Dla mieszkańca

OPP

Informacje podstawowe

Podstawowym aktem prawnym określającym zasady uzyskiwania przez organizacje pozarządowe statusu organizacji pożytku publicznego oraz ich funkcjonowanie  jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dział II, Rozdział 3. Organizacje pożytku publicznego.

Organizacją pożytku publicznego może być organizacja pozarządowa oraz podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 4, z zastrzeżeniem art. 21 ww. ustawy, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1) prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności, lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa;

2) może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego;

3) nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność, o której mowa w pkt 1;

4) ma statutowy kolegialny organ kontroli lub nadzoru, odrębny od organu zarządzającego i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym członkowie organu kontroli lub nadzoru:

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu  Statystycznego za rok poprzedni;

5) członkowie organu zarządzającego nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

6) statut lub inne akty wewnętrzne organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 4, zabraniają:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

W przypadku stowarzyszeń działalność, o której mowa w pkt 1, nie może być prowadzona wyłącznie na rzecz członków stowarzyszenia.

Organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 4 ww. ustawy mogą uzyskać status organizacji pożytku publicznego pod warunkiem, iż działalność prowadzona jest nieprzerwanie przez co najmniej 2 lata.


Warunek, o którym mowa powyżej nie dotyczy ochotniczych straży pożarnych.

Podmioty uprawnione uzyskują status organizacji pożytku publicznego w postępowaniu rejestrowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice.

Szczegółowe informacje dotyczące wymogów formalnych w celu rejestracji OPP, w tym wzory wniosków oraz obowiązków sprawozdawczych, dostępne są pod adresem: TUTAJ


Zostaw 1,5% w Jastrzębiu-Zdroju

Niedługo przyjdzie czas składania deklaracji podatkowej. Rozliczamy się wówczas ze Skarbem Państwa. Każdy podatnik może przy tej okazji wesprzeć wybraną organizację pożytku publicznego (OPP). Dotychczas odliczeniu podlegał 1%, w tym roku mamy do dyspozycji 1,5%. Przekazanie tej części podatku nie generuje dodatkowych dla Ciebie kosztów.

Co to w praktyce oznacza?

Przekazanie części kwoty podatku dla jastrzębskich stowarzyszeń i fundacji wpływa korzystnie na nasze miasto i mieszkańców. Dzięki temu możemy np.:

- wesprzeć potrzebujących i chorych (m.in. osoby niepełnosprawne, znajdujące się w hospicjach)

- wpłynąć na rozwój m.in. sportu (m.in. Klubu Bokserskiego i Klubu Hokejowego)

- pomóc zwierzętom.

Jak przekazać część podatku wybranej organizacji?

Wniosek o przekazanie 1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) zawarty jest w zeznaniu podatkowym.

Jako podatnik dokonujesz wyboru, na czyje konto wpłynie kwota pochodząca z Twojego zeznania rocznego. Wystarczy, że uzupełnisz dwa pola w deklaracji podatkowej, które są niezbędne, by przekazać 1,5% rocznego podatku. W pola wpisać należy:

- numer KRS wybranej prze Ciebie organizacji,

- przekazywaną kwotę, która nie może przekroczyć 1,5%.

Kto może przekazać 1,5%?

Prawo, by przekazać 1,5% podatku dotyczy wszystkich podatników rozliczających się:

  • poprzez skalę podatkową (niezależnie od źródła, np. umowy o pracę, zlecenia, praw autorskich, zbycia akcji, czy z tzw. innych źródeł), czyli poprzez standardowy PIT roczny z opodatkowaniem 12% i 32%
  • podatkiem liniowym,
  • ryczałtowo od przychodów ewidencjonowanych,
  • podatnicy rozliczający przychody ryczałtowe wskazane w ustawie o PIT – zbycie nieruchomości, kapitały pieniężne, prawa majątkowe.

Opracowanie własne na podstawie: podatki.gov.pl .

Lista organizacji w Jastrzębiu-Zdroju:

Polecamy