Dla mieszkańca

2022 rok

Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach miasta Jastrzębie-Zdrój

Od 17 do 25 sierpnia 2022 roku prowadzone były konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach miasta Jastrzębie-Zdrój. Opinie należało składać na piśmie, w Kancelarii (pokój 020) Urzędu,Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60.


Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II.14.2018 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój

Od 4 do 8 lipca 2022 roku prowadzone były konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój.

Opinie należy składać na piśmie, w Kancelarii (pokój 020) Urzędu,Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60. W procesie konsultacji rozpatrywane były uzasadnione propozycje zmian.

 


Konsultacje w sprawie zmiany uchwały nr XIII.81.2019 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych

Od 4 do 11 lipca 2022 roku prowadzone byłykonsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIII.81.2019 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 8 sierpnia 2019r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku, zmienionej uchwałą Nr III.36.2021 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały nr XIII.81.2019 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku. Opinie należało składać na piśmie, w Kancelarii (pokój 020) Urzędu,Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60.


Konsultacje projektów uchwał w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym miasta Jastrzębie-Zdrój

Od 13 do 20 czerwca 2022 roku prowadzone były konsultacje projektów uchwał w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym miasta Jastrzębie-Zdrój. Opinie należało składać na piśmie, w Kancelarii (pokój 020) Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. J. Piłsudskiego 60.

Konsultacje projektów uchwał w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym miasta Jastrzębie-Zdrój


Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Jastrzębie-Zdrój, w roku szkolnym 2022/2023

Od 13 do 17 czerwca prowadzone były konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Jastrzębie-Zdrój, w roku szkolnym 2022/2023. Opinie należało składać na piśmie, w Kancelarii (pokój 020) Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. J. Piłsudskiego 60.


Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój dotyczącej ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie zmiany Uchwały Nr XI.129.2021 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 30 września 2021 r.

Od 9 do 15 czerwca prowadzone były konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój dotyczącej ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie zmiany Uchwały Nr XI.129.2021 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 30 września 2021 r. Opinie należało składać na piśmie, w Kancelarii (pokój 020) Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. J. Piłsudskiego 60.


Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie nadania statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju

Od 15 do 20 czerwca 2022 roku prowadzone były konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie nadania statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju. Opinie należało składać na piśmie, w Kancelarii (pokój 020) Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. J. Piłsudskiego 60.


Konsultacje projektu uchwały, dotyczącej „Szczegółowych zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej z zakresu zadań własnych”

Od 9 do 15 czerwca prowadzone są konsultacje projektu uchwały dotyczącej „Szczegółowych zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej z zakresu zadań własnych” Opinie należy składać na piśmie, w Kancelarii (pokój 020) Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. J. Piłsudskiego 60.


Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez miasto Jastrzębie-Zdrój w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia (...)

Od 13 do 19 czerwca prowadzone były konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez miasto Jastrzębie-Zdrój w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi. Opinie należało składać na piśmie, w Kancelarii (pokój 020) Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. J. Piłsudskiego 60.


Konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zakresu pomocy, która może być zapewniona przez Miasto Jastrzębie-Zdrój obywatelom Ukrainy

Od 12 do 16 maja 2022 roku przeprowadzono konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zakresu pomocy, która może być zapewniona przez Miasto Jastrzębie-Zdrój obywatelom Ukrainy. W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do projektu.


Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój

Od 14 do 18 lutego 2022 roku trwały konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój. W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do projektu.


Konsultacje projektów uchwał w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym miasta Jastrzębie-Zdrój

Od 15 do 22 kwietnia 2022 roku prowadzone były konsultacje projektów uchwał w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym miasta Jastrzębie-Zdrój. Opinie należało składać na piśmie, w Kancelarii (pokój 020) Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. J. Piłsudskiego 60.

Konsultacje w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym

 


Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV.35.2014 Rady Miasta Jastrzębie–Zdrój z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie odpłatności i zasad korzystania z Publicznego Żłobka Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju

Od 11 do 18 lutego 2022 roku  trwały konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV.35.2014 Rady Miasta Jastrzębie–Zdrój z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie odpłatności i zasad korzystania z Publicznego Żłobka Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju. Opinie należało składać na piśmie, w Kancelarii (pokój 020) Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. J. Piłsudskiego 60.


Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania statutu Osiedlu Arki Bożka - jednostce pomocniczej miasta Jastrzębie-Zdrój

Od 10 do 18 lutego 2022 roku  trwały konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania statutu Osiedlu Arki Bożka - jednostce pomocniczej miasta Jastrzębie-Zdrój. Opinie należało składać na piśmie, w Kancelarii (pokój 020) Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. J. Piłsudskiego 60. W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły opinii do projektu uchwały.


Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwu Borynia - jednostce pomocniczej miasta Jastrzębie-Zdrój

Od 10 do 18 lutego 2022 roku  trwały konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwu Borynia - jednostce pomocniczej miasta Jastrzębie-Zdrój. W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły opinii do w/w projektu. Wpłynęła natomiast jedna uwaga w zakresie konsultowanego projektu uchwały od Sołtysa Sołectwa Borynia, dotycząca Rozdziału IV §15 punkt 3 w którym zapisane jest „Sołtys w zakresie swoich działań zobowiązany jest korzystać z adresu e-mail udostępnionego przez Urząd Miasta”. Zdaniem zgłaszającego punkt ten nie powinien zobowiązywać, ale informować o możliwości korzystania z tego adresu. Propozycja zmiany nie została przyjęta.


Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach miasta Jastrzębie-Zdrój

Od 29 marca do 4 kwietnia 2022 roku trwały konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach miasta Jastrzębie-Zdrój.W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do wspomnianego projektu.


Konsultacje projektu uchwały dotyczącej wyznaczenia miejsc handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz przyjęcia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu

Od 25 do 30 marca 2022 roku trwały konsultacje projektu uchwałydotyczącej wyznaczenia miejsc handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz przyjęcia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu. Uwagi do projektu uchwały należało zgłaszać w formie pisemnej w kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J .Piłsudskiego 60. W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do projektu.


Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez miasto Jastrzębie-Zdrój w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia (...)

Od 16 do 23 marca 2022 roku trwają konsultacje projektu uchwały w sprawie w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez miasto Jastrzębie-Zdrój w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi. Uwagi do Projektu uchwały należało zgłaszać w formie pisemnej w Kancelarii (pok. 020) Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60. W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do konsultowanego projektu.


Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Od 14 do 19 marca 2022 roku trwały konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Uwagi do projektu uchwały należało zgłaszać w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu MiastaJastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60.W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do konsultowanego projektu.


Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ronda w mieście Jastrzębie-Zdrój

Od 17 do 23 lutego 2022 roku prowadzone były konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ronda w mieście Jastrzębie-Zdrój.


Konsultacje projektu uchwały dotyczącej powierzenia Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój uprawnienia do ustalenia opłat za korzystanie z toalet publicznych na terenie Miasta

Od 14 do 18 lutego 2022 roku trwały konsultacje projektu uchwały dotyczącej powierzenia Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój uprawnienia do ustalenia opłat za korzystanie z toalet publicznych na terenie Miasta. Uwagi do projektu uchwały należało zgłaszać w formie pisemnej w kancelarii (pok. 020 A) Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J .Piłsudskiego 60. W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do projektu.


Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ronda w mieście Jastrzębie-Zdrój

Od 17 do 23 lutego 2022 roku prowadozne były konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ronda w mieście Jastrzębie-Zdrój.


Konsultacje projektu Uchwały Rady Miasta Jastrzębie Zdrój w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój uczestniczących w działaniach ratowniczych (...)

Od 23 do 28 marca 2022 roku prowadzone były konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach. W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do projektu.


Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy, która może być zapewniona przez Miasto Jastrzębie–Zdrój obywatelom Ukrainy

Od 30 do 31 marca 2022 roku  do godziny 12:00 prowadzone były konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy, która może być zapewniona przez Miasto Jastrzębie-Zdrój obywatelom Ukrainy. Opinie należy składać na piśmie, w Kancelarii (pokój 020) Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. J. Piłsudskiego 60. W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do projektu.

Polecamy