Dla mieszkańca

Małe zlecenia

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umożliwia ubieganie się przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert. Jest to procedura tzw. "małych zleceń”, której podstawę prawną stanowi art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Aby możliwe było ubieganie się o publiczne środki finansowe w ramach tej procedury spełnione muszą być następujące warunki:

•    wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł;
•    zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni;
•    łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 w trybie art. 19a ustawy nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł w danym roku kalendarzowym.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój zleca realizację zadania. Warunkiem koniecznym dla rozpatrzenia propozycji realizacji zadania publicznego jest złożenie oferty realizacji zadania publicznego w rozumieniu Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz.U.2018.2055).

W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni: w Biuletynie Informacji Publicznej; w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń; na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego. Każdy w terminie 7 dni od upublicznienia oferty w wyżej wskazany sposób, może zgłosić uwagi dotyczące oferty pisemnie do Wydziału Dialogu Społecznego, Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, pok. 020 A bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.

Po rozpatrzeniu ewentualnych uwag organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego.

Małe zlecenia 2024 rok

W 2024 r. Miasto zaplanowało realizację zadań w trybie małych zleceń w następujących obszarach:

  1. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego -  40 000,00 zł

UWAGA!

Zalecamy przed złożeniem oferty o kontakt tel.32 47 85 135 w celu ustalenia aktualnie dostępnej kwoty na realizację zadań w danych obszarach.

Informujemy, że w budżecie miasta pozostały niewykorzystane środki z otwartych konkursów ofert, które zostaną przekazane na realizację małych zleceń.

Zgodnie z zapisami Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024, niewykorzystana część środków finansowych zostaje przekazana na realizację zadań w trybie art. 19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tzw. małe zlecenia.

Kwota do realizacji:

- w dziedzinie kultury fizycznej na rok 2024 - 10 000,00 zł

- w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym  w 2024 roku (profilaktyka i przeciwdziałanie narkomanii poprzez propagowanie trzeźwego stylu życia) - 15 000,00 zł

Szczegółowych informacji udziela Wydział Kultury, Sportu i Turystyki pod numerem tel.32 4785151
oraz Wydział Polityki Społecznej i Mieszkaniowej pod numerem tel. 32 4785234


Wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą ,,Leczenie kotów bezdomnych”. Oferta została złożona przez Stowarzyszenie Koty Sieroty.

Art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umożliwia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy ubieganie się o dotację na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert. W oparciu o wyżej wskazaną procedurę do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 2 lipca 2024 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą Leczenie kotów bezdomnych. Oferta została złożona przez Stowarzyszenie Koty Sieroty.

Każdy w terminie do 15 lipca 2024 r. może zgłaszać uwagi na formularzu dostępnym na stronie internetowej Miasta www.jastrzebie.pl (w zakładce organizacje pozarządowe - małe zlecenia) do Wydziału Dialogu Społecznego za pośrednictwem Kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.


Wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą ,, Akcja kastracja”. Oferta została złożona przez Stowarzyszenie Koty Sieroty.

Art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umożliwia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy ubieganie się o dotację na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert. W oparciu o wyżej wskazaną procedurę do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 22 maja 2024 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą Akcja Kastracja. Oferta została złożona przez Stowarzyszenie Koty Sieroty.

Każdy w terminie do 4 czerwca 2024 r. może zgłaszać uwagi na formularzu dostępnym na stronie internetowej Miasta www.jastrzebie.pl (w zakładce organizacje pozarządowe - małe zlecenia) do Wydziału Dialogu Społecznego za pośrednictwem Kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.


Wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą "Trzeci wymiar siatkówki”. Oferta została złożona przez Jastrzębski Klub Sportowy Szkoły Mistrzostwa Sportowego Jastrzębie.

Art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umożliwia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy ubieganie się o dotację na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert. W oparciu o wyżej wskazaną procedurę do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 28 lutego 2024 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą Trzeci wymiar siatkówki. Oferta została złożona przez Jastrzębski Klub Sportowy Szkoły Mistrzostwa Sportowego Jastrzębie.

Każdy w terminie do 8 marca 2024 r. może zgłaszać uwagi na formularzu dostępnym na stronie internetowej Miasta www.jastrzebie.pl (w zakładce organizacje pozarządowe - małe zlecenia) do Wydziału Dialogu Społecznego za pośrednictwem Kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.


 

Małe zlecenia 2023 r.

W 2023 r. Miasto zaplanowało realizację zadań w trybie małych zleceń w następujących obszarach:

  1. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego -  30 000,00 zł
  2. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – działania na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych patologią społeczną – 15 000,00 zł
  3. Kultura - 20 000,00 zł

UWAGA!

Zalecamy przed złożeniem oferty o kontakt tel.32 47 85 135 w celu ustalenia aktualnie dostępnej kwoty na realizację zadań w danych obszarach.


 


Wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą ,,Coraz bliżej święta!”. Oferta została złożona przez Stowarzyszenie Galeria Dzwonków

Art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umożliwia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym
w art. 3 ust. 3 Ustawy ubieganie się o dotację na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert. W oparciu o wyżej wskazaną procedurę do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, 21 listopada 2023 r., wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą  ,,Coraz bliżej święta!”. Oferta została złożona przez Stowarzyszenie Galeria Dzwonków ul. Wielkopolska 11/11, 44-335 Jastrzębie-Zdrój.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty tj. do 28 listopada 2023 r., może zgłaszać uwagi na formularzu dostępnym na stronie internetowej Miasta www.jastrzebie.pl (w zakładce organizacje pozarządowe - małe zlecenia) do Wydziału Dialogu Społecznego - Referatu Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.

Ofertę upubliczniono na okres 7 dni na podstawie art.19 a ust. 3 pkt 3) Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: ,,”Gdzie się podział św. Mikołaj” – rodzinna gra fabularna po atrakcjach turystycznych Parku Zdrojowego”. Oferta została złożona przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec

Jastrzębie-Zdrój im. Józefa Kreta w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Wrzosowa 4a, 44-335 Jastrzębie-Zdrój.

Art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umożliwia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy ubieganie się o dotację na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert.

W oparciu o wyżej wskazaną procedurę do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 12 października 2023 r., wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: ,,”Gdzie się podział św. Mikołaj” – rodzinna gra fabularna po atrakcjach turystycznych Parku Zdrojowego”. Oferta została złożona przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Jastrzębie-Zdrój im. Józefa Kreta w Jastrzębiu-Zdroju,  ul. Wrzosowa 4a,  44-335 Jastrzębie-Zdrój.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty, tj. do 25 października 2023 r., może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Dialogu Społecznego - Referatu Organizacji Pozarządowych za pośrednictwem Kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pok.020 A), Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.

Ofertę upubliczniono na okres 7 dni na podstawie art.19 a ust. 3 pkt 3) Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą „Działaj impulsywnie!”. Oferta została złożona przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Jastrzębie-Zdrój im. Józefa Kreta w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Wrzosowa 4A, Jastrzębie-Zdrój.

Art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umożliwia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy ubieganie się o dotację na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienie oferty, tj. do 19.10.2023r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Dialogu Społecznego - Referatu Organizacji Pozarządowych za pośrednictwem Kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pok. 020A), Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.”

Ofertę upubliczniono na okres 7 dni na podstawie art.19 a ust. 3 pkt 3) Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: „RAZEM PRZECIWdziałamy uzależnieniom”. Oferta została złożona przez Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, oddział Katowice, ul. Warszawska 19, 40-009 Katowice.

Art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umożliwia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy ubieganie się o dotację na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert.

Ofertę upubliczniono na okres 7 dni na podstawie art.19 a ust. 3 pkt 3) Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: ,,Pszczelarstwo – wracamy do korzeni”. Oferta została złożona przez Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach, ul. Warszawska 6/209, 40-006 Katowice.

Art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umożliwia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy ubieganie się o dotację na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert.

Ofertę upubliczniono na okres 7 dni na podstawie art.19 a ust. 3 pkt 3) Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: ,,Propagowanie postaw ekologicznych od najmłodszych lat”

Art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umożliwia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy ubieganie się o dotację na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert.

W oparciu o wyżej wskazaną procedurę do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 26.05.2023r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: ,,Propagowanie postaw ekologicznych od najmłodszych lat”. Oferta została złożona przez TropDoGrzybka, ul. Ruptawska 11, 44-335 Jastrzębie-Zdrój.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty tj. do 05.06.2023r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Dialogu Społecznego - Referatu Organizacji Pozarządowych za pośrednictwem Kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pok.020 A), Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.

Ofertę upubliczniono na okres 7 dni na podstawie art.19 a ust. 3 pkt 3) Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą Zwierzogród

Art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umożliwia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy ubieganie się o dotację na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert.

W oparciu o wyżej wskazaną procedurę do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 25.05.2023r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą Zwierzogród. Oferta została złożona przez Klub Hodowców Drobnego Inwentarza w Marklowicach ul. Krakusa 1, 44-321 Marklowice.

Ofertę upubliczniono na okres 7 dni na podstawie art.19 a ust. 3 pkt 3) Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Edukacja społeczna dla dobra kociego losu

Art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie umożliwia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym
w art. 3 ust. 3 Ustawy ubieganie się o dotację na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert.

W oparciu o wyżej wskazaną procedurę do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój
12.05.2023 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: ,,Edukacja społeczna dla dobra kociego losu”. Oferta została złożona przez STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZWIERZĄT DUŻYCH I MAŁYCH „CZTERY ŁAPY” z siedzibą przy ul. Wyzwolenia 124

44-337 Jastrzębie-Zdrój.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty tj. do 23.05.2023 r.
może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Dialogu Społecznego - Referatu Organizacji Pozarządowych za pośrednictwem Kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pok.020 A), Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, bądź drogą elektroniczną
na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.

Ofertę upubliczniono na okres 7 dni na podstawie art.19 a ust. 3 pkt 3) Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Koncert podczas Jubileuszowej Gali z okazji Święta Działacza Kultury

oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą Koncert podczas Jubileuszowej Gali z okazji Święta Działacza Kultury. Oferta została złożona przez  STOWARZYSZENIE AFIDARE MUSICAE.
Protokół 
 

W oparciu o zapisy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umożliwiające ubieganie się przez organizacje pozarządowe
lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o realizację zadania publicznego
o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert
tzw. małe zlecenia do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 2 maja 2023 r. wpłynęła oferta
na realizację zadania publicznego pod nazwą:
Koncert podczas Jubileuszowej Gali z okazji Święta Działacza Kultury. Oferta została złożona przez STOWARZYSZENIE AFIDARE MUSICAE z siedzibą przy ul. Rybnickiej 13/20, 40-038 Katowice.

Oferta została przekazana do Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki a w celu przeanalizowania zasadności jej realizacji, uzyskała pozytywną opinię, w związku z powyższym została upubliczniona na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej www.jastrzebie.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta. Każdy w terminie 7 dni
od upublicznienia oferty tj. do 12 maja 2023 r. mógł zgłaszać uwagi dotyczące oferty.
W związku, iż we wskazanym terminie do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój nie wpłynęły żadne uwagi odnośnie proponowanego zadania, zgodnie z zapisami ww. Ustawy Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój zawiera z oferentem umowę na realizację zadania.

Ofertę upubliczniono na okres 7 dni na podstawie art.19 a ust. 3 pkt 3) Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


,,Pokazy Zabytkowych Sikawek Konnych – jak dawniej gaszono pożary”

Art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umożliwia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy ubieganie się o dotację na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert.

Ofertę upubliczniono na okres 7 dni na podstawie art.19 a ust. 3 pkt 3) Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


,,Pszczoła miodna podstawą zdrowego ekosystemu”

Art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umożliwia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym
w art. 3 ust. 3 Ustawy ubieganie się o dotację na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert.
 

W oparciu o wyżej wskazaną procedurę do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 16 lutego 2023r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: ,,Pszczoła miodna podstawą zdrowego ekosystemu”. Oferta została złożona przez Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach, ul. Warszawska 6/209, 40-006 Katowice.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty tj. do 27.02.2023r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Dialogu Społecznego - Referatu Organizacji Pozarządowych za pośrednictwem Kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pok.020 A), Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.

Ofertę upubliczniono na okres 7 dni na podstawie art.19 a ust. 3 pkt 3) Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: ,,Pomagamy kotom w niedoli”.

Art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie umożliwia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym
w art. 3 ust. 3 Ustawy ubieganie się o dotację na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert.

W oparciu o wyżej wskazaną procedurę do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój
18 stycznia 2023r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: ,,Pomagamy kotom w niedoli”. Oferta została złożona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Dużych i Małych ,,Cztery Łapy” z siedzibą przy ul. Wyzwolenia 124, 44-337 Jastrzębie-Zdrój.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty tj. do 1.02.2023r.
może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Dialogu Społecznego - Referatu Organizacji Pozarządowych za pośrednictwem Kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pok.020 A), Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, bądź drogą elektroniczną
na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.

Ofertę upubliczniono na okres 7 dni na podstawie art.19 a ust. 3 pkt 3) Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Cukierki

Art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umożliwia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy ubieganie się o dotację na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert
W oparciu o wyżej wskazaną procedurę do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 11.01.2023r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą Program wczesnej profilaktyki CUKIERKI. Oferta została złożona przez  Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii,  ul. Bielańska 9/16, Warszawa. Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienie oferty tj. do 23.01.2023r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Dialogu Społecznego - Referatu Organizacji Pozarządowych za pośrednictwem Kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pok.020 A), Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, bądź drogą elektroniczną
na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.

Ofertę upubliczniono na okres 7 dni na podstawie art.19 a ust. 3 pkt 3) Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


2022 rok:


Oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą Jastrzębska Żywa Szopka Bożonarodzeniowa

Art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umożliwia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy ubieganie się o dotację na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert.

W oparciu o wyżej wskazaną procedurę do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 28.10.2022r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą Jastrzębska Żywa Szopka Bożonarodzeniowa. Oferta została złożona przez  Stowarzyszenie – IMPULS Fabryka Kreatywności, ul. Jasna 40/8, 44-335 Jastrzębie-Zdrój.

Każdy w terminie do 9 listopada 2022 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Dialogu Społecznego - Referatu Organizacji Pozarządowych za pośrednictwem Kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pok.020 A), Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl


Oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą AKADEMIA SUKCESU - wsparcie, rozwój i terapia

Art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umożliwia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy ubieganie się o dotację na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert.

W oparciu o wyżej wskazaną procedurę do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 22.09.2022r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą AKADEMIA SUKCESU - wsparcie, rozwój i terapia. Oferta została złożona przez FUNDACJĘ ŚWIATŁO-ŻYCIE, ul. Różyckiego 8, 40-589 Katowice.

Każdy w terminie do 4 października 2022 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Dialogu Społecznego - Referatu Organizacji Pozarządowych za pośrednictwem Kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pok.020 A), Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl


Oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą Program wczesnej profilaktyki CUKIERKI

Art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umożliwia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym
w art. 3 ust. 3 Ustawy ubieganie się o dotację na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert.
W oparciu o wyżej wskazaną procedurę do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 02.09.2022r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą Program wczesnej profilaktyki CUKIERKI. Oferta została złożona przez  Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii,  ul. Bielańska 9/16, Warszawa.

Każdy w terminie do 14 września 2022r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Dialogu Społecznego - Referatu Organizacji Pozarządowych za pośrednictwem Kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pok.020 A), Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.


Oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą KONCERT ORKIESTRY uświetnienie miejskiego wydarzenia.

Art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umożliwia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym
w art. 3 ust. 3 Ustawy ubieganie się o dotację na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert.
W oparciu o wyżej wskazaną procedurę do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 05.09.2022r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą KONCERT ORKIESTRY uświetnienie miejskiego wydarzenia. Oferta została złożona przez  Stowarzyszenie-Orkiestra KWK JAS-MOS, ul. Górnicza 1, 44-335 Jastrzębie-Zdrój.

Każdy w terminie do 13 września 2022r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Dialogu Społecznego - Referatu Organizacji Pozarządowych za pośrednictwem Kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pok.020 A), Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.

 


Oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: Park Zawodowców - strefa ekologiczna.

Art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umożliwia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy ubieganie się o dotację na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert.

W oparciu o wyżej wskazaną procedurę do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 04 lipca 2022r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: Park Zawodowców-strefa ekologiczna. Oferta została złożona przez SZKOLNY KLUB INICJATYW LOKALNYCH „FACHMANY", ul. 11 Listopada 45, 44-335 Jastrzębie-Zdrój.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty, tj. do 12 lipca 2022 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Dialogu Społecznego - Referatu Organizacji Pozarządowych za pośrednictwem Kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pok.020 A), Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.


Oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą „Aktywna promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie jego zaburzeniom wśród osób niepełnosprawnych i ich rodziców”

Art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umożliwia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy ubieganie się o dotację na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert.

W oparciu o wyżej wskazaną procedurę do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 24.05.2022r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą „Aktywna promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie jego zaburzeniom wśród osób niepełnosprawnych i ich rodziców”. Oferta została złożona przez Towarzystwo „Sprawni Inaczej”, ul. 11 listopada 2, 44-330 Jastrzębie-Zdrój.

Każdy w terminie do 6 czerwca 2022 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Dialogu Społecznego - Referatu Organizacji Pozarządowych za pośrednictwem Kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pok.020 A), Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.


Oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą AKADEMIA SUKCESU - wsparcie, rozwój i terapia

Art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umożliwia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym
w art. 3 ust. 3 Ustawy ubieganie się o dotację na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert.

W oparciu o wyżej wskazaną procedurę do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 15.04.2022r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą AKADEMIA SUKCESU - wsparcie, rozwój i terapia. Oferta została złożona przez FUNDACJĘ ŚWIATŁO-ŻYCIE, ul. Różyckiego 8, 40-589 Katowice.

Każdy w terminie do 28 kwietnia 2022r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Dialogu Społecznego - Referatu Organizacji Pozarządowych
za pośrednictwem Kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pok.020 A), Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.


Oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą „REHABILITACJA, PROFILAKTYKA, INTEGRACJA”

Art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umożliwia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy ubieganie się o dotację na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert. 

W oparciu o wyżej wskazaną procedurę do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 05.04.2022r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą „REHABILITACJA, PROFILAKTYKA, INTEGRACJA”. Oferta została złożona przez Stowarzyszenie Jastrzębskich Amazonek  „ Amazonki” z siedzibą przy ul. Wrzosowa 12 A, 44-335 Jastrzębie-Zdrój.

Każdy w terminie do 19.04.2022 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Dialogu Społecznego - Referatu Organizacji Pozarządowych za pośrednictwem Kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pok.020 A), Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl


Oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą „Profilaktyka lepsza niż leczenie”

Art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umożliwia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy ubieganie się o dotację na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert. 

W oparciu o wyżej wskazaną procedurę do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 05.04.2022r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą „Profilaktyka lepsza niż leczenie”.  Oferta została złożona przez Stowarzyszenie Jastrzębskich Amazonek „ Amazonki” z siedzibą przy ul. Wrzosowa 12 A, 44-335 Jastrzębie-Zdrój.

Każdy w terminie do 19.04.2022 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Dialogu Społecznego - Referatu Organizacji Pozarządowych za pośrednictwem Kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pok.020 A), Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl


Oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wspomagamy naszych podopiecznych - koty.

Art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umożliwia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy ubieganie się o dotację na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert.

W oparciu o wyżej wskazaną procedurę do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 21.02.2022r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wspomagamy naszych podopiecznych - koty. Oferta została złożona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt Dużych i Małych „Cztery Łapy” z siedzibą przy ul. Wyzwolenia 124, 44-337 Jastrzębie-Zdrój.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty tj. do 08.03.2022r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Dialogu Społecznego - Referatu Organizacji Pozarządowych za  pośrednictwem Kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pok.020 A), Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl
 


Oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą Zwierzogród.

Art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umożliwia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy ubieganie się o dotację na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert. 
W oparciu o wyżej wskazaną procedurę do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 22.02.2022r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą Zwierzogród. Oferta została złożona przez Klub Hodowców Drobnego Inwentarza w Marklowicach ul. Krakusa 1, 44-321 Marklowice.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty tj. do 07.03.2022r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Dialogu Społecznego - Referatu Organizacji Pozarządowych za pośrednictwem Kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pok.020 A), Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl


Oferta realizacji małego zlecenia - „Lato i jesień w miejskiej pasiece”

Art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umożliwia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy ubieganie się o dotację na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert.


W oparciu o wyżej wskazaną procedurę do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 08.02.2022r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą „Lato i jesień w miejskiej pasiece”. Oferta została złożona przez ŚLĄSKI ZWIĄZEK PSZCZELARZY W KATOWICACH, ul. Warszawska 6/209, 40-006 Katowice. Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty tj. do 21.02.2022r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Dialogu Społecznego - Referatu Organizacji Pozarządowych za pośrednictwem Kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pok.020 A), Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.


Oferta realizacji małego zlecenia - „Rozwój wiosenny w miejskiej pasiece”

Art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umożliwia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy ubieganie się o dotację na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert.
W oparciu o wyżej wskazaną procedurę do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 08.02.2022r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą „Rozwój wiosenny w miejskiej pasiece”. Oferta została złożona przez ŚLĄSKI ZWIĄZEK PSZCZELARZY W KATOWICACH, ul. Warszawska 6/209, 40-006 Katowice.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty tj. do 21.02.2022r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Dialogu Społecznego - Referatu Organizacji Pozarządowych za pośrednictwem Kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pok.020 A), Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.


2021 rok:

Oferta realizacji małego zlecenia - "Program wczesnej profilaktyki CUKIERKI"

Art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umożliwia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym
w art. 3 ust. 3 Ustawy ubieganie się o dotację na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert.

W oparciu o wyżej wskazaną procedurę do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 19.08.2021  r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: Program wczesnej profilaktyki CUKIERKI. Ofertę złożyło Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, Oddział Katowice z siedzibą przy ul. Warszawska 19, 40-009 Katowice.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia ofert tj. do 31.08.2021 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Dialogu Społecznego - Referatu Organizacji Pozarządowych za pośrednictwem Kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pok.020 A), Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.


Oferta realizacji małego zlecenia - „Koty do domów”

Art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umożliwia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy ubieganie się o dotację na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert.

W oparciu o wyżej wskazaną procedurę do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 22.07.2021 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Koty do domów”. Oferta została złożona przez STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZWIERZĄT DUŻYCH I MAŁYCH „CZTERY ŁAPY” z siedzibą przy ul. Wyzwolenia 124, 44-337 Jastrzębie-Zdrój.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty tj. do 30.07.2021 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Dialogu Społecznego - Referatu Organizacji Pozarządowych za pośrednictwem Kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pok.020 A), Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl. 


Oferta realizacji małego zlecenia - Aplikacja informacyjna dotycząca edukacja zawodowej

Art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie umożliwia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym
w art. 3 ust. 3 Ustawy ubieganie się o dotację na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert.

W oparciu o wyżej wskazaną procedurę do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój
20.05.2021 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: Aplikacja informacyjna dotycząca edukacja zawodowej. Oferta została złożona przez Stowarzyszenie Kreatywnych Nauczycieli z siedzibą przy ul. Harcerskiej 12, 44-335 Jastrzębie-Zdrój.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia ofert tj. do 31.05.2021 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Dialogu Społecznego - Referatu Organizacji Pozarządowych za pośrednictwem Kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pok.020 A), Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, bądź drogą elektroniczną
na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.


Oferta realizacji małego zlecenia – organizacja "Dnia innowacyjnego pracodawcy"

Art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie umożliwia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym
w art. 3 ust. 3 Ustawy ubieganie się o dotację na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert.

W oparciu o wyżej wskazaną procedurę do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój
20.05.2021 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizacja „DNIA INNOWACYJNEGO PRACODAWCY”. Oferta została złożona przez Stowarzyszenie Kreatywnych Nauczycieli z siedzibą przy ul. Harcerskiej 12, 44-335 Jastrzębie-Zdrój.

 

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia ofert tj. do 31.05.2021 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Dialogu Społecznego - Referatu Organizacji Pozarządowych za pośrednictwem Kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pok.020 A), Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, bądź drogą elektroniczną
na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.


Oferta: Pszczoły w mieście-jesień

Art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umożliwia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym  w art. 3 ust. 3 Ustawy ubieganie się o dotację na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert. 

W oparciu o wyżej wskazaną procedurę do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 08.04.2021r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą „Pszczoły w mieście-jesień”. Oferta została złożona przez ŚLĄSKI ZWIĄZEK PSZCZELARZY W KATOWICACH, ul. Warszawska 6/209, 40-006 Katowice.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty tj. do 20.04.2021r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Dialogu Społecznego - Referatu Organizacji Pozarządowych za pośrednictwem Kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pok.020 A), Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl


Oferta: „Zielony zakątek”

Art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umożliwia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy ubieganie się o dotację na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert.

W oparciu o wyżej wskazaną procedurę do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 25.03.2021 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą „Zielony zakątek”. Oferta została złożona przez Polski Związek Działkowców ul. Bobrowiecka 1, 00-728 Warszawa.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty tj. do 08.04.2021 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Dialogu Społecznego - Referatu Organizacji Pozarządowych za pośrednictwem Kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pok.020 A), Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.


Oferta: Pszczoły w mieście - lato

Art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umożliwia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy ubieganie się o dotację na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert.

W oparciu o wyżej wskazaną procedurę do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 04.03.2021r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą „Pszczoły w mieście-lato”.Oferta została złożona przez ŚLĄSKI ZWIĄZEK PSZCZELARZY W KATOWICACH, ul. Warszawska 6/209, 40-006 Katowice.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty tj. do 12.03.2021 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Dialogu Społecznego - Referatu Organizacji Pozarządowych za pośrednictwem Kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pok.020 A), Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.


Oferta: Pszczoły w mieście - wiosna

Art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umożliwia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy ubieganie się o dotację na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert.

W oparciu o wyżej wskazaną procedurę do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 04.03.2021r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą „Pszczoły w mieście - wiosna”. Oferta została złożona przez ŚLĄSKI ZWIĄZEK PSZCZELARZY W KATOWICACH, ul. Warszawska 6/209, 40-006 Katowice.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty tj. do 12.03.2021r.może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Dialogu Społecznego - Referatu Organizacji Pozarządowych za pośrednictwem Kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pok.020 A), Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, bądź drogą elektronicznną adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.


Oferta: Pomoc dla miejskich kotów IV

Art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umożliwia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy ubieganie się o dotację na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert. 

W oparciu o wyżej wskazaną procedurę do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój  22.02.2021 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: Pomoc dla miejskich kotów IV. Oferta została złożona przez STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZWIERZĄT DUŻYCH I MAŁYCH „CZTERY ŁAPY” z siedzibą przy ul. Wyzwolenia 124, 44-337 Jastrzębie-Zdrój.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia ofert tj. do 3.03.2021 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Dialogu Społecznego - Referatu Organizacji Pozarządowych za pośrednictwem Kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pok.020 A), Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl


Oferta: Zakup kukurydzy służącej do dokarmiania bażantów na terenie obwodu łowieckiego nr 171 mieszczącego się w granicach Miasta Jastrzębie-Zdrój

Art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umożliwia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym  w art. 3 ust. 3 Ustawy ubieganie się o dotację na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert. 

W oparciu o wyżej wskazaną procedurę do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 25.01.2021 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą Zakup kukurydzy służącej do dokarmiania bażantów na terenie obwodu łowieckiego nr 171 mieszczącego się w granicach Miasta Jastrzębie-Zdrój. Oferta została złożona przez Koło Łowieckie „Odra” w Rybniku, ul. Wielikąt 10, 44-360 Lubomia Grabówka.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty tj. do 04.02.2021 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Dialogu Społecznego - Referatu Organizacji Pozarządowych za pośrednictwem Kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pok.020 A), Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl


Oferta: Wsparcie gospodarki łowieckiej na terenie obwodu łowieckiego nr 171

Art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umożliwia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy ubieganie się o dotację na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert.

W oparciu o wyżej wskazaną procedurę do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 19.01.2021 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą pn. Wsparcie gospodarki łowieckiej na terenie obwodu łowieckiego nr 171 mieszczącego się w granicach Miasta Jastrzębie-Zdrój w roku 2021. Oferta została złożona przez Koło Łowieckie „Odra” w Rybniku, ul. Wielikąt 10, 44-360 Lubomia Grabówka.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia ofert tj. do 29.01.2021 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Dialogu Społecznego - Referatu Organizacji Pozarządowych za pośrednictwem Kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pok.020 A), Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, bądź drogą elektroniczną
na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.


Oferta: Kampania społeczna (cz.1): Ekologia jest modna

Art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umożliwia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy ubieganie się o dotację na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert.

W oparciu o wyżej wskazaną procedurę do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 01.01.2021 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: Kampania społeczna (cz.1): Ekologia jest modna. Oferta została złożona przez FUNDACJĘ PROMOCJI KONCEPCJI KREATYWNYCH „IMPLEMENTUM" z siedzibą przy ul. Wiejskiej 55, 44-338 Jastrzębie- Zdrój.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia ofert tj. do 19.01.2021 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Dialogu Społecznego - Referatu Organizacji Pozarządowych za pośrednictwem Kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pok.020 A), Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.


Oferta: Kampania społeczna (cz.2): Ekologia jest modna

Art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umożliwia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy ubieganie się o dotację na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert.

W oparciu o wyżej wskazaną procedurę do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 03.01.2021 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: Kampania społeczna (cz.2): Ekologia jest modna. Oferta została złożona przez FUNDACJĘ PROMOCJI KONCEPCJI KREATYWNYCH „IMPLEMENTUM" z siedzibą przy ul. Wiejskiej 55, 44-338 Jastrzębie- Zdrój.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia ofert tj. do 19.01.2021 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Dialogu Społecznego - Referatu Organizacji Pozarządowych za pośrednictwem Kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pok.020 A), Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.


Polecamy