarków”.

Jeśli chodzi o osiedle Jastrzębie Górne i Dolne, to również tutaj do realizacji trafią aż 3 zadania. Zgodnie z zasadami Budżetu Obywatelskiego będą to: „Zakup zestawów komputerowych”, „Budowa oświetlenia” oraz „Zakup tablic informacyjnych o dojeździe do posesji”.

W sołectwie Moszczenica postawiono na projekty „Remont drogi 11KDW wraz z montażem oświetlenia” oraz „Dokończenie oświetlenia ulicy Ruptawskiej”.

W przypadku sołectwa Ruptawa-Cisówka zwyciężył projekt „Droga - turystyczne przejście graniczne Ruptawa”.

Na osiedlu Zofiówka natomiast z ilością 97 głosów, zwyciężył projekt „Remont (wymiana) ogrodzenia całego przy PP nr 16”.

Obie formy głosowania cieszyły się zainteresowaniem. W sumie oddano ponad 1500 ważnych głosów.

 


Konsultacje projektu uchwały dotyczącej zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków położonych przy ulicach znajdujących się na terenie historycznego układu miejskiego Miasta Jastrzębie-Zdrój, w których dokonano remontu elewacji

Od 17 do 23 maja 2020 r. trwały konsultacje projektu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków położonych przy ulicach znajdujących się na terenie historycznego układu miejskiego Miasta Jastrzębie-Zdrój, w których dokonano remontu elewacji.


Konsultacje „Zasad przyznawania dotacji celowych ze środków budżetu miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie zasobów wodnych, polegających na retencjonowaniu wód opadowych i roztopowych”

Od 8 do 12 czerwca 2020 r. trwały konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia „Zasad przyznawania dotacji celowych ze środków budżetu miasta  na  dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie zasobów wodnych, polegających na retencjonowaniu wód opadowych i roztopowych”.


Konsultacje utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Jastrzębie-Zdrój w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.

Przeprowadzono konsultacje  w sprawie  utworzenia  4 odrębnych obwodów głosowania w Mieście Jastrzębie-Zdrój, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.


Konsultacje społeczne dokumentu Polityka gospodarki niskoemisyjnej dla Wojewodztwa Sląskiego, Regionalna polityka energetyczna do roku 2030

Informacja o przyjęciu projektu dokumentu i konsultacjach społecznych
Zarząd Województwa Śląskiego uchwalą nr 383/102VI//2020 z dnia 12 lutego 2020 r. przyjął projekt Polityki gospodarki niskoemisyjnej dla województwa śląskiego. Regionalna polityka energetyczna do roku 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Jednocześnie na podstawie art. 39 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ogłoszono konsultacje społeczne projektu Polityki wraz z Prognozą. W związku z powyższym w załączeniu przekazuję projekt Polityki gospodarki niskoemisyjnej dla województwa - śląskiego, Regionalna polityka energetyczna do roku 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko jednocześnie informując o możliwości zgłaszania uwag do projektu dokumentu w terminie do 15 kwietnia 2020 r. Wszelkie uwagi i opinie do konsultoWallych dokumentów proszę zgłaszać na załączonym formularzu na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.
Departament Rozwoju Regionalnego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Tel: 32 77 00 106
Fax: 32 77 99 174
lub drogą elektroniczną na adres: polityka.niskaemisja@slaskie.pl.
Projekt PóHtyki wraz z Prognozą dostępne są na stronie www.slaskie.pl,
w zakładce Plany rozwoju oraz na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.


Wynik ankiety "Przebudowa i termomodernizacja budynku Galerii Historii Miasta przy ulicy Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju"

Czy uważa Pani/Pan, że realizacja przez miasto projektu zakładającego przebudowę wraz z termomodernizacją budynku Galerii Historii Miasta przy ulicy Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju, jest potrzebna? 


Wynik ankiety "Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ulicy Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju, na potrzeby jednostek miasta"

Czy uważa Pani/Pan, że realizacja przez miasto projektu zakładającego przebudowę i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ulicy Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju, na potrzeby jednostek miasta, jest potrzebna?


Konsultacje projektu uchwały w sprawie przekształcenia Publicznego Przedszkola nr 7 w Jastrzębiu-Zdroju

Od 15 do 21 maja 2020 r. trwają konsultacje projektu uchwały w sprawie przekształcenia Publicznego Przedszkola nr 7 w Jastrzębiu-Zdroju.


Konsultacje projektu w sprawie wprowadzenia zasad wsparcia dla przedsiębiorców wynajmujących i dzierżawiących nieruchomości stanowiące gminny zasób nieruchomości Miasta Jastrzębie-Zdrój a mianowicie zasad udzielania ulg dotyczących należności pieniężnych

Od 21 do 25 maja 2020 r. trwały konsultacje projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zasad wsparcia dla przedsiębiorców wynajmujących i dzierżawiących nieruchomości stanowiące gminny zasób nieruchomości Miasta Jastrzębie-Zdrój a mianowicie zasad udzielania ulg dotyczących należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających Miastu Jastrzębie-Zdrój oraz jego jednostkom organizacyjnym za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.


Konsultacje projektu w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 marca 2020 r. Nr III.34.2020 w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów w ramach Programu Stypendialnego Miasta Jastrzębie-Zdrój

Od 14 do 20 maja 2020 r. trwały konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 marca 2020 r. Nr III.34.2020 w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów w ramach Programu Stypendialnego Miasta Jastrzębie-Zdrój dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

 


Konsultacje projektu uchwały w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Handlowych w Jastrzębiu-Zdroju

Od 14 do 20 maja 2020 r. trwały konsultacje projektu uchwały w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Handlowych w Jastrzębiu-Zdroju.


Konsultacje projektu uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Handlowych w Jastrzębiu-Zdroju

Od 14 do 20 maja 2020 r. trwały konsultacje projektu uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Handlowych w Jastrzębiu-Zdroju.


Konsultacje projektu uchwały w sprawie likwidacji Branżowej Szkoły I stopnia nr 2 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Handlowych w Jastrzębiu-Zdroju

Od 14 do 20 maja 2020 r. trwały konsultacje projektu uchwały w sprawie likwidacji Branżowej Szkoły I stopnia nr 2 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Handlowych w Jastrzębiu-Zdroju.


Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III.20.2019 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Jastrzębie-Zdrój

Od 14 do 21 maja 2020 r. trwają konsultacje  projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III.20.2019 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Jastrzębie-Zdrój.


Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV.35.2014 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie odpłatności i zasad korzystania z Publicznego Żłobka Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju

Od 6 do 15 kwietnia  2020 r. trwały konsultacje  projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV.35.2014 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie odpłatności i zasad korzystania z Publicznego Żłobka Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju.


Konsultacje projektu uchwały dotyczącej zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju

Od 16 do 18 marca 2020 r. trwały konsultacje projektu uchwały dotyczącej zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju.


Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III.24.2016 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (...)

Od 13 do 19 marca 2020 r. trwały konsultacje  projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III.24.2016 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.


Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój

Od 5 do 11 marca 2020 r. trwały konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jastrzębie-Zdrój w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój. W procesie konsultacji można było składać propozycje zmian w Kancelarii (pok. 020) Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60.


Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów w ramach Programu Stypendialnego Miasta Jastrzębie-Zdrój dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Od 4 do 10 marca 2020 r. trwały konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jastrzębie-Zdrój w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów w ramach Programu Stypendialnego Miasta Jastrzębie-Zdrój dla uczniów szczególnie uzdolnionych. W procesie konsultacji można było składać propozycje zmian w Kancelarii (pok. 020) Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60.


Konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr I.13.2020 z 30.01.2020 w sprawie ustalenia kryteriów naboru w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój

Zostały ogłoszone konsultacje projektu uchwały zmieniajacej uchwałę nr I.13.2020 z dnia 30.01.2020 w sprawie ustalenia kryteriów naboru w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Czas trwania konsultacji: 21 - 26 lutego 2020 roku.


Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Programu rozwoju sportu, rekreacji i turystyki w Jastrzębiu-Zdroju do roku 2020 z perspektywą do 2030

Zostały ogłoszone konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Programu rozwoju sportu, rekreacji i turystyki w Jastrzębiu-Zdroju do roku 2020 z perspektywą do 2030.

Czas trwania konsultacji: 30 stycznia - 14 lutego 2020 roku


Konsultacje postanowień Komisarza Wyborczego w sprawie obwodów głosowania w Mieście Jastrzębie-Zdrój w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Od 21 do 27 lutego 2020 r. trwają konsultacje następujących projektów postanowień Komisarza Wyborczego:

  • w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Jastrzębie-Zdrój w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
  • w sprawie podziału Miasta Jastrzębie-Zdrój na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji


Uwagi do konsultowanych projektów postanowień można zgłaszać w formie pisemnej w Kancelarii (pok.020) Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. J. Piłsudskiego 60.


Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój

Zostały ogłoszone konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój.

Czas trwania konsultacji: 02 - 09 stycznia 2020 roku


Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów naboru w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Zostały ogłoszone konsultacje projektu uchwały w sprawie konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów naboru w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Czas trwania konsultacji: 22 - 28 stycznia 2020 roku


Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (...)

Zostały ogłoszone konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

Czas trwania konsultacji: 22 - 24 stycznia 2020 roku


Konsultacje projektu uchwały w przedmiocie ustalenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Jastrzębie-Zdrój

Zostały ogłoszone konsultacje projektu uchwały w przedmiocie ustalenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Jastrzębie-Zdrój – miasto na prawach powiatu, mających zastosowanie do kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz wskazania dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.

Czas trwania konsultacji: 27 - 29 stycznia 2020 roku 

Polecamy