Dla mieszkańca

Jak założyć organizację pozarządową?

Klub sportowy nieprowadzący działalności gospodarczej, działający w formie stowarzyszenia może zostać założony przez co najmniej 7 osób. Jego cele statutowe dotyczą tylko i wyłącznie działań z dziedziny sportu. Po zarejestrowaniu otrzymuje osobowość prawną, może tworzyć oddziały terenowe. Po dwóch latach działalności może się starać o przyznanie statusu Organizacji Pożytku Publicznego. Zrzesza osoby fizyczne oraz osoby prawne (osoby prawne tylko jako członkowie wspierający). 

Władze klubu to:

 • walne zebranie (najwyższa władza klubu),
 • zarząd,
 • organ kontroli wewnętrznej (komisja rewizyjna).


Klub sportowy może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego (w takim przypadku wyodrębnia się działalność nieodpłatną i odpłatną pożytku publicznego w statucie), może ubiegać się o dotacje, przyjmować darowizny oraz organizować zbiórki publiczne.

Klub prowadzi księgowość i sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ma obowiązek składać do Urzędu Skarbowego deklarację CIT-8 (zeznanie
o przychodach i kosztach w poprzednim roku podatkowym).

Jak założyć klub?

Pierwszym krokiem prowadzącym do zarejestrowania klubu jest zwołanie zebrania założycielskiego. Należy ustalić termin, miejsce, w którym ma się odbyć. W zebraniu musi uczestniczyć co najmniej siedem osób – tym samym staną się one członkami założycielami klubu. Lepiej jest zaprosić na zebranie kilka osób więcej niż wspomniane siedem, gdyby okazało się, że ktoś nie dotrze na zebranie. Osoby zebrane spośród siebie wybierają przewodniczącego zebrania, który poprowadzi spotkanie oraz sekretarza lub protokolanta, który sporządzi protokół z zebrania założycielskiego.

Przykładowy przebieg zebrania założycielskiego:

 • Przedstawienie celu zebrania oraz jego uczestników.
 • Ustalenie sposobu głosowania i podejmowania uchwał.
 • Wybór przewodniczącego (osoba prowadząca spotkanie) i sekretarza lub protokolanta (sporządza protokół z zebrania).
 • Dyskusja nad statutem, zgłoszenie i ewentualne zatwierdzenie poprawek oraz uwag.
 • Przyjęcie uchwał (o powołaniu klubu, o wyborze zarządu i komisji rewizyjnej, o przyjęciu statutu, o siedzibie klubu, o wyborze komitetu założycielskiego).
 • Zgłoszenie wolnych uwag lub wniosków.
 • Zakończenie spotkania.


Z Zebrania Założycielskiego należy sporządzić protokół, który podpisuje przewodniczący zebrania oraz sekretarz/protokolant.

Kolejnym krokiem jest złożenie przez komitet założycielski (wskazany w uchwale) kompletu dokumentów niezbędnych do zarejestrowania Klubu.

Organem rejestrującym kluby sportowe nieprowadzące działalności gospodarczej, działające w formie stowarzyszenia, z siedzibą na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój jest:

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

al. Piłsudskiego 60

44-335 Jastrzębie-Zdrój

Wymagane dokumenty do rejestracji

Komitet założycielski klubu składa do organu rejestrującego odpowiednie dokumenty tj.:

1. Wniosek o wpis do ewidencji klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej działających w formie stowarzyszenia.

2. Załączniki do wniosku (oryginały):

 • statut stowarzyszenia (2 egzemplarze),
 • lista założycieli klubu sportowego, która zawiera: imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli,
 • informację o adresie siedziby klubu sportowego,
 • protokół z zebrania założycielskiego wraz z podjętymi uchwałami:

  a) o powołaniu klubu sportowego,
  b) o przyjęciu statutu,
  c) o wyborze komitetu założycielskiego,
  d) o wyborze zarządu,
  e) o wyborze komisji rewizyjnej,

4. Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej.
5. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o wpisie do ewidencji w wysokości 10 zł, na rachunek bankowy Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój:
Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju 96 8470 0001 2001 0017 6125 0002

(WZORY DOKUMENTÓW DO POBRANIA PONIŻEJ)

Miejsce złożenia dokumentów:

Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój,

pok. 020, budynek A,

al. Piłsudskiego 60,

44-335 Jastrzębie-Zdrój
 

Jednostka odpowiedzialna za współpracę:

Wydział Dialogu Społecznego

pokój 304, budynek A,

al. Piłsudskiego 60,

44-335 Jastrzębie-Zdrój

tel. 32 47-85-135

Termin i sposób załatwienia


W przypadku braku błędów formalno-prawnych w terminie 7 dni zostaje wydana decyzja o wpisie do ww. ewidencji. W przypadku błędów formalnych, wnioskodawca wezwany jest do ich uzupełnienia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

Zmiany w ewidencji

Klub sportowy wpisany do ewidencji, w terminie 14 dni od dnia zmiany danych składa wniosek do Prezydenta Miasta (do pobrania poniżej) o zmianę danych w ewidencji, dołączając stosowne dokumenty potwierdzające zmiany oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji w kwocie 10 zł na rachunek bankowy Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój:
Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju 96 8470 0001 2001 0017 6125 0002

Zaświadczenia

Klub wpisany do ww. ewidencji może ubiegać się o wydanie zaświadczenia potwierdzającego jego wpis, składając stosowny wniosek (do pobrania poniżej) wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej. Za wydanie 1 egzemplarza zaświadczenia pobiera się kwotę 17 zł.

Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój:

Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju 96 8470 0001 2001 0017 6125 0002

Dokumenty do pobrania


Klub sportowy po zarejestrowaniu w ww. ewidencji ubiega się o nadanie numeru REGON (Urząd Statystyczny) oraz numeru NIP (Urząd Skarbowy) i zakłada rachunek bankowy.

Kluby sportowe zamierzające prowadzić działalność gospodarczą rejestrują się w Sądzie Rejonowym, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice.

(Rejestracja przebiega jak w przypadku stowarzyszenia, z zastrzeżeniem o dokonaniu odpowiednich wpisów w statucie o prowadzeniu działalności gospodarczej, złożeniu stosownych formularzy oraz dokonaniu opłat zgodnie z cennikiem KRS).

Stowarzyszenie zwykłe może zostać założone przez co najmniej 3 osoby. Powstaje i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do ewidencji. W momencie rejestracji otrzymuje
tzw. ułomną osobowość prawną. Stowarzyszenie zwykłe utrzymuje się ze składek członkowskich, ma prawo ubiegać się o dotacje, może korzystać z ofiarności publicznej, otrzymywać darowizny, spadki oraz zapisy. Stowarzyszenie zwykłe może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane. Każdy członek odpowiada za zobowiązania stowarzyszenia zwykłego bez ograniczeń całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi członkami oraz ze stowarzyszeniem. Odpowiedzialność ta powstaje z chwilą, gdy egzekucja
z majątku stowarzyszenia zwykłego okaże się bezskuteczna. Organem reprezentacji stowarzyszenia zwykłego może być przedstawiciel lub zarząd. Może posiadać organ kontroli wewnętrznej- komisję rewizyjną. Dokumentem określającym funkcjonowanie stowarzyszenia zwykłego jest REGULAMIN.

Stowarzyszenia zwykłe nie mogą:

 • powoływać swoich oddziałów terenowych,
 • zrzeszać osób prawnych,
 • prowadzić działalności gospodarczej,
 • prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Stowarzyszenie zwykłe powinno prowadzić księgowość w oparciu o odrębne przepisy prawa (Ustawa o rachunkowości).

Organem rejestrującym stowarzyszenie zwykłe, posiadające siedzibę na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój jest:

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój
al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Wymagane dokumenty do rejestracji

Przedstawiciel lub zarząd reprezentujący stowarzyszenie zwykłe składa na piśmie do Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych wraz z załącznikami (oryginały):

 1. regulamin działalności (2 egzemplarze),
 2. lista założycieli stowarzyszenia zwykłego, zawierająca imiona i nazwiska, datę
  i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli,
 3. informacja o adresie siedziby stowarzyszenia zwykłego,
 4. protokół z zebrania założycielskiego wraz z uchwałami:
 • uchwała o powołaniu stowarzyszenia zwykłego,
 • uchwała o przyjęciu regulaminu działalności stowarzyszenia zwykłego (regulamin stanowi załącznik do uchwały),
 • uchwała o wyborze przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie lub zarządu podając imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela albo członków zarządu, w zależności jaki organ reprezentacji przewiduje regulamin stowarzyszenia zwykłego,
 • uchwała o wyborze członków organu kontroli wewnętrznej podając imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ.

Miejsce złożenia dokumentów

Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój,

pok. 020, budynek A,

al. Piłsudskiego 60,

44-335 Jastrzębie-Zdrój

Jednostka odpowiedzialna za współpracę

Wydział Dialogu Społecznego

pokój 304, budynek A,

al. Piłsudskiego 60,

44-335 Jastrzębie-Zdrój

tel. 32 47-85-135

Termin i sposób załatwienia

Organ nadzoru dokonuje wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych do 7 dni od daty wpłynięcia wniosku jeśli:

 • złożony wniosek spełnia wszystkie warunki określone obowiązującymi przepisami prawa (ustawa Prawo o stowarzyszeniach). W przypadku gdy wniosek zawiera braki, wzywa się wnioskodawcę do ich uzupełnienia. Termin na uzupełnienie to 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku o wpis w terminie 14 dni powoduje jego bezskuteczność.
 • nie został złożony wniosek organu nadzorującego lub prokuratora do sądu rejestrowego o zakazaniu założenia stowarzyszenia zwykłego z uwagi, iż nie spełnia warunków określonych w przepisach prawa.

Prezydent Miasta niezwłocznie informuje przedstawiciela lub zarząd o dokonaniu wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych.

Za wpis do ewidencji nie pobiera się opłaty skarbowej.

Zmiany w ewidencji stowarzyszeń zwykłych

W przypadku zmiany danych, stowarzyszenie zwykłe w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia składa do Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój wniosek, załączając dokumenty stanowiące podstawę do dokonania wpisu np. protokół, uchwałę, listę obecności członków.

Stowarzyszenie zwykłe ma obowiązek informować o zmianie adresu zamieszkania przedstawiciela lub członków zarządu stowarzyszenia zwykłego oraz członków organu kontroli wewnętrznej (o ile regulamin działalności przewiduje ten organ).

Wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych jest jawna i udostępniana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Jastrzębie-Zdrój.
Każdy ma prawo do otrzymania zaświadczenia z ewidencji, w tym zakresie należy złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia oraz dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 17 zł za 1 egzemplarz zaświadczenia na rachunek bankowy Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój:
Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju 96 8470 0001 2001 0017 6125 0002

Przekształcenie stowarzyszenia zwykłego w rejestrowe

Stowarzyszenie zwykłe, które posiada co najmniej 7 członków, po spełnieniu określonych wymogów w ustawie Prawo o stowarzyszeniach, może zostać przekształcone
w stowarzyszenie rejestrowe. Kwestię przekształcenia stowarzyszenia zwykłego w rejestrowe  regulują artykuły 42a - 42e ustawy prawo o stowarzyszeniach.

Dokumenty do pobrania
 

Rejestracja stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym

Do założenia stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym wymagane jest minimum 7 osób. Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS posiada władze w postaci walnego zebrania członków, zarządu oraz organu nadzoru wewnętrznego (komisja rewizyjna). Stowarzyszenie może prowadzić działalność: nieodpłatną, odpłatną oraz działalność gospodarczą. Posiada osobowość prawną, ma możliwość tworzenia oddziałów terenowych. Musi prowadzić obowiązkowo sprawozdawczość i księgowość, może zatrudniać pracowników. Po dwóch latach działalności może ubiegać się o status Organizacji Pożytku Publicznego.
Ma możliwość przyjmowania darowizn, organizowania zbiórek publicznych i ubiegania
się o przyznanie dotacji. Organem rejestrującym dla stowarzyszeń z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju jest oddział Krajowego Rejestru Sądowego w Gliwicach:

Sąd Rejonowy w Gliwicach
Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
ul. Powstańców Warszawy 23
44-101 Gliwice

Zarząd stowarzyszenia jest odpowiedzialny za zarejestrowanie nowopowstałego stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym. W celu zarejestrowania stowarzyszenia należy wypełnić odpowiednie urzędowe formularze:

 • KRS-W20 - formularz podstawowy, który służy do zgłoszenia stowarzyszenia oraz podania jego nazwy, siedziby i celów działania,
 • KRS-WF - służy do zgłoszenia osób wchodzących w skład komitetu założycielskiego (składamy ten formularz tylko wtedy, gdy rejestrujemy stowarzyszenie, które nie wybrało władz na spotkaniu założycielskim),
 • KRS-WK - służy do zgłoszenia osób wchodzących w skład zarządu oraz do zgłoszenia osób wchodzących w skład komisji rewizyjnej  (na formularzu możemy wpisać dane dwóch osób, czyli w przypadku jeśli do zarządu lub komisji rewizyjnej wybraliśmy na przykład cztery osoby to wypełniamy dwa takie formularze dla zarządu lub komisji rewizyjnej),
 • W przypadku, gdy organizacja chce rozpocząć działalność gospodarczą (w statucie muszą się znajdować odpowiednie zapisy na temat działalności gospodarczej) składa dodatkowo wniosek na formularzu KRS-W9, wraz z załącznikiem, który stanowi formularz KRS-WM, który służy do zgłoszenia zakresu działalności gospodarczej i wpisania, tym samym, stowarzyszenia do rejestru przedsiębiorców.
 • Niezbędne załączniki do urzędowych formularzy to:
 1. statut stowarzyszenia sporządzony w dwóch egzemplarzach,
 2. protokół z zebrania założycielskiego w dwóch egzemplarzach, podpisany przez przewodniczącego zebrania i protokolanta,
 3. listę obecności założycieli stowarzyszenia (co najmniej 7 osób) w dwóch egzemplarzach, która zawiera czytelne dane, takie jak: imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania oraz własnoręczny podpis,
 4. wszystkie uchwały podjęte podczas zebrania założycielskiego w dwóch egzemplarzach, podpisanych przez przewodniczącego zebrania i protokolanta, dotyczące powołania stowarzyszenia, przyjęcia statutu, wyboru zarządu i komisji rewizyjnej,
 5. oświadczenia złożone przez członków zarządu o ich adresach do doręczeń. Informacje te są przeznaczone tylko do wiadomości sądu i mają służyć ułatwieniu kontaktu z podmiotami zarejestrowanymi w KRS,
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji w zarządzie/komisji rewizyjnej.

Stowarzyszenie, które chce zarejestrować również działalność gospodarczą, dodatkowo załącza:

 1. dowód dokonania opłaty za wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców,
 2. dowód dokonania opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Puste oraz przykładowo wypełnione formularze, niezbędne do założenia stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym są na stronie w Portalu Organizacji Pozarządowych.

Stowarzyszenia zarejestrowane muszą pamiętać, iż każde zmiany we władzach stowarzyszenia, w statucie, adresie siedziby należy zgłosić do organu rejestrowego na odpowiednich formularzach tj.:

Formularze do zgłoszenia zmian w  Krajowym Rejestrze Sądowym dla stowarzyszeń nieprowadzących działalności gospodarczej:

KRS-Z20 - wniosek o zmianę danych podmiotu zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym. W formularzu wpisuje się informacje o dokonanych zmianach adresu, statutu.

KRS-ZK - zgłoszenia zmian w zarządzie lub komisji rewizyjnej oraz sposobu reprezentacji organizacji (załącznik do KRS-Z20).

Formularze do zgłoszenia zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym dla stowarzyszeń prowadzących działalność gospodarczą:

KRS-Z20 - wniosek o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa,

KRS-ZM - zmiana przedmiotu działalności w rejestrze przedsiębiorców (załącznik do KRS-Z20).


Wzory dokumentów do pobrania:
 

Fundację mogą ustanowić osoby fizyczne lub prawne tj. fundator lub fundatorzy. Siedziba fundacji powinna znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Fundację powołuje się w celu realizacji celów społecznych lub gospodarczo użytecznych, w szczególności: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami. Cechą charakterystyczną fundacji jest niedochodowość celu, dla którego została ona ustanowiona.

Fundację ustanawia fundator w formie oświadczenie woli złożonego w formie:

 • aktu notarialnego, lub
 • w testamencie, spisanym własnoręcznie.

W oświadczeniu woli o ustanowieniu fundacji fundator powinien wskazać:

 1. Cel fundacji (wynikający z projektu statutu),
 2. Składniki majątkowe przeznaczone na jego realizację tzw. fundusz założycielski. Składnikami majątkowymi mogą być: pieniądze, papiery wartościowe, a także oddane fundacji na własność rzeczy ruchome i nieruchomości,
 3. Fundator może również w oświadczeniu wskazać ministra, który będzie sprawował nadzór nad fundacją tj. wskazać tego ministra, z którego zakresem działań wiąże się ona najściślej. Ministra można też wskazać na późniejszym etapie zakładania fundacji czyli w trakcie rejestracji sądowej.

Fundator ustanawia fundację, tworzy statut, wybiera władze tj. zarząd – obowiązkowo oraz organ kontroli wewnętrznej tj. (rada fundacji lub rada nadzorcza lub komisja rewizyjna) i doprowadza 
do zarejestrowania fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Fundator może odstąpić od osobistego ustalenia statutu i upoważnić do jego ustalenia inną osobę fizyczną lub prawną.

Fundator może pełnić swoją funkcje na różne sposoby:

 1. Fundator ustanawia fundację, tworzy statut, wybiera władze i rejestruje ją. Aktywny udział fundatora w życiu fundacji kończy się po zarejestrowaniu organizacji. Fundator nie ma obowiązku uczestniczyć w dalszym życiu fundacji, choć nie przestaje być fundatorem. Fundator, który ustanowił fundację, jest ustalany dożywotnio w akcie notarialnym i nie można tego zmienić.
 2. Fundator po założeniu fundacji może włączyć się w jej działania, np. wejść w skład zarządu. Należy jednak pamiętać, że może to zrobić tylko wówczas, jeśli statut zawiera odpowiednie zapisy, umożliwiające mu pełnienie takiej funkcji. Fundator staje się członkiem władz, a rolę jaką pełni, ograniczają kompetencje właściwe dla organu, w którym zasiada. Najczęściej fundatorzy angażują się w pracę fundacji, zasiadając w zarządzie lub radzie fundacji.
 3. Fundator po założeniu fundacji nie włącza się aktywnie w jej działanie, pozostawia to zarządowi, ale zachowuje sobie, jako fundatorowi, jakieś pojedyncze, ale kluczowe kompetencje np. decyzje o zmianie władza czy likwidacji.

Fundusz założycielski

Majątek przeznaczony na realizację celu fundacji powinien umożliwić jej rozpoczęcie działań. Decyzję, co do wysokości funduszu założycielskiego podejmuje fundator.
Minimalna wysokość funduszu założycielskiego zależy od tego czy fundacja będzie chciała podjąć działalność gospodarczą czy też nie. Dla fundacji, które nie chcą prowadzić działalności gospodarczej nie określono w ustawie, ile powinna wynosić minimalna wartość składników majątku. Przyjęło się, że minimalna wysokość funduszu założycielskiego wynosi od 500 do 1000 zł. Często fundatorzy wyznaczają mniejsze kwoty. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku fundacji z działalnością gospodarczą. Podział środków majątkowych tworzących fundusz założycielski powinien wskazywać, że działalność statutowa jest działalnością podstawową fundacji, dlatego kwota przeznaczona na nią powinna być wyższa od przeznaczonej na działalność gospodarczą. W ustawie dokładnie określono minimalną kwotę, którą fundator musi przekazać na działalność gospodarczą w wysokości 1 000,00 zł. Jeśli zatem fundacja ma zamiar podjąć działalność gospodarczą, to na tę działalność powinno się przeznaczyć minimum 1000,00 zł, a na działalność statutową nie mniej niż na działalność gospodarczą, czyli również przynajmniej 1 000,00 zł. 

Statut fundacji, kiedy go uchwalamy?

Najpierw fundator tworzy projekt statutu, a potem po podpisaniu aktu fundacyjnego, zatwierdza jego ostateczny kształt (podejmuje uchwałę o jego przyjęciu). 
Ważne – na tym etapie nie należy wprowadzać zmian do statutu, które zmienią zapisy wynikające z aktu fundacyjnego!

Rejestracja w KRS

Po podpisaniu aktu notarialnego należy złożyć wniosek rejestracyjny do KRS. Obowiązek ten należy do fundatora lub fundatorów, jeśli jest ich kilku (ewentualnie do osoby przez niego upoważnionej 
do składania wniosku o rejestrację) lub do zarządu fundacji. Należy wypełnić właściwe formularze oraz przygotować wymagane dokumenty i załączniki (np. statut, uchwały).

Wniosek o rejestrację w KRS składa się z:

urzędowych formularzy

 • KRS-W20 – formularz podstawowy, służący do zgłoszenia fundacji – jej nazwy, siedziby itd.
 • KRS-WK – formularz – załącznik służący do zgłoszenia osób wchodzących w skład zarządu oraz organu nadzorczego; jeden formularz KRS-WK składamy, kiedy statut fundacji przewiduje powołanie jedynie organu uprawnionego do reprezentacji. Wypełniamy go wtedy tylko dla zarządu. Cytujemy za statutem sposób reprezentacji, czyli informację, kto podpisuje np. umowy. Oprócz tego zgłaszamy konkretne osoby wchodzące w skład zarządu z podaniem ich funkcji. Jeśli fundacja ma jeszcze organ nadzoru wewnętrznego, to składamy też drugi formularz KRS-WK zgłaszając osoby będące członkami tego organu, bez podawania ich funkcji (zależnie od treści statutu organ kontroli wewnętrznej może nosić nazwę np. rada fundacji, komisja rewizyjna)
 • KRS-WM – służy do zgłoszenia zakresu działalności gospodarczej i wpisania, tym samym, fundacji 
 • do rejestru przedsiębiorców – składamy go tylko wówczas, gdy fundacja w statucie ma zapisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej i chce rozpocząć tę działalność od razu po zarejestrowaniu w rejestrze fundacji.

dokumentów, załączników:

 • oświadczenie o ustanowieniu fundacji (akt notarialny) - jeden egzemplarz,
 • oświadczenie wskazujące właściwego ministra nadzoru (jeżeli nie znalazło się ono w akcie fundacyjnym) - jeden egzemplarz,
 • statut fundacji - w trzech egzemplarzach, podpisany przez fundatora,
 • uchwały o powołaniu władz fundacji (w jednym egzemplarzu) - uchwała o powołaniu zarządu fundacji oraz uchwała o powołaniu rady fundacji (w zależności od zapisów statutowych, ustalających wzajemne relacje między władzami fundacji, uchwały te mogą być podejmowane przez różne organy, np. jeśli według statutu fundator powołuje zarząd i radę fundacji, to jego uchwały o powołaniu tych organów powinny zostać dołączone do wniosku o rejestrację fundacji),
 • oświadczenie członka zarządu o adresie do doręczeń - każdy członek zarządu składa oświadczenie o swoim adresie pod który można dostarczać korespondencję. Adresy te nie będą widoczne w danych rejestrowych,
 • dowód dokonana opłaty za wniosek o wpis do rejestru – wnioskujący o wpis do KRS powinien załączyć dowód wniesienia opłaty za rejestrację lub wniosek o zwolnienie z opłaty,
 • Zgoda pisemna osób do powołania do zarządu (organu reprezentacji organizacji). Oświadczenie takie nie jest wymagane jeśli wniosek o rejestrację fundacji będzie podpisany przez zarząd.j będzie podpisany przez zarząd

Pod formularzami podpisuje się albo fundator/fundatorzy albo zarząd.

Wszystkie te dokumenty należy złożyć w oryginałach albo kopiami potwierdzone przez notariusza. 
Po uzyskaniu wpisu w KRS, fundacja otrzyma automatycznie numery REGON i NIP. Fundacja ma obowiązek złożyć do Urzędu Skarbowego właściwego dla jej siedziby, formularz z danymi uzupełniającymi – NIP-8.

Właściwym Sądem do zarejestrowania fundacji z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju jest:

Sąd Rejonowy 
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Ul. Powstańców Warszawy 23
44-101 Gliwice

Formularze niezbędne do zarejestrowania fundacji oraz wzory dokumentów i statutu dostępne są na stronie Portalu Organizacji Pozarządowych: 

Polecamy