Dla mieszkańca

Otwarte konkursy ofert2023 rok


Został ogłoszony otwarty konkursu ofert na powierzenie zadań publicznych Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. „Prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego przy ulicy Gagarina 116 w Jastrzębiu-Zdroju”

Został ogłoszony otwarty konkursu ofert na powierzenie zadań publicznych Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie wspomagania rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej poprzez stworzenie i prowadzenie Centrum kompetencyjnego Enter Jastrzębie.


Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań publicznych Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie turystyki pn. Letnie weekendowe spływy kajakowe w Jastrzębiu-Zdroju na rok 2023.


Został ogłoszony otwarty konkursu ofert na powierzenie zadań publicznych Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na rok 2023 „Utworzenie parku kieszonkowego”


Został ogłoszony konkurs ofert na powierzenie zadań publicznych miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób - „Opieka wytchnieniowa” -edycja 2023


Został ogłoszony otwarty konkursu ofert na powierzenie zadań publicznych Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”-edycja 2023


Został ogłoszeny otwarty konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia na rok 2023.


Został ogłoszeny otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dotyczących działań skierowanych do osób uzależnionych i ich rodzin poprzez propagowanie trzeźwego stylu życia w roku 2023.  


Został ogłoszeny otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2023.
 


Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań publicznych Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie turystyki pn. Turystyka wodna w Jastrzębiu-Zdroju na rok 2023.


Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań publicznych Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie kultury na rok 2023.


Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Miasta Jastrzębie-Zdrój w latach 2023-2027 w dziedzinie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, pn.: „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy”.


Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań publicznych Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub jednego punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2023 roku.


2022 rok

Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań publicznych Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na rok 2022.


Został ogłoszony otwarty konkurs ofert w dziedzinie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022.


Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań publicznych Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – „Opieka wytchnieniowa w roku 2022”.


Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań publicznych Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na rok 2022 poprzez utworzenie "dwóch ogrodów społecznych na terenie Jastrzębia-Zdroju".


Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań publicznych Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie kultury na rok 2022.


Został ogłoszony otwarty konkurs na powierzenie realizacji zadań publicznych Miasta Jastrzębie-Zdrój w roku 2022 w dziedzinie edukacji.


Został ogłoszony otwarty konkurs w dziedzinie wspomagania rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej poprzez stworzenie i prowadzenie Centrum kompetencyjnego Enter Jastrzębie.


Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia na rok 2022.


Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2022.


Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań publicznych Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie kultury na rok 2022.


Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dotyczących działań skierowanych do osób uzależnionych i ich rodzin poprzez propagowanie trzeźwego stylu życia w roku 2022.  


Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań publicznych Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub jednego punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2022 roku.


2021 rok


Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań publicznych Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie wspomagania rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości, poprzez stworzenie Centrum Szkoleniowego „Enter Jastrzębie”. Innowacyjna koncepcja dla ludzi młodych na rok 2021.


Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań publicznych Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021.


Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań publicznych Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób „Opieka wytchnieniowa w roku 2021”


Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie wspomagania rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości, poprzez stworzenie centrum szkoleniowego "Enter Jastrzębie". Innowacyjna koncepcja dla ludzi młodych na rok 2021.


Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie edukacji na rok 2021.


Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań publicznych Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na rok 2021.


Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia na rok 2021.


Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dotyczących działań skierowanych do osób uzależnionych i ich rodzin poprzez propagowanie trzeźwego stylu życia w  roku 2021.


Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań publicznych Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie turystyki na 2021 rok.


Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań publicznych Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie kultury na rok 2021.


Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
na rok 2021.


Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań publicznych Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub jednego punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 roku.


2020 rok


Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie edukacji na rok 2020.
 


Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia na rok 2020.


Został ogłoszony  otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań publicznych Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w ramach trwałości  projektu „Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój” na rok 2020.


Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dotyczących działań skierowanych do osób uzależnionych i ich rodzin poprzez propagowanie trzeźwego stylu życia w roku 2020.


Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin patologicznych w roku 2020.


2019 rok


Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań publicznych w dziedzinie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w ramach trwałości projektu „Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój” na rok 2020.

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań publicznych w dziedzinie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Załącznik do zarządzenia - ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań publicznych miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w ramach trwałości projektu „Rozwój usług społecznych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój” na rok 2020.

Załącznik nr 1 - wykaz kadry zdolnej do realizacji zadania.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań publicznych Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.


Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie kultury w roku 2020

Zarządzenie

Załącznik do zarządzenia - ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Wzór oferty

Zarządzenie Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z 29 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rozstrzygnięć Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na wsparcie zadań publicznych Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie kultury w roku 2020.


Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki w roku 2020.

Zarządzenie

Załącznik do zarządzenia – ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Wzór oferty

Zarządzenie Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z 30 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rozstrzygnięć Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na wspieranie zadań publicznych Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki w roku 2020


Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań publicznych Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w ramach trwałości projektu „Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój” na rok 2020.

Zarządzenie

Załącznik – ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Załącznik nr 1 - Wykaz kadry zdolnej do realizacji zadania

Wzór oferty

Zarządzenie w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań publicznych Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej


Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań publicznych Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub jednego punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 roku.

Zarządzenie

Załącznik - ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Formularz oferty

Zarządzenie - zatwierdzenie rozstrzygnięć


Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Miasta Jastrzębie-Zdrój w latach 2019-2022 w dziedzinie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, pn.: „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy.”

Zarządzenie

Załącznik - ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Formularz oferty

Zarządzenie - zatwierdzenie rozstrzygnięć


Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dotyczących działań skierowanych do osób uzależnionych i ich rodzin poprzez propagowanie trzeźwego stylu życia w  roku 2019.

Zarządzenie

Załącznik - ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Formularz oferty

Zarządzenie - zatwierdzenie rozstrzygnięć


Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie edukacji na rok 2019.

Zarządzenie

Załącznik - ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Formularz oferty

Zarządzenie - zatwierdzenie rozstrzygnięć


Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dotyczących działań skierowanych do osób uzależnionych i ich rodzin poprzez propagowanie trzeźwego stylu życia w  roku 2019.

Zarządzenie

Załącznik - ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Formularz oferty

Zarządzenie - zatwierdzenie rozstrzygnięć


Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia  na rok 2019.

Zarządzenie

Załącznik - ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Formularz oferty

Zarządzenie - zatwierdzenie rozstrzygnięć


Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin patologicznych na rok 2019.

Zarządzenie

Załącznik - ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Formularz oferty

Zarządzenie - zatwierdzenie rozstrzygnięć


Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań publicznych Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w ramach realizacji projektu „Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój” na rok 2019.

Zarządzenie

Załącznik - ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Załacznik nr 1 - Wykaz kadry zdolnej do realizacji zadania

Formularz oferty

Zarządzenie - zatwierdzenie rozstrzygnięć


 

2018 rok

Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie kultury w roku 2019.


Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki.


Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań publicznych Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w ramach realizacji projektu „Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój” na rok 2019.


Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań publicznych miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i jednego punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku.


Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie edukacji na rok 2018.


Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań publicznych Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym  poprzez  prowadzenie  Klubu Seniora na rok 2018.


Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dotyczących działań skierowanych do osób uzależnionych i ich rodzin poprzez propagowanie trzeźwego stylu życia w roku 2018.


Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia na rok 2018.


Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań publicznych Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez prowadzenie Klubu Seniora na rok 2018.


Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin patologicznych  na rok 2018.


Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie kultury w roku 2018.


Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  oraz turystyki w 2018 r.


Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań publicznych Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w ramach realizacji projektu „Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój” na rok 2018.


Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań publicznych miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku.

Polecamy