Dla mieszkańca

Świadczenia rodzinne

W Urzędzie Miasta wszelkiej pomocy związanej ze świadczeniami rodzinnymi udziela Wydział Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych.

Naczelnik:

Beata Gatner-Piekar
Telefon: 32 440 23 81
E-mail: sr@um.jastrzebie.pl


Usytuowanie wydziału:

Wydział Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych mieści się w budynkach przy ul. Zielonej 18A, 20A.

Godziny pracy wydziału:

  • poniedziałek, wtorek, środa: 7:30 – 15:30
  • czwartek: 7:30 – 17:00
  • piątek: 7:30 - 14:00

Kontakt telefoniczny pod nr 32 440 23 81

Godziny przyjmowania interesantów:

  • poniedziałek, wtorek, środa: 7:30 – 13:00 
  • czwartek: 12:00 – 17:00
  • piątek: 7:30 – 13:00

Zakres kompetencji:

Do zadań Wydziału Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych należy w szczególności:

1) udzielanie rzetelnych informacji dot. uprawnień do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia „Za życiem”, zasiłków dla opiekunów, dodatku osłonowego oraz w sprawach postępowania wobec dłużników alimentacyjnych;

2) rozpatrywanie wniosków w zakresie ustalania uprawnień do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów, świadczenia „Za życiem”, dodatku osłonowego oraz wniosków dłużników alimentacyjnych;

3) rozpatrywanie wniosków w zakresie ustalania uprawnień do świadczenia „Dobry start”, które wpłynęły do dnia 30.06.2021 r.,

4) rozpatrywanie wniosków w zakresie ustalania uprawnień do świadczenia wychowawczego, które wpłynęły do dnia 31.12.2021 r.,

5) prowadzenie postępowań odwoławczych od wydanych decyzji,

6) prowadzenie postępowań w zakresie realizowanych ustaw w tym w szczególności przygotowywanie:
a) decyzji administracyjnych,
b) wezwań,
c) postanowień,
d) innych pism związanych z prowadzonymi postępowaniami,

7) prowadzenie ewidencji zaświadczeń,

8) prowadzenie ewidencji zaświadczeń do programu „Czyste powietrze”,

9) prowadzenie ewidencji wniosków o świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów, świadczenie „Za życiem”, dodatek osłonowy,

10) prowadzenie ewidencji wniosków o świadczenie „Dobry start”, które wpłynęły do dnia 30.06.2021r.,

11) prowadzenie ewidencji wniosków o świadczenie wychowawcze, które wpłynęły do dnia 31.12.2021 r.,

12) prowadzenie ewidencji dłużników alimentacyjnych,

13) prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych,

14) wystosowywanie wniosków do prokuratury o ściganie za przestępstwa z art. 209 §1 kodeksu karnego,

15) sporządzanie wniosków o zatrzymanie prawa jazdy,

16) sporządzanie wniosków o zwrot zatrzymanego prawa jazdy,

17) kierowanie powództwa do Sądu przeciw osobom zobowiązanym do alimentacji w dalszej kolejności zgodnie z art. 132 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

18) wydawanie zaświadczeń w zakresie realizowanych ustaw,

19) prowadzenie postępowań w sprawach o nienależnie pobrane zaliczki alimentacyjne, świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne, świadczenie „Za życiem”, zasiłki dla opiekunów, dodatku osłonowego,

20) prowadzenie postępowań w sprawach o nienależnie pobrane świadczenia „Dobry start” ustalone za okres od 1.07.2018 r. do 30.06.2021 r.,

21) prowadzenie postępowań w sprawach o nienależne pobranie świadczenia wychowawczego ustalone za okres od 1.04.2016 r. do 31.12.2021 r.,

22) prowadzenie spraw związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalno- rentowe i zdrowotne dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekunów,

23) sporządzanie projektów budżetu oraz sprawozdań finansowych w zakresie wypłacanych świadczeń,

24) prowadzenie spraw związanych z egzekucją administracyjną,

25) prowadzenie dokumentacji księgowej analitycznej nie podjętych i nienależnie pobranych świadczeń,

26) zgłaszanie przypisów należności w zakresie wydanych decyzji,

27) przygotowywanie do realizacji świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych, świadczenia „Za życiem”, zasiłków dla opiekunów, dodatku osłonowego oraz świadczenia „Dobry start” które nie zostało zrealizowane na wniosek złożony od 01.07.2018 r. do 30.06.2021 r., świadczeń wychowawczych, które nie zostały zrealizowane na wniosek złożony od 1.04.2016 r. do 31.12.2021 r.,

28) archiwizacja dokumentacji,

29) miesięczne ustalanie zobowiązań dłużników alimentacyjnych wobec organu na podstawie prowadzonej analityki oraz naliczanie i kwartalne przypisywanie odsetek,

30) wpisywanie informacji o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych do biur informacji gospodarczej,

31) kompletowanie danych niezbędnych do sprawozdawczości w zakresie powierzonych spraw,

32) obsługa programów komputerowych w zakresie powierzonych spraw,

33) ścisła współpraca z Wojewodą w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

34) prowadzenie spraw związanych z rozkładaniem na raty, odraczaniem terminu płatności, bądź umarzaniem należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń,

35) przygotowywanie przelewów w zakresie realizowanych zadań na konta bankowe świadczeniobiorców na podstawie sporządzonych list wypłat z wykorzystaniem systemu bankowości internetowej (CUI),

36) obsługa przekazów elektronicznych,

37) organizowanie konkursów na realizację zadań miasta przez organizacje pozarządowe w zakresie działania Wydziału Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych,

38) organizowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie działania Wydziału na zasadach określonych zarządzeniem Prezydenta,

39) prowadzenie spraw związanych z Zarządzaniem Jakością Wydziału, w tym w szczególności spraw dotyczących:
a) sytemu zarządzania jakością,
b) kontroli zarządczej,
c) wykonywania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych,

40)  przeprowadzanie konsultacji społecznych w zakresie działania Wydziału.

Polecamy